skip to Main Content
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • COVID-19
 • Kadry i płace
 • KR Group
 • Podatki
 • Usługi korporacyjne
 • VAT Compliance

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. Już

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć

Biała Lista – Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych

Quick Fixes – zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom

Podzielona Płatność – nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich – zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje – zarówno w zakresie zasad

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do

„Proszę wypełnić formularz” – czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie – PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu

Zmiany prawa w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych

15 marca 2018 r. wchodzą w życie pierwsze ze zmian przewidzianych Ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te oznaczają stopniową „elektronizację” postępowania rejestrowego przed polskimi sądami w zakresie składania do sądów sprawozdań finansowych,

Kontrowersje wokół nowego podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości

W 2018 r. będzie można legalnie nie płacić nowej daniny od biurowców i galerii handlowych. A na dodatek jeszcze zmniejszyć swoją bieżącą zaliczkę przelewaną do urzędu skarbowego. W efekcie podatnik zapłaci mniej PIT lub CIT, niż gdyby robił to dziś.

Zmiany podatkowe w Polsce w 2018

W 2018 r. wchodzi w życie szereg zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa wygody materiał informacyjny zawierający opis najważniejszych zmian: Zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odrębne źródła przychodów. Nowe

Upadłość dłużnika nie może wstrzymywać preferencji na złe długi – komentarz eksperta

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat. Orzeczenie, chociaż zapadło we włoskiej sprawie, ma znaczenie także dla polskich podatników. – Może oznaczać,

Kiedy uraz na terenie firmy jest skutkiem wypadku przy pracy

Justyna Niedzielska, nasz ekspert ds. kadr i płac, wyjaśnia w „Rzeczpospolitej” (19.11.2017)  jak kwalifikacja zdarzenia, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu przesądza nie tylko o wypłacie odpowiednich świadczeń, ale też o dalszym postępowaniu. Pełna wersja artykułu jest dostępna

Konferencje „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”

SPLIT PAYMENT oraz ostatnia faza wprowadzenia JPK – to jedne z tematów konferencji „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”. W dwóch spotkaniach tegorocznej edycji wezmą eksperci KR Group: 28 listopada 2017 r. w Katowicach – Monika Smaga, starszy specjalista

Wzajemne poręczenia o różnej wartości z podatkiem – komentarz eksperta

Gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym będzie niższa, czyli ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama, należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń. Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy KR Group, komentuje, w dzienniku „Rzeczpospolita” (9.11.2017

CIT: Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług – komentarz eksperta

Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników. Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok NSA

Prezentacja „Wyjście z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal – konsekwencje w VAT”

Podczas jubileuszowej, 10. edycji konferencji „Biurowce w Polsce”, Daniel Więckowski, Tax Manager w KR Group, Doradca podatkowy nr 11861, omówi temat konsekwencji w VAT, w sytuacji wyjścia z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal. Konferencja „Biurowce w Polsce” odbędzie się 23-24 października

Czy Państwa firma jest zobligowana do złożenia formularza CBC-P?

Do 30 października 2017 r. polskie podmioty po raz pierwszy będą miały obowiązek złożyć formularz CBC-P. Zgodnie z ustawą z 27 maja 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnicy CIT mają obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej

Wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej

Od lat wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej, której celem jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Fundacja szczególną opieką otacza również dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców biologicznych. We wrześniu 2017

Opinia KR Group ws. zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało opinię przygotowaną przez naszych ekspertów w ramach konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Z pełnym tekstem naszej opinii można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Komentarz do wyroku WSA w Poznaniu ws opłaty rekultywacyjnej

W dzienniku „Rzeczpospolita”, Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok WSA w Poznaniu dotyczący opłaty rekultywacyjnej. Środki z tytułu opłaty rekultywacyjnej mogą zostać wykorzystane dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Opinia KR Group ws. projektowanych zmian do ustawy o VAT

Nasi doradcy podatkowi nie tylko skutecznie reprezentują klientów w trakcie sporów z organami podatkowymi, ale również aktywnie uczestniczą w tworzeniu prawa. Opinia KR Group, jako jednej z 7 firm doradztwa podatkowego, będzie brana pod uwagę przy projektowaniu zmian do ustawy

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? – seminarium

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? Jak prawidłowo zidentyfikować kiedy powinien być zastosowany 23% podatek VAT a kiedy odwrócony VAT? Dlaczego tak ważne jest ustalenie kto jest podwykonawcą? Między innymi o tym mówiliśmy podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z British Polish

6 miejsce KR Group wśród największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

W XI rankingu Firm doradztwa podatkowego dziennika „Gazeta Prawna” zajęliśmy 6 miejsce. Tym samym poprawiliśmy naszą pozycję względem ubiegłorocznej edycji rankingu.

Konferencja „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach”

Ponad 80 osób z uwagą wysłuchało wykładu na temat JPK Moniki Smagi, naszego eksperta podatkowego, w trakcie konferencji „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach” w Gdyni. Jak widać temat JPK budzi nieustające zainteresowanie. Dziękujemy za obecność i

Zmieniamy siedzibę w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że 23 lutego 2015 r. wprowadziliśmy się do nowego, własnego budynku przy ul. Skaryszewskiej 7 w Warszawie. Nasza nowa siedziba zlokalizowana jest w pobliżu Stadionu Narodowego.

Wysoka pozycja KR Group w rankingu Book of Lists

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma zajęła 10 miejsce w rankingu „Top 10 – Auditing and Accounting Companies” w Book of Lists.

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć

Biała Lista – Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych

Quick Fixes – zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom

Podzielona Płatność – nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich – zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje – zarówno w zakresie zasad

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do

„Proszę wypełnić formularz” – czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie – PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu

Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw

Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018

Firmy inwestujące w najem nieruchomości (F.I.N.N.), a preferencje podatkowe

25 kwietnia 2018 r. pojawił się nowy projekt ustawy przyznający preferencje na gruncie podatków dochodowych firmom inwestującym w najem nieruchomości oraz ich akcjonariuszom. Projekt ten reguluje kwestie dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości (dalej: F.I.N.N.) oraz spółek zależnych. Aby uzyskać

Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych

Na podstawie ustawy z 27 października 2017 r. zostały wprowadzone regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, które kolejną ustawą i uzupełnione autopoprawkami, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm

Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny

3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca cen transferowych. Jest to już kolejna interpretacja dotycząca obowiązku dokumentacji podatkowych odnosząca się do regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. Wydaje się, że wskazana

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

3 kwietnia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną z 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201.6.2018) w zakresie obowiązku sporządzania, przeglądu oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej. Interpretacja ma zastosowanie w szczególności do transakcji finansowych, np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia.

Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT

Dzięki staraniom Działu Doradztwa Podatkowego KR Group, 14 marca 2018 r. uzyskaliśmy indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT, pozytywne dla naszych klientów. Interpretacje te (0114-KDIP1-2.4012.701. 2017.3.RD, 0114-KDIP1-2.4012.140.2018.1.RD, 0114 -KDIP1-2.4012.46.2018.2.RD) dotyczyły dwóch kwestii: Czy świadczenie Wynajmującego polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku

Grupowa interpretacja prawa podatkowego

Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył czynności dokonywanych z

Kolejna nowelizacja przepisów VAT – czego dotyczą zmiany

27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najnowsze zmiany w ustawie stanowią kolejny etap uszczelnienia

Objęcie akcji w kapitale a obowiązek dokumentacyjny cen transferowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowisko MF w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z objęciem przez podatnika w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego tej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca obowiązków cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. weryfikacja obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalana jest zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść nowych przepisów, już w momencie opublikowania, wywołała kontrowersje dotyczące możliwości ich interpretacji. Nowe

Wkłady pieniężne a powstanie przychodu

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT (obowiązywał do 31 grudnia 2017 r.) Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT (obowiązuje

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Omawiane zmiany dotyczą podatników, na których ciąży obowiązek sporządzenia

Innovation box

Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Projekt zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, którzy

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wykazy podatników VAT

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana także ustawą STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), która znowelizowała m.in. ustawę o VAT.

Podatek od nieruchomości komercyjnych – kolejne wątpliwości

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową konstrukcję podatku dochodowego, potocznie nazwaną minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych lub podatkiem od galerii handlowych. Przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski.

Powstanie zakładu w Polsce – polskie orzecznictwo a BEPS 7

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy podatkowe często nie nadążają za zmieniającą się gospodarką, OECD wyszło z inicjatywą, której celem jest wyeliminowanie praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Jej efektem jest spisanie 15 działań, tzw. BEPS (ang. Base Erosion

Wypłata środków w ramach gwarancji czynszowej a VAT

29 grudnia 2017 r. została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (0114-KDIP1-3.4012. 372.2017.2.MT) w zakresie wypłaty środków w ramach udzielonej gwarancji na uzyskanie określonego przychodu operacyjnego przez właściciela nieruchomości, w której organ orzekł, że ta transakcja nie podlega

Nadużycie prawa do podatku naliczonego musi zostać odpowiednio przez organ udowodnione

W dniu 18 grudnia 2017 r. zapadł ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 352/16) uchylający korzystny dla fiskusa wyrok I instancji. Obecnie czekamy jeszcze na pisemne uzasadnienie wyroku. Poniższa informacja oparta jest na doniesieniach medialnych oraz na

Jakie nowości przynosi kolejny projekt Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

Kolejny, poprawiony, projekt Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, uzupełniony projektami rozporządzeń wykonawczych, potwierdza zasadniczy kierunek zmian przyjęty przez resort finansów i gospodarki. Pomimo wyraźnego opóźnienia działań legislacyjnych, przygotowany przez Ministerstwo na 2018 rok „pakiet” zmian uzupełniony będzie o instrument, który

Na co zwrócić uwagę wypełniając formularz CIT-TP?

Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi

Branża finansowa może stracić na nowelizacji VAT

W uzasadnienia do projektu dużej nowelizacji ustawy o VAT wskazano, że celem uchylenia ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT jest dostosowanie obecnych przepisów do dyrektywy VAT w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółki Aspiro

Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE

W związku z faktem, iż obecne regulacje dyrektywy VAT nie zapewniają spójności w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony towarowe lub usługowe, powodując rozbieżność interpretacyjną w poszczególnych krajach UE, Rada EU 27 czerwca 2016 r. przyjęła dyrektywę nowelizującą dotychczasową dyrektywę VAT.

Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości

Z dniem 28 czerwca 2015 r. uległa zasadniczej zmianie definicja obiektu budowlanego. Zmiany te spowodowały uzasadnione obawy podatników co do opodatkowania podatkiem od nieruchomości szeroko rozumianych instalacji – co do zasady nie zdefiniowanych w przepisach prawa podatkowego. Obecnie za obiekt

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

W mediach coraz częściej słychać wypowiedzi ekspertów gospodarczych o potrzebie zwiększenia w najbliższych latach innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustaw podatkowych (symetrycznie w CIT i PIT).  Z dniem 1 stycznia

Czy koszty wypłaconych odszkodowań lub kar wynikających z zawartych umów i ugód mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

W prowadzeniu działalności gospodarczej często pojawia się obowiązek ponoszenia kosztu kar umownych oraz odszkodowań. Konieczność ta może powstawać na skutek bardzo różnych przyczyn, zarówno tych wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania, zaniechania jego wykonania czy też działań niezwiązanych w sposób bezpośredni

Jednolity plik kontrolny – nowy wymiar kontroli podatkowych

Zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja), podatnicy, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani do przekazywania organom podatkowym całości

Odliczenie VAT – prewspółczynnik

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowy przepis, regulujący kwestie odliczania podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w przypadku zakupów wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do czynności dotyczących działalności gospodarczej i czynności pozostających poza zakresem ustawy o

Ulga na złe długi

Od 1 czerwca 2005 roku do polskiego systemu VAT wprowadzono możliwość zmniejszenia należnego podatku od towarów i usług, jeżeli kontrahent nie uregulował w terminie swojego zobowiązania. Instytucja ta zwana jest powszechnie ulgą na złe długi. Od 2013 roku instytucja ta

Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2016 r.

Początek roku to czas zmian w podatku od nieruchomości. Projekt zmian w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zainicjowany w lipcu 2014 r., został ostatecznie podpisany przez Prezydenta w dniu 25 lipca 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie

Time is money: speeding up the financial close, consolidation and reporting

Tadeusz Robinski, Partner & CEO KR Group, ContactOnLine (British Polish Chamber of Commerce), nr 18/2015

Rabaty potransakcyjne rozliczane na bieżąco

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) uznał, że rabaty potransakcyjne otrzymane przez podatnika powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym firma otrzymała tenże rabat. Sprawa będąca przedmiotem sporu dotyczyła

Konwersja wierzytelności na kapitał wkładem niepieniężnym

Częstokroć podmioty posiadające wobec  podmiotu  zależnego  wierzytelności  z  tytułu udzielonych pożyczek dokonują ich konwersji na udziały. Wątpliwości, z jakimi spotykają się podatnicy w takich sytuacjach dotyczą między innymi tego, czy taki wkład do spółki na poczet nowych udziałów stanowi wkład

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian

Newsletter KR Group 06/2018

W numerze: Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych. Nowe regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Newsletter KR Group 05/2018

W numerze: Grupowa interpretacja prawa podatkowego. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego, przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen

Newsletter KR Group 04/2018

W numerze: Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze: Innovation box. Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powstanie zakładu w Polsce

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu: Minimalne wynagrodzenie. Kwota wolna od podatku. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Limity zwolnień podatkowych. Dochody z akcji otrzymywanych w ramach programów motywacyjnych. Pobierz   MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z 2000,00 zł do 2100,00 zł rząd podniósł kwotę

Newsletter KR Group 01/2018

W numerze: CIT-TP. Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji

Newsletter KR Group 15/2017

W numerze: NSA potwierdza stanowisko organów skarbowych w sprawie stałego miejsca dla potrzeb VAT. Wyłączenie kosztów usług doradczych. Pierwsze zasiedlenie – ustawa VAT v. Dyrektywa VAT. Ulga na złe długi w VAT – coraz bliżej rozstrzygnięcia NSA. Pobierz   NSA

Newsletter KR Group 14/2017

W numerze: Odwrotne obciążenie, a prawo do odliczenia podatku VAT. Ustawa VAT vs. Dyrektywa VAT. Prawo nabywcy do podatku naliczonego wynikającego z faktury od podmiotu nieaktywnego. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny? Zmiany 2018: Źródła przychodów w

Newsletter KR Group 13/2017

W numerze: Powrót do niższego wieku emerytalnego. Jedno konto w ZUS. Pobierz   POWRÓT DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, która przywróciła kryteria wiekowe funkcjonujące do 31 grudnia 2012 r.

Newsletter KR Group 12/2017

W numerze: Kontrakty menadżerskie z VAT czy bez? Zmiany od 2018: Limit kosztów usług niematerialnych i opłat licencyjnych. Wsparcie dla nowych inwestycji. Zmiany 2018: Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe w nowej odsłonie. Pobierz   KONTRAKTY MENADŻERSKIE Z VAT

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze: Co split payment oznacza dla podatników? Objęcie pakietem przewozowym olejów roślinnych. Nowy podatek prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. CBC-P – nowy obowiązek podatników CIT. Pobierz   CO SPLIT PAYMENT OZNACZA DLA PODATNIKÓW? 11 września 2017 r. przedstawiono

Newsletter KR Group 10/2017

W numerze: Ceny transferowe – kolejne problemy interpretacyjne dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zmiany rozliczeń wydatków B+R. Pierwsze zasiedlenie – kolejne ryzyko dla inwestorów? Certyfikat rezydencji nie zawsze papierowo. Pobierz   CENY TRANSFEROWE – KOLEJNE PROBLEMY INTERPRETACYJNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU

Newsletter KR Group 09/2017

W numerze: Projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Korzystne zmiany w zakresie amortyzacji. Podatek od sprzedaży detalicznej niezgodny z prawem UE. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie usług pomocniczych do usług finansowych. Pobierz   PROJEKT ZMIAN

Newsletter KR Group 08/2017

W numerze: Zmiany od 1 czerwca 2017 r. w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Gra na zwłokę? Rozliczenie strat z lat ubiegłych. Polska podpisała Wielostronną Konwencję (tzw. Multilateral Instrument – MLI). Nowe formularze dla potrzeb transakcji z podmiotami

Newsletter KR Group 07/2017

W numerze: Zmiany dotyczące pracy kobiet w ciąży od 1 maja 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Pobierz   ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY KOBIET W CIĄŻY OD 1 MAJA 2017 Praca

Newsletter KR Group 06/2017

W numerze: Projekt nowelizacji VAT – split payment. Nowe obowiązki dotyczące raportowania – JPK_WB Skutki przekazania energetycznej infrastruktury technicznej w rozliczeniu CIT. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych. Pobierz   PROJEKT NOWELIZACJI VAT – SPLIT PAYMENT Na stronach

Newsletter KR Group 05/2017

W numerze: Refakturowanie usług budowlanych. Przegrody budowlane a kwalifikacja podatkowa obiektów budowlanych dla celów podatkowych. Prace aranżacyjne a podatek dochodowy. Ulga na złe długi – przepisy ustawy VAT niezgodne z dyrektywą VAT. Pobierz   REFAKTUROWANIE USŁUG BUDOWLANYCH Daleko idąca specjalizacja

Newsletter KR Group 04/2017

W numerze: Koszty poniesione w związku z wytworzeniem środka trwałego są ściśle związane z inwestycją. Kiedy osoba na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT. Puste faktury. Rejestracja na potrzeby VAT. Pobierz   KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYTWORZENIEM ŚRODKA TRWAŁEGO SĄ

Newsletter KR Group 03/2017

W numerze: Nowe struktury JPK – co z korektami za lipiec-grudzień 2016? Usługi budowlane – pierwsze wątpliwości. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). Pobierz   NOWE STRUKTURY JPK – CO Z KOREKTAMI ZA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016? Od rozliczenia za styczeń

Newsletter KR Group 02/2017

W numerze: JPK – ciąg dalszy karuzeli niepewności. Dwie daty nabycia tej samej nieruchomości i obowiązek podatkowy PIT przy jej sprzedaży. Ostatnie orzeczenia podatkowe. Pobierz   JPK – CIĄG DALSZY KARUZELI NIEPEWNOŚCI Ministerstwo Finansów po raz kolejny zmieniło zdanie w

Newsletter KR Group 01/2017

W numerze: Koniec cząstkowych świadectw pracy. Regulaminy wewnętrzne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odwołanie do sądu. Pobierz   KONIEC CZĄSTKOWYCH ŚWIADECTW PRACY Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku tworzenia cząstkowych świadectw pracy. Pracownik po zakończeniu każdej terminowej umowy o pracę, po której

Newsletter KR Group 10/2016

W numerze: Kapitalizacja odsetek w kontekście ograniczeń wynikających z uregulowań dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Zwrot VAT w terminie 25 dni – mission impossible? OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Kompensata nie wykluczy kosztów. Fiskus: Wigilia w kosztach, ale tylko dla pracowników. Bezumowne korzystanie z

Newsletter KR Group 09/2016

W numerze: Pożyczki udzielane podmiotom z grupy mogą wpływać na sposób obliczania proporcji w VAT. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych poza rachunkiem bankowym. Przedłużenie zwrotu VAT z powodu sprawdzania kontrahentów nie zawsze jest dozwolone. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Niemiecka

Newsletter KR Group 08/2016

W numerze: Podatkowa „Piąta kolumna”. Kompensaty można bez ograniczeń wrzucić w koszty. Formalne uchybienia w dokumentowaniu transakcji po stronie sprzedawcy nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT – wyrok TSUE z 15 września 2016 r. [sygn.C-516/14]. OSTATNIE ORZECZENIA

Newsletter KR Group 07/2016

W numerze: MF wskazuje, które z kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w podróży służbowej można odliczyć. Optymalizacja podatkowa poprzez sprzedaż długów. Amortyzacja budynku oddanego częściowo do nieodpłatnego używania. Nieprecyzyjna faktura nie wyklucza odliczenia VAT. Rekompensata zamiast auta. Rozliczenie na podstawie skanu.

Newsletter KR Group 06/2016

W numerze: Koniec „syndromu pierwszej dniówki”. Minimalna stawka w umowach cywilnych od 01.01.2017 – ustawa o minimalnej stawce godzinowej. Zmiany dotkną też osoby bez stażu. Zmiany w oddelegowaniu pracowników. Zmiany w PFORN. Ochrona kobiet dotyczy ciężarnych. Pobierz   KONIEC „SYNDROMU

Newsletter KR Group 05/2016

W numerze: Umowa cash pooling jest umową pożyczki – konsekwencje podatkowe. Kolejne wyroki w sprawach dotyczących obowiązku pobrania podatku u źródła. Liczy się data podpisu, a nie kiedy przyjdzie listonosz. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Auto zastępcze należy traktować tak jak testowe.

Newsletter KR Group 04/2016

W numerze: Stawka podatku VAT w zakresie gotowych posiłków – interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156. Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Nocleg

Newsletter KR Group 03/2016

W numerze: Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty nie jest „zapłatą” dla celów zwrotu VAT w przyspieszonym trybie. Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości. Podatki a Piątek 13. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. TSUE oceni, czy polskiemu fiskusowi opłaca. Zmiana udziałowca nie dała korzyści

Newsletter KR Group 02/2016

W numerze: AGD z mieszkaniem pod klucz bez preferencji. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta jest usługą w rozumieniu podatku VAT. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Paliwo do auta dla pracownika jest

Newsletter KR Group 01/2016

W numerze: Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych. Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka komandytowa jest też spółką kapitałową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Podatnikiem nie zawsze

AKTUALNOŚCI
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • COVID-19
 • Kadry i płace
 • KR Group
 • Podatki
 • Usługi korporacyjne
 • VAT Compliance

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. Już

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć

Biała Lista – Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych

Quick Fixes – zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom

Podzielona Płatność – nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich – zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje – zarówno w zakresie zasad

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do

„Proszę wypełnić formularz” – czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie – PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu

Zmiany prawa w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych

15 marca 2018 r. wchodzą w życie pierwsze ze zmian przewidzianych Ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te oznaczają stopniową „elektronizację” postępowania rejestrowego przed polskimi sądami w zakresie składania do sądów sprawozdań finansowych,

Kontrowersje wokół nowego podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości

W 2018 r. będzie można legalnie nie płacić nowej daniny od biurowców i galerii handlowych. A na dodatek jeszcze zmniejszyć swoją bieżącą zaliczkę przelewaną do urzędu skarbowego. W efekcie podatnik zapłaci mniej PIT lub CIT, niż gdyby robił to dziś.

Zmiany podatkowe w Polsce w 2018

W 2018 r. wchodzi w życie szereg zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa wygody materiał informacyjny zawierający opis najważniejszych zmian: Zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odrębne źródła przychodów. Nowe

Upadłość dłużnika nie może wstrzymywać preferencji na złe długi – komentarz eksperta

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat. Orzeczenie, chociaż zapadło we włoskiej sprawie, ma znaczenie także dla polskich podatników. – Może oznaczać,

Kiedy uraz na terenie firmy jest skutkiem wypadku przy pracy

Justyna Niedzielska, nasz ekspert ds. kadr i płac, wyjaśnia w „Rzeczpospolitej” (19.11.2017)  jak kwalifikacja zdarzenia, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu przesądza nie tylko o wypłacie odpowiednich świadczeń, ale też o dalszym postępowaniu. Pełna wersja artykułu jest dostępna

Konferencje „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”

SPLIT PAYMENT oraz ostatnia faza wprowadzenia JPK – to jedne z tematów konferencji „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”. W dwóch spotkaniach tegorocznej edycji wezmą eksperci KR Group: 28 listopada 2017 r. w Katowicach – Monika Smaga, starszy specjalista

Wzajemne poręczenia o różnej wartości z podatkiem – komentarz eksperta

Gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym będzie niższa, czyli ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama, należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń. Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy KR Group, komentuje, w dzienniku „Rzeczpospolita” (9.11.2017

CIT: Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług – komentarz eksperta

Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników. Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok NSA

Prezentacja „Wyjście z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal – konsekwencje w VAT”

Podczas jubileuszowej, 10. edycji konferencji „Biurowce w Polsce”, Daniel Więckowski, Tax Manager w KR Group, Doradca podatkowy nr 11861, omówi temat konsekwencji w VAT, w sytuacji wyjścia z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal. Konferencja „Biurowce w Polsce” odbędzie się 23-24 października

Czy Państwa firma jest zobligowana do złożenia formularza CBC-P?

Do 30 października 2017 r. polskie podmioty po raz pierwszy będą miały obowiązek złożyć formularz CBC-P. Zgodnie z ustawą z 27 maja 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnicy CIT mają obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej

Wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej

Od lat wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej, której celem jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Fundacja szczególną opieką otacza również dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców biologicznych. We wrześniu 2017

Opinia KR Group ws. zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało opinię przygotowaną przez naszych ekspertów w ramach konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Z pełnym tekstem naszej opinii można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Komentarz do wyroku WSA w Poznaniu ws opłaty rekultywacyjnej

W dzienniku „Rzeczpospolita”, Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok WSA w Poznaniu dotyczący opłaty rekultywacyjnej. Środki z tytułu opłaty rekultywacyjnej mogą zostać wykorzystane dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Opinia KR Group ws. projektowanych zmian do ustawy o VAT

Nasi doradcy podatkowi nie tylko skutecznie reprezentują klientów w trakcie sporów z organami podatkowymi, ale również aktywnie uczestniczą w tworzeniu prawa. Opinia KR Group, jako jednej z 7 firm doradztwa podatkowego, będzie brana pod uwagę przy projektowaniu zmian do ustawy

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? – seminarium

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? Jak prawidłowo zidentyfikować kiedy powinien być zastosowany 23% podatek VAT a kiedy odwrócony VAT? Dlaczego tak ważne jest ustalenie kto jest podwykonawcą? Między innymi o tym mówiliśmy podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z British Polish

6 miejsce KR Group wśród największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

W XI rankingu Firm doradztwa podatkowego dziennika „Gazeta Prawna” zajęliśmy 6 miejsce. Tym samym poprawiliśmy naszą pozycję względem ubiegłorocznej edycji rankingu.

Konferencja „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach”

Ponad 80 osób z uwagą wysłuchało wykładu na temat JPK Moniki Smagi, naszego eksperta podatkowego, w trakcie konferencji „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach” w Gdyni. Jak widać temat JPK budzi nieustające zainteresowanie. Dziękujemy za obecność i

Zmieniamy siedzibę w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że 23 lutego 2015 r. wprowadziliśmy się do nowego, własnego budynku przy ul. Skaryszewskiej 7 w Warszawie. Nasza nowa siedziba zlokalizowana jest w pobliżu Stadionu Narodowego.

Wysoka pozycja KR Group w rankingu Book of Lists

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma zajęła 10 miejsce w rankingu „Top 10 – Auditing and Accounting Companies” w Book of Lists.

BLOG

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć

Biała Lista – Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych

Quick Fixes – zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom

Podzielona Płatność – nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich – zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje – zarówno w zakresie zasad

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do

„Proszę wypełnić formularz” – czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie – PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu

Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw

Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018

Firmy inwestujące w najem nieruchomości (F.I.N.N.), a preferencje podatkowe

25 kwietnia 2018 r. pojawił się nowy projekt ustawy przyznający preferencje na gruncie podatków dochodowych firmom inwestującym w najem nieruchomości oraz ich akcjonariuszom. Projekt ten reguluje kwestie dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości (dalej: F.I.N.N.) oraz spółek zależnych. Aby uzyskać

Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych

Na podstawie ustawy z 27 października 2017 r. zostały wprowadzone regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, które kolejną ustawą i uzupełnione autopoprawkami, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm

Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny

3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca cen transferowych. Jest to już kolejna interpretacja dotycząca obowiązku dokumentacji podatkowych odnosząca się do regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. Wydaje się, że wskazana

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

3 kwietnia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną z 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201.6.2018) w zakresie obowiązku sporządzania, przeglądu oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej. Interpretacja ma zastosowanie w szczególności do transakcji finansowych, np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia.

Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT

Dzięki staraniom Działu Doradztwa Podatkowego KR Group, 14 marca 2018 r. uzyskaliśmy indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT, pozytywne dla naszych klientów. Interpretacje te (0114-KDIP1-2.4012.701. 2017.3.RD, 0114-KDIP1-2.4012.140.2018.1.RD, 0114 -KDIP1-2.4012.46.2018.2.RD) dotyczyły dwóch kwestii: Czy świadczenie Wynajmującego polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku

Grupowa interpretacja prawa podatkowego

Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył czynności dokonywanych z

Kolejna nowelizacja przepisów VAT – czego dotyczą zmiany

27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najnowsze zmiany w ustawie stanowią kolejny etap uszczelnienia

Objęcie akcji w kapitale a obowiązek dokumentacyjny cen transferowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowisko MF w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z objęciem przez podatnika w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego tej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca obowiązków cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. weryfikacja obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalana jest zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść nowych przepisów, już w momencie opublikowania, wywołała kontrowersje dotyczące możliwości ich interpretacji. Nowe

Wkłady pieniężne a powstanie przychodu

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT (obowiązywał do 31 grudnia 2017 r.) Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT (obowiązuje

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Omawiane zmiany dotyczą podatników, na których ciąży obowiązek sporządzenia

Innovation box

Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Projekt zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, którzy

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wykazy podatników VAT

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana także ustawą STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), która znowelizowała m.in. ustawę o VAT.

Podatek od nieruchomości komercyjnych – kolejne wątpliwości

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową konstrukcję podatku dochodowego, potocznie nazwaną minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych lub podatkiem od galerii handlowych. Przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski.

Powstanie zakładu w Polsce – polskie orzecznictwo a BEPS 7

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy podatkowe często nie nadążają za zmieniającą się gospodarką, OECD wyszło z inicjatywą, której celem jest wyeliminowanie praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Jej efektem jest spisanie 15 działań, tzw. BEPS (ang. Base Erosion

Wypłata środków w ramach gwarancji czynszowej a VAT

29 grudnia 2017 r. została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (0114-KDIP1-3.4012. 372.2017.2.MT) w zakresie wypłaty środków w ramach udzielonej gwarancji na uzyskanie określonego przychodu operacyjnego przez właściciela nieruchomości, w której organ orzekł, że ta transakcja nie podlega

Nadużycie prawa do podatku naliczonego musi zostać odpowiednio przez organ udowodnione

W dniu 18 grudnia 2017 r. zapadł ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 352/16) uchylający korzystny dla fiskusa wyrok I instancji. Obecnie czekamy jeszcze na pisemne uzasadnienie wyroku. Poniższa informacja oparta jest na doniesieniach medialnych oraz na

Jakie nowości przynosi kolejny projekt Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

Kolejny, poprawiony, projekt Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, uzupełniony projektami rozporządzeń wykonawczych, potwierdza zasadniczy kierunek zmian przyjęty przez resort finansów i gospodarki. Pomimo wyraźnego opóźnienia działań legislacyjnych, przygotowany przez Ministerstwo na 2018 rok „pakiet” zmian uzupełniony będzie o instrument, który

Na co zwrócić uwagę wypełniając formularz CIT-TP?

Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi

Branża finansowa może stracić na nowelizacji VAT

W uzasadnienia do projektu dużej nowelizacji ustawy o VAT wskazano, że celem uchylenia ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT jest dostosowanie obecnych przepisów do dyrektywy VAT w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółki Aspiro

Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE

W związku z faktem, iż obecne regulacje dyrektywy VAT nie zapewniają spójności w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony towarowe lub usługowe, powodując rozbieżność interpretacyjną w poszczególnych krajach UE, Rada EU 27 czerwca 2016 r. przyjęła dyrektywę nowelizującą dotychczasową dyrektywę VAT.

Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości

Z dniem 28 czerwca 2015 r. uległa zasadniczej zmianie definicja obiektu budowlanego. Zmiany te spowodowały uzasadnione obawy podatników co do opodatkowania podatkiem od nieruchomości szeroko rozumianych instalacji – co do zasady nie zdefiniowanych w przepisach prawa podatkowego. Obecnie za obiekt

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

W mediach coraz częściej słychać wypowiedzi ekspertów gospodarczych o potrzebie zwiększenia w najbliższych latach innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustaw podatkowych (symetrycznie w CIT i PIT).  Z dniem 1 stycznia

Czy koszty wypłaconych odszkodowań lub kar wynikających z zawartych umów i ugód mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

W prowadzeniu działalności gospodarczej często pojawia się obowiązek ponoszenia kosztu kar umownych oraz odszkodowań. Konieczność ta może powstawać na skutek bardzo różnych przyczyn, zarówno tych wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania, zaniechania jego wykonania czy też działań niezwiązanych w sposób bezpośredni

Jednolity plik kontrolny – nowy wymiar kontroli podatkowych

Zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja), podatnicy, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani do przekazywania organom podatkowym całości

Odliczenie VAT – prewspółczynnik

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowy przepis, regulujący kwestie odliczania podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), w przypadku zakupów wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do czynności dotyczących działalności gospodarczej i czynności pozostających poza zakresem ustawy o

Ulga na złe długi

Od 1 czerwca 2005 roku do polskiego systemu VAT wprowadzono możliwość zmniejszenia należnego podatku od towarów i usług, jeżeli kontrahent nie uregulował w terminie swojego zobowiązania. Instytucja ta zwana jest powszechnie ulgą na złe długi. Od 2013 roku instytucja ta

Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2016 r.

Początek roku to czas zmian w podatku od nieruchomości. Projekt zmian w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zainicjowany w lipcu 2014 r., został ostatecznie podpisany przez Prezydenta w dniu 25 lipca 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie

Time is money: speeding up the financial close, consolidation and reporting

Tadeusz Robinski, Partner & CEO KR Group, ContactOnLine (British Polish Chamber of Commerce), nr 18/2015

Rabaty potransakcyjne rozliczane na bieżąco

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) uznał, że rabaty potransakcyjne otrzymane przez podatnika powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym firma otrzymała tenże rabat. Sprawa będąca przedmiotem sporu dotyczyła

Konwersja wierzytelności na kapitał wkładem niepieniężnym

Częstokroć podmioty posiadające wobec  podmiotu  zależnego  wierzytelności  z  tytułu udzielonych pożyczek dokonują ich konwersji na udziały. Wątpliwości, z jakimi spotykają się podatnicy w takich sytuacjach dotyczą między innymi tego, czy taki wkład do spółki na poczet nowych udziałów stanowi wkład

NEWSLETTER

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian

Newsletter KR Group 06/2018

W numerze: Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych. Nowe regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Newsletter KR Group 05/2018

W numerze: Grupowa interpretacja prawa podatkowego. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego, przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen

Newsletter KR Group 04/2018

W numerze: Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze: Innovation box. Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powstanie zakładu w Polsce

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu: Minimalne wynagrodzenie. Kwota wolna od podatku. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Limity zwolnień podatkowych. Dochody z akcji otrzymywanych w ramach programów motywacyjnych. Pobierz   MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z 2000,00 zł do 2100,00 zł rząd podniósł kwotę

Newsletter KR Group 01/2018

W numerze: CIT-TP. Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji

Newsletter KR Group 15/2017

W numerze: NSA potwierdza stanowisko organów skarbowych w sprawie stałego miejsca dla potrzeb VAT. Wyłączenie kosztów usług doradczych. Pierwsze zasiedlenie – ustawa VAT v. Dyrektywa VAT. Ulga na złe długi w VAT – coraz bliżej rozstrzygnięcia NSA. Pobierz   NSA

Newsletter KR Group 14/2017

W numerze: Odwrotne obciążenie, a prawo do odliczenia podatku VAT. Ustawa VAT vs. Dyrektywa VAT. Prawo nabywcy do podatku naliczonego wynikającego z faktury od podmiotu nieaktywnego. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny? Zmiany 2018: Źródła przychodów w

Newsletter KR Group 13/2017

W numerze: Powrót do niższego wieku emerytalnego. Jedno konto w ZUS. Pobierz   POWRÓT DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, która przywróciła kryteria wiekowe funkcjonujące do 31 grudnia 2012 r.

Newsletter KR Group 12/2017

W numerze: Kontrakty menadżerskie z VAT czy bez? Zmiany od 2018: Limit kosztów usług niematerialnych i opłat licencyjnych. Wsparcie dla nowych inwestycji. Zmiany 2018: Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe w nowej odsłonie. Pobierz   KONTRAKTY MENADŻERSKIE Z VAT

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze: Co split payment oznacza dla podatników? Objęcie pakietem przewozowym olejów roślinnych. Nowy podatek prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. CBC-P – nowy obowiązek podatników CIT. Pobierz   CO SPLIT PAYMENT OZNACZA DLA PODATNIKÓW? 11 września 2017 r. przedstawiono

Newsletter KR Group 10/2017

W numerze: Ceny transferowe – kolejne problemy interpretacyjne dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zmiany rozliczeń wydatków B+R. Pierwsze zasiedlenie – kolejne ryzyko dla inwestorów? Certyfikat rezydencji nie zawsze papierowo. Pobierz   CENY TRANSFEROWE – KOLEJNE PROBLEMY INTERPRETACYJNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU

Newsletter KR Group 09/2017

W numerze: Projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Korzystne zmiany w zakresie amortyzacji. Podatek od sprzedaży detalicznej niezgodny z prawem UE. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie usług pomocniczych do usług finansowych. Pobierz   PROJEKT ZMIAN

Newsletter KR Group 08/2017

W numerze: Zmiany od 1 czerwca 2017 r. w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Gra na zwłokę? Rozliczenie strat z lat ubiegłych. Polska podpisała Wielostronną Konwencję (tzw. Multilateral Instrument – MLI). Nowe formularze dla potrzeb transakcji z podmiotami

Newsletter KR Group 07/2017

W numerze: Zmiany dotyczące pracy kobiet w ciąży od 1 maja 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Pobierz   ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY KOBIET W CIĄŻY OD 1 MAJA 2017 Praca

Newsletter KR Group 06/2017

W numerze: Projekt nowelizacji VAT – split payment. Nowe obowiązki dotyczące raportowania – JPK_WB Skutki przekazania energetycznej infrastruktury technicznej w rozliczeniu CIT. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych. Pobierz   PROJEKT NOWELIZACJI VAT – SPLIT PAYMENT Na stronach

Newsletter KR Group 05/2017

W numerze: Refakturowanie usług budowlanych. Przegrody budowlane a kwalifikacja podatkowa obiektów budowlanych dla celów podatkowych. Prace aranżacyjne a podatek dochodowy. Ulga na złe długi – przepisy ustawy VAT niezgodne z dyrektywą VAT. Pobierz   REFAKTUROWANIE USŁUG BUDOWLANYCH Daleko idąca specjalizacja

Newsletter KR Group 04/2017

W numerze: Koszty poniesione w związku z wytworzeniem środka trwałego są ściśle związane z inwestycją. Kiedy osoba na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT. Puste faktury. Rejestracja na potrzeby VAT. Pobierz   KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYTWORZENIEM ŚRODKA TRWAŁEGO SĄ

Newsletter KR Group 03/2017

W numerze: Nowe struktury JPK – co z korektami za lipiec-grudzień 2016? Usługi budowlane – pierwsze wątpliwości. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). Pobierz   NOWE STRUKTURY JPK – CO Z KOREKTAMI ZA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016? Od rozliczenia za styczeń

Newsletter KR Group 02/2017

W numerze: JPK – ciąg dalszy karuzeli niepewności. Dwie daty nabycia tej samej nieruchomości i obowiązek podatkowy PIT przy jej sprzedaży. Ostatnie orzeczenia podatkowe. Pobierz   JPK – CIĄG DALSZY KARUZELI NIEPEWNOŚCI Ministerstwo Finansów po raz kolejny zmieniło zdanie w

Newsletter KR Group 01/2017

W numerze: Koniec cząstkowych świadectw pracy. Regulaminy wewnętrzne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odwołanie do sądu. Pobierz   KONIEC CZĄSTKOWYCH ŚWIADECTW PRACY Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku tworzenia cząstkowych świadectw pracy. Pracownik po zakończeniu każdej terminowej umowy o pracę, po której

Newsletter KR Group 10/2016

W numerze: Kapitalizacja odsetek w kontekście ograniczeń wynikających z uregulowań dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Zwrot VAT w terminie 25 dni – mission impossible? OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Kompensata nie wykluczy kosztów. Fiskus: Wigilia w kosztach, ale tylko dla pracowników. Bezumowne korzystanie z

Newsletter KR Group 09/2016

W numerze: Pożyczki udzielane podmiotom z grupy mogą wpływać na sposób obliczania proporcji w VAT. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych poza rachunkiem bankowym. Przedłużenie zwrotu VAT z powodu sprawdzania kontrahentów nie zawsze jest dozwolone. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Niemiecka

Newsletter KR Group 08/2016

W numerze: Podatkowa „Piąta kolumna”. Kompensaty można bez ograniczeń wrzucić w koszty. Formalne uchybienia w dokumentowaniu transakcji po stronie sprzedawcy nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT – wyrok TSUE z 15 września 2016 r. [sygn.C-516/14]. OSTATNIE ORZECZENIA

Newsletter KR Group 07/2016

W numerze: MF wskazuje, które z kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w podróży służbowej można odliczyć. Optymalizacja podatkowa poprzez sprzedaż długów. Amortyzacja budynku oddanego częściowo do nieodpłatnego używania. Nieprecyzyjna faktura nie wyklucza odliczenia VAT. Rekompensata zamiast auta. Rozliczenie na podstawie skanu.

Newsletter KR Group 06/2016

W numerze: Koniec „syndromu pierwszej dniówki”. Minimalna stawka w umowach cywilnych od 01.01.2017 – ustawa o minimalnej stawce godzinowej. Zmiany dotkną też osoby bez stażu. Zmiany w oddelegowaniu pracowników. Zmiany w PFORN. Ochrona kobiet dotyczy ciężarnych. Pobierz   KONIEC „SYNDROMU

Newsletter KR Group 05/2016

W numerze: Umowa cash pooling jest umową pożyczki – konsekwencje podatkowe. Kolejne wyroki w sprawach dotyczących obowiązku pobrania podatku u źródła. Liczy się data podpisu, a nie kiedy przyjdzie listonosz. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Auto zastępcze należy traktować tak jak testowe.

Newsletter KR Group 04/2016

W numerze: Stawka podatku VAT w zakresie gotowych posiłków – interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156. Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Nocleg

Newsletter KR Group 03/2016

W numerze: Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty nie jest „zapłatą” dla celów zwrotu VAT w przyspieszonym trybie. Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości. Podatki a Piątek 13. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. TSUE oceni, czy polskiemu fiskusowi opłaca. Zmiana udziałowca nie dała korzyści

Newsletter KR Group 02/2016

W numerze: AGD z mieszkaniem pod klucz bez preferencji. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta jest usługą w rozumieniu podatku VAT. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Paliwo do auta dla pracownika jest

Newsletter KR Group 01/2016

W numerze: Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych. Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka komandytowa jest też spółką kapitałową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Podatnikiem nie zawsze

Newsletter

Pole wymagane
Pole wymagane
Field is required!
Pole wymagane
Pole wymagane

Media społecznościowe

Oferty pracy

Dołącz do nas!

Sprawdź najnowsze oferty pracy i praktyk w KR Group!

Back To Top