skip to Main Content
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • COVID-19
 • Kadry i płace
 • KR Group
 • Podatki
 • Podcast
 • Ulgi podatkowe
 • Usługi korporacyjne
 • VAT Compliance

Zmiany w zakresie alternatywnego minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych [Polski Ład]

Dnia 14 września 2021 r. Rząd wniósł autopoprawkę do złożonego w Sejmie dnia 8 września 2021 r. projektu zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza część zmian dotyczy podatku minimalnego od niektórych podatników osiągających niską dochodowość. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez stronę rządową zmiany są głównie konsekwencją uwag

Zmiany w cenach transferowych: Wartość transakcji, Terminy, Oświadczenie, TPR-C/TPR-P cz.1 [Polski Ład]

Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego. Wartość transakcji Planowane jest skorelowanie wartości transakcji kontrolowanej z faktem czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy podmiot jest czynnym podatnikiem

Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego [Polski Ład]

W ramach zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzanych przez Polski Ład znalazły się też zmiany dotyczące ograniczenia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy). Najważniejszą zmianą jest ta, która - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - ma zakończyć powstały na tle obowiązujących przepisów spór między podatnikami

Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. Grup VAT [Polski Ład]

W lipcu polski rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, znanych jako „Polski Ład”. Oprócz zmian w podatkach dochodowych projekt ten przewiduje również istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zmiany przepisów będą dotyczyły: możliwości

SLIM VAT 2: Uproszczenie rozliczenia podatku towarów i usług wejdzie w życie od października

Wraz z początkiem 2021 roku podatnikom przedstawiona została pierwsza odsłona projektu SLIM VAT (ang. Simple Local and Modern VAT), mającego na celu uproszczenie rozliczeń w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT 2, to kolejny projekt zmiany ustawy, który wejdzie w życie 1 października (niektóre z przepisów już obowiązują o czym piszemy na dole artykułu).  Jak informuje Ministerstwo Finansów celem nowego

Ograniczenie kosztów amortyzacji w spółkach nieruchomościowych [Polski Ład]

Proponowane przez Polski Ład zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają niekorzystną regulację w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w spółkach nieruchomościowych. Poniżej podsumowujemy  najistotniejsze kwestie  w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Podkreślić należy, że

Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych [Polski Ład]

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego. W tabeli przedstawiamy skrót najważniejszych zmian w cenach transferowych w ramach „Polskiego Ładu”. Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych w ramach projektu „Polskiego

Alternatywny minimalny podatek dochodowy od osób prawnych i zmiany w zakresie ograniczenia kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych [Polski Ład]

Dnia 8 września 2021 r. ukazał się zaktualizowany projekt zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza z nich – będąca pewnym zaskoczeniem – dotyczy zupełnie nowego rozwiązania obejmującego podatek minimalny od niektórych podatników. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie to podyktowane jest niezadowalającymi kwotami podatków, deklarowanymi

Abolicja podatkowa – wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego [Polski Ład]

Projekt ustawy wprowadzający zmiany w podatkach w zakresie Polskiego Ładu zawiera także jedną, rzadko spotykaną dotąd w polskim porządku prawnym, instytucję abolicji podatkowej (ang. voluntary disclosure). Przez twórców tych przepisów rozwiązanie to jest określane mianem przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Ponieważ abolicja podatkowa ma charakter wyjątkowy i

Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) [Polski Ład]

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu odkładana kilkukrotnie nowelizacja podatku u źródła, wejdzie w życie w od stycznia 2022r w zmienionym kształcie.Jak czytamy w przepisach, zmienią się unormowania dotyczące m.in.: należytej staranności, definicji „beneficial owner”, mechanizmu „pay and refund”, opinii o stosowaniu zwolnienia, oświadczenia płatnika na potrzeby stosowania „relief at source”, Należyta staranność Przypomnijmy, że podatek

Opodatkowanie spółek holdingowych [Polski Ład]

W ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony nowy reżim opodatkowania spółek holdingowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, podstawowym celem projektu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków zakładania i kontroli grup holdingowych (akumulacja rodzimego kapitału) oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Wejście w życie nowych przepisów planowane

Ulga na nabycie terminala płatniczego lub wydatki z tytułu opłat za korzystanie z takiego terminala [Polski Ład]

Nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT) to kolejny instrument mający na celu walkę z szarą strefą, w ramach której obrót odbywa się co do zasady gotówkowo. Ministerstwo Finansów uważa sukcesywne zwiększanie ilości transakcji bezgotówkowych za element zwiększający transparentność działań przedsiębiorców, a tym samym wpływający na  uczciwsze zasady na rynku.

Przepisy ograniczające generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy” [Polski Ład]

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także istotne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, określanych jako tzw. ukryta dywidenda. Dotyczą one przypadków, gdy wspólnicy otrzymują od spółki różnego rodzaju świadczenia z tytułu np. wykonanych usług czy najmu lub dzierżawy. Ministerstwo Finansów uważa takie praktyki

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

Podatnicy mogą spodziewać się wielu zmian i nowych rozwiązań, mających pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Rezultatem Nowego Polskiego Ładu będzie m.in.: rozszerzenie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), symultaniczne korzystanie z ulgi Innovation Box (IP Box) i B+R oraz wprowadzenie ulg na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników. Planowane zmiany mają wejść w życie już od 1

Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej) [Polski Ład]

W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT), mająca  na celu ułatwienie polskim firmom wejścia na giełdę papierów wartościowych. Ulga ma obowiązywać od

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę [Polski Ład]

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, przewiduje powstanie nowej ulgi mającej na celu stworzenie korzystnych podatkowo warunków działalności sponsoringowej, ułatwiającej społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe duże zainteresowanie firm, wspierających wyżej wymienione aktywności ocenia się, że nowe odliczenie zyska na dużej popularności wśród podatników i wpłynie

Estoński CIT w nowej formie [Polski Ład]

Ryczałt od dochodu spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CITem, został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dotychczas ta forma opodatkowania nie cieszyła się zbyt dużą popularnością - w 2021 roku CIT estoński wybrało zaledwie 334 podatników. Według najnowszych informacji z początkiem 2022 r. CIT estoński przybierze nowy kształt. Z projektu

Główne założenia programu podatkowego "Polski Ład"

I. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: podwyższenie do 30 000 zł tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (tj. m. in. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło); podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego

Staż absolwencki

Wielu młodych ludzi już przed ukończeniem szkoły chce zdobyć doświadczenie i nabyć umiejętności do wykonywania wielu prac niezbędnych w późniejszej karierze zawodowej. Popularną formą zdobywania wiedzy poza murami szkolnymi jest odbywanie stażu absolwenckiego, uwarunkowane posiadaniem świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum oraz nie ukończeniem 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyk. Staże przeznaczone są nie tylko dla

Co warto wiedzieć o One Stop Shop? [OSS w praktyce]

Długo wyczekiwane reforma VAT w e-commerce na poziomie europejskim wchodzi w życie od 1 lipca. Kacper Kosowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w KR Group oraz Gerard Goliasz, starszy specjalista ds. podatków, doradca podatkowy w KR Group zapraszają do świata nowych zmian dotyczących produktów VAT w handlu elektronicznym. W tej części rozważamy różne praktyczne scenariusze po

Co warto wiedzieć o One Stop Shop? [OSS w teorii]

Długo wyczekiwane reforma VAT w e-commerce na poziomie europejskim wchodzi w życie od 1 lipca. Kacper Kosowicz, dyrektor rozwoju biznesu w KR Group oraz Gerard Goliasz, starszy specjalista ds. podatków, doradca podatkowy w KR Group zapraszają do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi produktów VAT w handlu elektronicznym. Z tego odcinka dowiesz się, m.in.: Czym jest

Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie poboru podatku u źródła

Zgodnie z najnowszymi nieoficjalnymi doniesieniami z biura prasowego Ministerstwa Finansów wejście w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła (tzw. system pay and refund) z obowiązującymi przepisami planowane na 1 lipca 2021 r., znów ma zostać odroczone – tym razem na do 31 grudnia 2021 r. Powód odroczenia terminu Według doniesień prasowych, kolejne odroczenie

Podatek u źródła – pamiętajmy o zachowaniu należytej staranności

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie zmian w regulacjach dotyczących podatku u źródła (WHT) w Polsce (o tym więcej można przeczytać tutaj). Bez względu jednak na wspomnianą dużą zmianę legislacyjną pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wprowadzony do ustaw o podatkach dochodowych obowiązek zachowania należytej staranności. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o

Zmiany w przepisach o WHT w 2021 roku

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Przepisy nie są jednak stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów nowe regulacje miałyby finalnie wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni? Zostanie

Już od października ruszy Krajowy System e-Faktur

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na drugą połowę roku. Jak czytamy w projekcie, platforma KSeF ma na celu docelowo zastąpić wystawianie „zwykłych” faktur, fakturami ustrukturyzowanymi. W związku z tym, aby zachęcić podatników do korzystania z tego sposobu wystawiania faktur, ustawodawca proponuje szereg zachęt, m.in. ułatwienie w dokumentowaniu korekty rozliczeń in minus. Dodatkowo

Zmiany w ewidencji JPK od 1 kwietnia

Część zmian ułatwiających prowadzenie prawidłowej ewidencji JPK, wchodzi w życie od 1 kwietnia. Pozostała część modyfikacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji. Co się zmieni? Już od rozliczeń za kwiecień 2021, mają być stosowane zmiany w zakresie: 1) oznaczeń grup towarów i usług (GTU), m.in.: • kod GTU_01

W trakcie kontroli możesz skorygować faktury z nienależnie wykazanym VAT – jeżeli wystawiłeś je w dobrej wierze

Podatnik działający w dobrej wierze może skorygować faktury z nienależnie wykazany podatkiem VAT nawet w trakcie kontroli. W konsekwencji nie jest zobowiązany do zapłaty VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości(TSUE) C-48/20 z dnia 18 marca 2021r. wydanego w związku z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację podatnikom działającym w Polsce - wprowadzenie w polskich przepisach dodatkowego wymogu, prowadzącego do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych, zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym. W wydanym 18 marca 2021r. wyroku w sprawie C-895/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że artykuły 167

Podatkowe aspekty handlu towarami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie

Choć formalnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r., dzięki okresowy przejściowemu, dla przedsiębiorców i konsumentów Brexit zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021r., kiedy Wielka Brytania ostatecznie opuściła jednolity rynek europejski i unię celną. Chęć prowadzenia własnej polityki gospodarczej była głównym powodem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z tym wiadomym

IP BOX dla sektora gamingowego w Polsce

Rynek gier w Polsce z każdym rokiem przybiera coraz większe rozmiary. Jego wartość wyliczana jest na miliardy złotych. Sama firma CD-Project Red, gigant branży gamedev, wyceniana jest na 36 mld zł. Stale rozwijająca się technologia, wzrost liczby konsol oraz łatwy dostęp do urządzeń sprawiają, że rynek gier z całą pewnością będzie rósł w siłę. Co

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Pod koniec listopada Sejm RP przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. „Slim VAT”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta RP 21 grudnia. Zgodnie z przepisami ustawy ma wejść ona w życie 1 stycznia 2021 r. Co obejmuje projekt ustawy Slim VAT? 1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach. Co nowego w cenach transferowych?

28 listopada 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. nowelizację przepisów w obszarze cen transferowych. Najistotniejsze zmiany zostały opisane poniżej.

Podatkowa rewolucja w branży e-commerce

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska stoją aktualnie przed poważnym wyzwaniem jakim jest wdrożenie założeń tzw. pakietu VAT e-commerce w krajowych przepisach podatkowych. Cel zaproponowanych zmian jest jeden – uszczelnienie systemu poboru VAT z e-handlu. Przewidywane konsekwencje? Wzrosty cen zarówno samych towarów kupowanych przez serwisy sprzedażowe z krajów trzecich, jak i usług kurierskich czy logistycznych.

Dodatkowe benefity dla pracownika w Polsce od zagranicznego pracodawcy

Usługi kadrowo-płacowe charakteryzują się dużą indywidualnością w zakresie analizy poszczególnych przypadków, występujących w obszarze payroll. Co w sytuacji gdy zagraniczny pracodawca, zatrudniający pracowników w Polsce, planuje przyznać pracownikowi dodatkowy benefit jaki stosuje dla pracowników w innych krajach? Pod dzisiejszą analizę, poddajemy sytuację pana Smitha, który zaplanował „wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% przez 18 pierwszych

Czy CIT estoński i IP BOX idą w parze?

Ustawodawca od kilku lat - z mniejszym lub większym sukcesem – próbuje „ulżyć” przedsiębiorcom w ich niedoli podatkowej. W jednym miejscu lekko poluzuje więzy fiskalne, w innych nieco zaciśnie. Najbardziej głośnymi i doniosłymi projektami obniżenia podatków są wprowadzana w roku 2019 instytucja IP BOX, oraz obecnie hucznie zapowiadany Estoński podatek dochodowy. Firmy z branży badawczo-

Czy brak straty podatkowej zawsze zwalnia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które spełniły określone w ustawie warunki. Przesłanki do zwolnienia Zwolnienie jest przewidziane m.in. dla podmiotów, które posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a ponadto w

Czy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT?

Od kilku tygodni nie słabnie dyskusja wokół zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku CIT przewidujących objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2021 r. Projekt zakłada nadanie spółkom komandytowym statusu podatników CIT wraz z rozpoczęciem nowego roku. Co to oznacza w praktyce? Podwójne opodatkowanie uzyskiwanych przez spółkę dochodów –

Numer EORI przepustką do wymiany handlowej z Wielką Brytanią

1 października Wydział Instrastat, Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformował, że numery EORI nadane w Wielkiej Brytania będą ważne tylko do końca 2020 r. Okres przejściowy pozwalający na prowadzeniu wymiany handlowej na obecnych zasadach obowiązuje do końca grudnia 2020 roku, czyli do momentu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zmiany od 2021 Od 1 stycznia

Czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną i wymaga dokumentacji cen transferowych?

W odpowiedzi na interpelację poselską, swoje stanowisko wyraził Jan Sarnowski. Jego zdaniem wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Czym charakteryzuje się transakcja kontrolowana? Istotą interpelacji było ustalenie, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt

Nowy JPK_VAT – rewolucja w zasięgu wzroku

Już od 1 października 2020 podatnicy VAT zobowiązani zostaną nową elektroniczną strukturą JPK. Plik  obejmować będzie część ewidencyjną i deklaracyjną, zastępując tym samym obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK. Na co zwrócić uwagę? Wprowadzenie nowego JPK_VAT wymaga odpowiedniego przygotowania, ze strony podatników, którzy będą zobowiązani do raportowania szerszego zakresu

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok

Zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok Za lekko ponad 4 miesiące, podatnicy, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 roku, będą obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz stosowania cen rynkowych.  W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz

Estoński CIT

Projekt ustawy wprowadzający tzw. Estoński CIT, czyli alternatywę dla klasycznego rozliczenia, trafił do prekonsultacji. Zamierzeniem Ministerstwa Finansów jest ułatwienie podmiotom budowy kapitału, dzięki wewnętrznym funduszom. Docelowo CIT Estoński ma uodpornić przedsiębiorstwa na ewentualne kryzysy, pomóc w zwiększeniu liczby miejsc pracy i produktywności, a w efekcie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm. Zgodnie z propozycją

Zmiany od 1 lipca 2020 - Biała lista, Quick fixes, Matryca stawek oraz przesunięcie JPK

Biała lista Z trzech do siedmiu dni zostanie wydłużony termin na złożenie przez podatników zawiadomienia o zapłacie na inny rachunek niż wykazany w białej liście (ZAW-NR). Nadal jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia wynosić będzie 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Zmianie

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. Już 9 czerwca podczas debaty dotyczącej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, organizowanej przez Dziennik Gazeta Prawna przedstawiciele m.in.

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich przepisów, w niektórych przypadkach paragon zawierający NIP spełnia warunki aby być uważany za fakturę uproszczoną.

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub kwartału(w przypadku podatników którzy stosują tą metodę rozliczania) następującego po miesiącu lub kwartale, w którym

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej – regulacje w tym zakresie pomiędzy UE, a Wielką

Biała Lista - Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych w objaśnieniach. Pełną treść objaśnień można znaleźć tutaj. Rachunki podmiotów zagranicznych Zagraniczny przedsiębiorca, który jest

Quick Fixes - zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom występującym w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a z drugiej ujednolicenie i usprawnienie bieżącego funkcjonowania systemu na

Podzielona Płatność - nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności (ang. split payment). Podstawą jego wprowadzenia jest decyzja wykonawcza

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej działu IIB „Współdziałanie”, a przepisy znajdujące się w nowoprojektowanym dziale mają charakter przełomowy i innowacyjny

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych krajach członkowskich nie były bowiem jednolite, co w praktyce biznesowej wiązało się z istnieniem długiej

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich - zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 27 sierpnia br. (sygnatura 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK) usługi te, nawet jeżeli

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość długi katalog towarów został ponownie poszerzony 1 września oraz planowane są kolejne aktualizacje 1 grudnia

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany z raportowaniem danych dotyczących transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak po analizie projektu Rozporządzenia MF

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje - zarówno w zakresie zasad rozliczeń podatku, jak również elementów technicznych i różnych rozwiązań, które mają na celu usprawnić wymianę

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji ma zostać ujednolicone na terytorium całej UE. Zmieniony zostanie charakter przesłanek uprawniających do zastosowania stawki

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.8.

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, który wynosi 30 dni, licząc od daty wykonania usług.

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych. Stopniowo wdrażany był przez polską administrację celno-skarbową i funkcjonował obok systemu CELINA począwszy

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za sprzedaż wysyłkową uznaje się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT z terytorium danego

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Pierwszy to opuszczenie struktur Unii z podpisanym porozumieniem – tzw. ‘uporządkowany

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielnej płatności VAT w odniesieniu do dostaw niektórych towarów oraz świadczenia

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość łatwiejszego sprawdzania wszystkich wymaganych informacji o swoich partnerach biznesowych w jednym miejscu. Obecna sytuacja Fiskus

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie formalności i obciążeń administracyjnych, którymi obarczeni są podatnicy VAT w Polsce. W tym celu w

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania podatników, oferujących usługi globalnie, a poszukujących uproszczeń podatkowych. Ostatnie zmiany bazują głównie na obserwacjach funkcjonowania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy VAT z naszej comiesięcznej, podatkowej rutyny. Jest to kolejny przejaw walki z nadużyciami w podatku

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Ponadto Ministerstwo planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do poziomu stawek stosowanych do publikacji w formie papierowej. Zaproponowane zmiany w Dyrektywie 2006/112/EC mają obowiązywać

„Proszę wypełnić formularz" - czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W obecnej chwili złożenie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.   Pobierz

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie - PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu poprawę struktury emerytalnej.  Nadal PPK z punktu widzenia pracodawcy będzie programem obligatoryjnym i powszechnym. Jednak

Zmiany prawa w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych

15 marca 2018 r. wchodzą w życie pierwsze ze zmian przewidzianych Ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te oznaczają stopniową „elektronizację” postępowania rejestrowego przed polskimi sądami w zakresie składania do sądów sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania, sprawozdań z działalności oraz uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Elektroniczne sprawozdania finansowe W

Kontrowersje wokół nowego podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości

W 2018 r. będzie można legalnie nie płacić nowej daniny od biurowców i galerii handlowych. A na dodatek jeszcze zmniejszyć swoją bieżącą zaliczkę przelewaną do urzędu skarbowego. W efekcie podatnik zapłaci mniej PIT lub CIT, niż gdyby robił to dziś. Tak część ekspertów odczytuje zmiany uchwalone przez Sejm i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2175).

Zmiany podatkowe w Polsce w 2018

W 2018 r. wchodzi w życie szereg zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa wygody materiał informacyjny zawierający opis najważniejszych zmian: Zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odrębne źródła przychodów. Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny. Limit kosztów

Upadłość dłużnika nie może wstrzymywać preferencji na złe długi - komentarz eksperta

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat. Orzeczenie, chociaż zapadło we włoskiej sprawie, ma znaczenie także dla polskich podatników. – Może oznaczać, że polskie regulacje w zakresie ulgi na złe długi w VAT są również niezgodne z

Kiedy uraz na terenie firmy jest skutkiem wypadku przy pracy

Justyna Niedzielska, nasz ekspert ds. kadr i płac, wyjaśnia w „Rzeczpospolitej” (19.11.2017)  jak kwalifikacja zdarzenia, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu przesądza nie tylko o wypłacie odpowiednich świadczeń, ale też o dalszym postępowaniu. Pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie „Rzeczpospolitej”. Zapraszamy do lektury!

Konferencje "Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018"

SPLIT PAYMENT oraz ostatnia faza wprowadzenia JPK – to jedne z tematów konferencji „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”. W dwóch spotkaniach tegorocznej edycji wezmą eksperci KR Group: 28 listopada 2017 r. w Katowicach - Monika Smaga, starszy specjalista do spraw podatkowych i Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy 5 grudnia 2017 r. w Gdyni -

Wzajemne poręczenia o różnej wartości z podatkiem - komentarz eksperta

Gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym będzie niższa, czyli ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama, należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń. Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy KR Group, komentuje, w dzienniku „Rzeczpospolita” (9.11.2017 r.), wyrok WSA w Poznaniu z 13 września 2017 r. (I SA/Po 1713/16).

CIT: Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług - komentarz eksperta

Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników. Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok NSA w dzienniku „Rzeczpospolita” z 25 października 2017 r.

Prezentacja "Wyjście z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal – konsekwencje w VAT"

Podczas jubileuszowej, 10. edycji konferencji "Biurowce w Polsce", Daniel Więckowski, Tax Manager w KR Group, Doradca podatkowy nr 11861, omówi temat konsekwencji w VAT, w sytuacji wyjścia z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal. Konferencja "Biurowce w Polsce" odbędzie się 23-24 października 2017 r. w Warszawie. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej konferencji. Serdecznie zapraszamy!

Czy Państwa firma jest zobligowana do złożenia formularza CBC-P?

Do 30 października 2017 r. polskie podmioty po raz pierwszy będą miały obowiązek złożyć formularz CBC-P. Zgodnie z ustawą z 27 maja 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnicy CIT mają obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej o jednostce zobowiązanej do złożenia informacji o grupie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Jeżeli

Wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej

Od lat wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej, której celem jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Fundacja szczególną opieką otacza również dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców biologicznych. We wrześniu 2017 r. wsparliśmy finansowo organizację Zjazdu Integracyjno-Szkoleniowego Rodzin Dzieci Żywionych Pozajelitowo. Warto pomagać!

Opinia KR Group ws. zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało opinię przygotowaną przez naszych ekspertów w ramach konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Z pełnym tekstem naszej opinii można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Komentarz do wyroku WSA w Poznaniu ws opłaty rekultywacyjnej

W dzienniku "Rzeczpospolita", Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok WSA w Poznaniu dotyczący opłaty rekultywacyjnej. Środki z tytułu opłaty rekultywacyjnej mogą zostać wykorzystane dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Opinia KR Group ws. projektowanych zmian do ustawy o VAT

Nasi doradcy podatkowi nie tylko skutecznie reprezentują klientów w trakcie sporów z organami podatkowymi, ale również aktywnie uczestniczą w tworzeniu prawa. Opinia KR Group, jako jednej z 7 firm doradztwa podatkowego, będzie brana pod uwagę przy projektowaniu zmian do ustawy o VAT, w kwestii ustanowienia listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? – seminarium

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? Jak prawidłowo zidentyfikować kiedy powinien być zastosowany 23% podatek VAT a kiedy odwrócony VAT? Dlaczego tak ważne jest ustalenie kto jest podwykonawcą? Między innymi o tym mówiliśmy podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z British Polish Chamber of Commerce, 11 kwietnia 2017 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

6 miejsce KR Group wśród największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

W XI rankingu Firm doradztwa podatkowego dziennika "Gazeta Prawna" zajęliśmy 6 miejsce. Tym samym poprawiliśmy naszą pozycję względem ubiegłorocznej edycji rankingu.

Konferencja „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach”

Ponad 80 osób z uwagą wysłuchało wykładu na temat JPK Moniki Smagi, naszego eksperta podatkowego, w trakcie konferencji „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach” w Gdyni. Jak widać temat JPK budzi nieustające zainteresowanie. Dziękujemy za obecność i za liczne pytania! A wszystkim zainteresowanym przypominamy, że KR Group ma swoje biuro także w

Zmieniamy siedzibę w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że 23 lutego 2015 r. wprowadziliśmy się do nowego, własnego budynku przy ul. Skaryszewskiej 7 w Warszawie. Nasza nowa siedziba zlokalizowana jest w pobliżu Stadionu Narodowego.

Wysoka pozycja KR Group w rankingu Book of Lists

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma zajęła 10 miejsce w rankingu „Top 10 – Auditing and Accounting Companies” w Book of Lists.

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.   Pobierz

Newsletter KR Group 06/2018

W numerze: Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych. Nowe regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy

Newsletter KR Group 05/2018

W numerze: Grupowa interpretacja prawa podatkowego. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego, przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny. 3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26

Newsletter KR Group 04/2018

W numerze: Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca obowiązków cen transferowych. Od 1 stycznia 2017 r. weryfikacja obowiązku

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze: Innovation box. Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powstanie zakładu w Polsce – polskie orzecznictwo, a BEPS 7. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy podatkowe często nie

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu: Minimalne wynagrodzenie. Kwota wolna od podatku. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Limity zwolnień podatkowych. Dochody z akcji otrzymywanych w ramach programów motywacyjnych. Pobierz   MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z 2000,00 zł do 2100,00 zł rząd podniósł kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilno-prawnych z 13,00 zł na 13,70

Newsletter KR Group 01/2018

W numerze: CIT-TP. Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP). Nadużycie prawa do podatku naliczonego musi zostać odpowiednio przez organ udowodnione.

Newsletter KR Group 15/2017

W numerze: NSA potwierdza stanowisko organów skarbowych w sprawie stałego miejsca dla potrzeb VAT. Wyłączenie kosztów usług doradczych. Pierwsze zasiedlenie – ustawa VAT v. Dyrektywa VAT. Ulga na złe długi w VAT – coraz bliżej rozstrzygnięcia NSA. Pobierz   NSA POTWIERDZA STANOWISKO ORGANÓW SKARBOWYCH W SPRAWIE STAŁEGO MIEJSCA DLA POTRZEB VAT O radykalnej zmianie w

Newsletter KR Group 14/2017

W numerze: Odwrotne obciążenie, a prawo do odliczenia podatku VAT. Ustawa VAT vs. Dyrektywa VAT. Prawo nabywcy do podatku naliczonego wynikającego z faktury od podmiotu nieaktywnego. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny? Zmiany 2018: Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Pobierz   ODWROTNE OBCIĄŻENIE, A PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT.

Newsletter KR Group 13/2017

W numerze: Powrót do niższego wieku emerytalnego. Jedno konto w ZUS. Pobierz   POWRÓT DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, która przywróciła kryteria wiekowe funkcjonujące do 31 grudnia 2012 r. Tym samym zamiast wieku 67 zarówno u kobiet jak i mężczyzn, mamy ponownie uprawnienia emerytalne

Newsletter KR Group 12/2017

W numerze: Kontrakty menadżerskie z VAT czy bez? Zmiany od 2018: Limit kosztów usług niematerialnych i opłat licencyjnych. Wsparcie dla nowych inwestycji. Zmiany 2018: Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe w nowej odsłonie. Pobierz   KONTRAKTY MENADŻERSKIE Z VAT CZY BEZ? Minister Finansów 6 października 2017 r. wydał interpretację ogólną dotyczącą traktowania kontraktów menadżerskich

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze: Co split payment oznacza dla podatników? Objęcie pakietem przewozowym olejów roślinnych. Nowy podatek prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. CBC-P – nowy obowiązek podatników CIT. Pobierz   CO SPLIT PAYMENT OZNACZA DLA PODATNIKÓW? 11 września 2017 r. przedstawiono kolejny, już trzeci, projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Newsletter KR Group 10/2017

W numerze: Ceny transferowe – kolejne problemy interpretacyjne dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zmiany rozliczeń wydatków B+R. Pierwsze zasiedlenie – kolejne ryzyko dla inwestorów? Certyfikat rezydencji nie zawsze papierowo. Pobierz   CENY TRANSFEROWE – KOLEJNE PROBLEMY INTERPRETACYJNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH Wprowadzenie nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych miało ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Newsletter KR Group 09/2017

W numerze: Projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Korzystne zmiany w zakresie amortyzacji. Podatek od sprzedaży detalicznej niezgodny z prawem UE. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie usług pomocniczych do usług finansowych. Pobierz   PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 13 lipca 2017 r. na stronach Rządowego

Newsletter KR Group 08/2017

W numerze: Zmiany od 1 czerwca 2017 r. w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Gra na zwłokę? Rozliczenie strat z lat ubiegłych. Polska podpisała Wielostronną Konwencję (tzw. Multilateral Instrument – MLI). Nowe formularze dla potrzeb transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy na Węgrzech dotyczące dostawców usług mieszkaniowych. Pobierz   ZMIANY OD 1 CZERWCA

Newsletter KR Group 07/2017

W numerze: Zmiany dotyczące pracy kobiet w ciąży od 1 maja 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Pobierz   ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY KOBIET W CIĄŻY OD 1 MAJA 2017 Praca przy komputerach była dotychczas traktowana jako praca w warunkach szkodliwych, dlatego też kobiety w ciąży

Newsletter KR Group 06/2017

W numerze: Projekt nowelizacji VAT – split payment. Nowe obowiązki dotyczące raportowania – JPK_WB Skutki przekazania energetycznej infrastruktury technicznej w rozliczeniu CIT. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych. Pobierz   PROJEKT NOWELIZACJI VAT – SPLIT PAYMENT Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 12 maja opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT, zakładający wprowadzenie dobrowolnego

Newsletter KR Group 05/2017

W numerze: Refakturowanie usług budowlanych. Przegrody budowlane a kwalifikacja podatkowa obiektów budowlanych dla celów podatkowych. Prace aranżacyjne a podatek dochodowy. Ulga na złe długi – przepisy ustawy VAT niezgodne z dyrektywą VAT. Pobierz   REFAKTUROWANIE USŁUG BUDOWLANYCH Daleko idąca specjalizacja współczesnego obrotu gospodarczego sprawia, że w wielu przypadkach rodzi się potrzeba skorzystania z pomocy podwykonawców

Newsletter KR Group 04/2017

W numerze: Koszty poniesione w związku z wytworzeniem środka trwałego są ściśle związane z inwestycją. Kiedy osoba na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT. Puste faktury. Rejestracja na potrzeby VAT. Pobierz   KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYTWORZENIEM ŚRODKA TRWAŁEGO SĄ ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ Wartość nabytego budynku do rozbiórki, na którego miejscu wybudowana zostanie inna

Newsletter KR Group 03/2017

W numerze: Nowe struktury JPK – co z korektami za lipiec-grudzień 2016? Usługi budowlane – pierwsze wątpliwości. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). Pobierz   NOWE STRUKTURY JPK – CO Z KOREKTAMI ZA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016? Od rozliczenia za styczeń 2017 r. średni i mali przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania miesięcznych plików JPK_VAT. Ministerstwo Finansów,

Newsletter KR Group 02/2017

W numerze: JPK – ciąg dalszy karuzeli niepewności. Dwie daty nabycia tej samej nieruchomości i obowiązek podatkowy PIT przy jej sprzedaży. Ostatnie orzeczenia podatkowe. Pobierz   JPK – CIĄG DALSZY KARUZELI NIEPEWNOŚCI Ministerstwo Finansów po raz kolejny zmieniło zdanie w kwestiach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po zmianie stanowiska MF część mikroprzedsiębiorców będzie zmuszona do raportowania

Newsletter KR Group 01/2017

W numerze: Koniec cząstkowych świadectw pracy. Regulaminy wewnętrzne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odwołanie do sądu. Pobierz   KONIEC CZĄSTKOWYCH ŚWIADECTW PRACY Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku tworzenia cząstkowych świadectw pracy. Pracownik po zakończeniu każdej terminowej umowy o pracę, po której następowała kolejna umowa mógł zgłosić kadrom wniosek o wydanie świadectwa i to prawo pozostaje niezmienione.

Newsletter KR Group 10/2016

W numerze: Kapitalizacja odsetek w kontekście ograniczeń wynikających z uregulowań dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Zwrot VAT w terminie 25 dni – mission impossible? OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Kompensata nie wykluczy kosztów. Fiskus: Wigilia w kosztach, ale tylko dla pracowników. Bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega VAT. Pobierz   KAPITALIZACJA ODSETEK W KONTEKŚCIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH NIEDOSTATECZNEJ

Newsletter KR Group 09/2016

W numerze: Pożyczki udzielane podmiotom z grupy mogą wpływać na sposób obliczania proporcji w VAT. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych poza rachunkiem bankowym. Przedłużenie zwrotu VAT z powodu sprawdzania kontrahentów nie zawsze jest dozwolone. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Niemiecka firma odzyska podatek zlikwidowanego zakładu w Polsce. Gadżety z nazwą firmy to nie reprezentacja w

Newsletter KR Group 08/2016

W numerze: Podatkowa „Piąta kolumna”. Kompensaty można bez ograniczeń wrzucić w koszty. Formalne uchybienia w dokumentowaniu transakcji po stronie sprzedawcy nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT – wyrok TSUE z 15 września 2016 r. [sygn.C-516/14]. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Aport to zbycie, musi być podatek Udzielenie 97 pożyczek wyklucza sporadyczność Faktura bez NIP

Newsletter KR Group 07/2016

W numerze: MF wskazuje, które z kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w podróży służbowej można odliczyć. Optymalizacja podatkowa poprzez sprzedaż długów. Amortyzacja budynku oddanego częściowo do nieodpłatnego używania. Nieprecyzyjna faktura nie wyklucza odliczenia VAT. Rekompensata zamiast auta. Rozliczenie na podstawie skanu. Pobierz   MF WSKAZUJE, KTÓRE Z KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ MOŻNA ODLICZYĆ

Newsletter KR Group 06/2016

W numerze: Koniec „syndromu pierwszej dniówki”. Minimalna stawka w umowach cywilnych od 01.01.2017 – ustawa o minimalnej stawce godzinowej. Zmiany dotkną też osoby bez stażu. Zmiany w oddelegowaniu pracowników. Zmiany w PFORN. Ochrona kobiet dotyczy ciężarnych. Pobierz   KONIEC „SYNDROMU PIERWSZEJ DNIÓWKI” Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy.

Newsletter KR Group 05/2016

W numerze: Umowa cash pooling jest umową pożyczki – konsekwencje podatkowe. Kolejne wyroki w sprawach dotyczących obowiązku pobrania podatku u źródła. Liczy się data podpisu, a nie kiedy przyjdzie listonosz. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Auto zastępcze należy traktować tak jak testowe. Przekształcenie umożliwia większą amortyzację. Gwarancja od podmiotu powiązanego daje korzyść w CIT. Obowiązek podatkowy przy

Newsletter KR Group 04/2016

W numerze: Stawka podatku VAT w zakresie gotowych posiłków – interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156. Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Nocleg w domu nie pozbawi odliczenia 100 proc. VAT od paliwa. Płatność z góry, ale zyski

Newsletter KR Group 03/2016

W numerze: Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty nie jest „zapłatą” dla celów zwrotu VAT w przyspieszonym trybie. Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości. Podatki a Piątek 13. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. TSUE oceni, czy polskiemu fiskusowi opłaca. Zmiana udziałowca nie dała korzyści podatkowych w CIT. Reprezentanta ogólnego zgłosimy od lipca, wyłącznie drogą elektroniczną. Pobierz   UREGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA

Newsletter KR Group 02/2016

W numerze: AGD z mieszkaniem pod klucz bez preferencji. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta jest usługą w rozumieniu podatku VAT. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Paliwo do auta dla pracownika jest kosztem firmy Społeczne projekty pozytywnie wpływają na wizerunek firmy Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca

Newsletter KR Group 01/2016

W numerze: Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych. Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka komandytowa jest też spółką kapitałową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Podatnikiem nie zawsze lider cashpoolingu. Luka w prawie pozwala na optymalizację przy przekształceniu. Amortyzacja tylko wtedy, gdy jest

AKTUALNOŚCI
 • Wszystkie
 • Aktualności
 • COVID-19
 • Kadry i płace
 • KR Group
 • Podatki
 • Podcast
 • Ulgi podatkowe
 • Usługi korporacyjne
 • VAT Compliance

Zmiany w zakresie alternatywnego minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych [Polski Ład]

Dnia 14 września 2021 r. Rząd wniósł autopoprawkę do złożonego w Sejmie dnia 8 września 2021 r. projektu zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza część zmian dotyczy podatku minimalnego od niektórych podatników osiągających niską dochodowość. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez stronę rządową zmiany są głównie konsekwencją uwag

Zmiany w cenach transferowych: Wartość transakcji, Terminy, Oświadczenie, TPR-C/TPR-P cz.1 [Polski Ład]

Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego. Wartość transakcji Planowane jest skorelowanie wartości transakcji kontrolowanej z faktem czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy podmiot jest czynnym podatnikiem

Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego [Polski Ład]

W ramach zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzanych przez Polski Ład znalazły się też zmiany dotyczące ograniczenia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy). Najważniejszą zmianą jest ta, która - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - ma zakończyć powstały na tle obowiązujących przepisów spór między podatnikami

Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. Grup VAT [Polski Ład]

W lipcu polski rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, znanych jako „Polski Ład”. Oprócz zmian w podatkach dochodowych projekt ten przewiduje również istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zmiany przepisów będą dotyczyły: możliwości

SLIM VAT 2: Uproszczenie rozliczenia podatku towarów i usług wejdzie w życie od października

Wraz z początkiem 2021 roku podatnikom przedstawiona została pierwsza odsłona projektu SLIM VAT (ang. Simple Local and Modern VAT), mającego na celu uproszczenie rozliczeń w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT 2, to kolejny projekt zmiany ustawy, który wejdzie w życie 1 października (niektóre z przepisów już obowiązują o czym piszemy na dole artykułu).  Jak informuje Ministerstwo Finansów celem nowego

Ograniczenie kosztów amortyzacji w spółkach nieruchomościowych [Polski Ład]

Proponowane przez Polski Ład zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają niekorzystną regulację w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w spółkach nieruchomościowych. Poniżej podsumowujemy  najistotniejsze kwestie  w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Podkreślić należy, że

Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych [Polski Ład]

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego. W tabeli przedstawiamy skrót najważniejszych zmian w cenach transferowych w ramach „Polskiego Ładu”. Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych w ramach projektu „Polskiego

Alternatywny minimalny podatek dochodowy od osób prawnych i zmiany w zakresie ograniczenia kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych [Polski Ład]

Dnia 8 września 2021 r. ukazał się zaktualizowany projekt zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza z nich – będąca pewnym zaskoczeniem – dotyczy zupełnie nowego rozwiązania obejmującego podatek minimalny od niektórych podatników. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie to podyktowane jest niezadowalającymi kwotami podatków, deklarowanymi

Abolicja podatkowa – wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego [Polski Ład]

Projekt ustawy wprowadzający zmiany w podatkach w zakresie Polskiego Ładu zawiera także jedną, rzadko spotykaną dotąd w polskim porządku prawnym, instytucję abolicji podatkowej (ang. voluntary disclosure). Przez twórców tych przepisów rozwiązanie to jest określane mianem przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Ponieważ abolicja podatkowa ma charakter wyjątkowy i

Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) [Polski Ład]

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu odkładana kilkukrotnie nowelizacja podatku u źródła, wejdzie w życie w od stycznia 2022r w zmienionym kształcie.Jak czytamy w przepisach, zmienią się unormowania dotyczące m.in.: należytej staranności, definicji „beneficial owner”, mechanizmu „pay and refund”, opinii o stosowaniu zwolnienia, oświadczenia płatnika na potrzeby stosowania „relief at source”, Należyta staranność Przypomnijmy, że podatek

Opodatkowanie spółek holdingowych [Polski Ład]

W ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony nowy reżim opodatkowania spółek holdingowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, podstawowym celem projektu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków zakładania i kontroli grup holdingowych (akumulacja rodzimego kapitału) oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Wejście w życie nowych przepisów planowane

Ulga na nabycie terminala płatniczego lub wydatki z tytułu opłat za korzystanie z takiego terminala [Polski Ład]

Nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT) to kolejny instrument mający na celu walkę z szarą strefą, w ramach której obrót odbywa się co do zasady gotówkowo. Ministerstwo Finansów uważa sukcesywne zwiększanie ilości transakcji bezgotówkowych za element zwiększający transparentność działań przedsiębiorców, a tym samym wpływający na  uczciwsze zasady na rynku.

Przepisy ograniczające generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy” [Polski Ład]

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także istotne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, określanych jako tzw. ukryta dywidenda. Dotyczą one przypadków, gdy wspólnicy otrzymują od spółki różnego rodzaju świadczenia z tytułu np. wykonanych usług czy najmu lub dzierżawy. Ministerstwo Finansów uważa takie praktyki

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

Podatnicy mogą spodziewać się wielu zmian i nowych rozwiązań, mających pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Rezultatem Nowego Polskiego Ładu będzie m.in.: rozszerzenie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), symultaniczne korzystanie z ulgi Innovation Box (IP Box) i B+R oraz wprowadzenie ulg na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników. Planowane zmiany mają wejść w życie już od 1

Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej) [Polski Ład]

W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT), mająca  na celu ułatwienie polskim firmom wejścia na giełdę papierów wartościowych. Ulga ma obowiązywać od

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę [Polski Ład]

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, przewiduje powstanie nowej ulgi mającej na celu stworzenie korzystnych podatkowo warunków działalności sponsoringowej, ułatwiającej społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe duże zainteresowanie firm, wspierających wyżej wymienione aktywności ocenia się, że nowe odliczenie zyska na dużej popularności wśród podatników i wpłynie

Estoński CIT w nowej formie [Polski Ład]

Ryczałt od dochodu spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CITem, został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dotychczas ta forma opodatkowania nie cieszyła się zbyt dużą popularnością - w 2021 roku CIT estoński wybrało zaledwie 334 podatników. Według najnowszych informacji z początkiem 2022 r. CIT estoński przybierze nowy kształt. Z projektu

Główne założenia programu podatkowego "Polski Ład"

I. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: podwyższenie do 30 000 zł tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (tj. m. in. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło); podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego

Staż absolwencki

Wielu młodych ludzi już przed ukończeniem szkoły chce zdobyć doświadczenie i nabyć umiejętności do wykonywania wielu prac niezbędnych w późniejszej karierze zawodowej. Popularną formą zdobywania wiedzy poza murami szkolnymi jest odbywanie stażu absolwenckiego, uwarunkowane posiadaniem świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum oraz nie ukończeniem 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyk. Staże przeznaczone są nie tylko dla

Co warto wiedzieć o One Stop Shop? [OSS w praktyce]

Długo wyczekiwane reforma VAT w e-commerce na poziomie europejskim wchodzi w życie od 1 lipca. Kacper Kosowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w KR Group oraz Gerard Goliasz, starszy specjalista ds. podatków, doradca podatkowy w KR Group zapraszają do świata nowych zmian dotyczących produktów VAT w handlu elektronicznym. W tej części rozważamy różne praktyczne scenariusze po

Co warto wiedzieć o One Stop Shop? [OSS w teorii]

Długo wyczekiwane reforma VAT w e-commerce na poziomie europejskim wchodzi w życie od 1 lipca. Kacper Kosowicz, dyrektor rozwoju biznesu w KR Group oraz Gerard Goliasz, starszy specjalista ds. podatków, doradca podatkowy w KR Group zapraszają do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi produktów VAT w handlu elektronicznym. Z tego odcinka dowiesz się, m.in.: Czym jest

Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie poboru podatku u źródła

Zgodnie z najnowszymi nieoficjalnymi doniesieniami z biura prasowego Ministerstwa Finansów wejście w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła (tzw. system pay and refund) z obowiązującymi przepisami planowane na 1 lipca 2021 r., znów ma zostać odroczone – tym razem na do 31 grudnia 2021 r. Powód odroczenia terminu Według doniesień prasowych, kolejne odroczenie

Podatek u źródła – pamiętajmy o zachowaniu należytej staranności

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie zmian w regulacjach dotyczących podatku u źródła (WHT) w Polsce (o tym więcej można przeczytać tutaj). Bez względu jednak na wspomnianą dużą zmianę legislacyjną pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wprowadzony do ustaw o podatkach dochodowych obowiązek zachowania należytej staranności. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o

Zmiany w przepisach o WHT w 2021 roku

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Przepisy nie są jednak stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów nowe regulacje miałyby finalnie wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni? Zostanie

Już od października ruszy Krajowy System e-Faktur

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na drugą połowę roku. Jak czytamy w projekcie, platforma KSeF ma na celu docelowo zastąpić wystawianie „zwykłych” faktur, fakturami ustrukturyzowanymi. W związku z tym, aby zachęcić podatników do korzystania z tego sposobu wystawiania faktur, ustawodawca proponuje szereg zachęt, m.in. ułatwienie w dokumentowaniu korekty rozliczeń in minus. Dodatkowo

Zmiany w ewidencji JPK od 1 kwietnia

Część zmian ułatwiających prowadzenie prawidłowej ewidencji JPK, wchodzi w życie od 1 kwietnia. Pozostała część modyfikacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji. Co się zmieni? Już od rozliczeń za kwiecień 2021, mają być stosowane zmiany w zakresie: 1) oznaczeń grup towarów i usług (GTU), m.in.: • kod GTU_01

W trakcie kontroli możesz skorygować faktury z nienależnie wykazanym VAT – jeżeli wystawiłeś je w dobrej wierze

Podatnik działający w dobrej wierze może skorygować faktury z nienależnie wykazany podatkiem VAT nawet w trakcie kontroli. W konsekwencji nie jest zobowiązany do zapłaty VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości(TSUE) C-48/20 z dnia 18 marca 2021r. wydanego w związku z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację podatnikom działającym w Polsce - wprowadzenie w polskich przepisach dodatkowego wymogu, prowadzącego do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych, zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym. W wydanym 18 marca 2021r. wyroku w sprawie C-895/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że artykuły 167

Podatkowe aspekty handlu towarami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie

Choć formalnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r., dzięki okresowy przejściowemu, dla przedsiębiorców i konsumentów Brexit zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021r., kiedy Wielka Brytania ostatecznie opuściła jednolity rynek europejski i unię celną. Chęć prowadzenia własnej polityki gospodarczej była głównym powodem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z tym wiadomym

IP BOX dla sektora gamingowego w Polsce

Rynek gier w Polsce z każdym rokiem przybiera coraz większe rozmiary. Jego wartość wyliczana jest na miliardy złotych. Sama firma CD-Project Red, gigant branży gamedev, wyceniana jest na 36 mld zł. Stale rozwijająca się technologia, wzrost liczby konsol oraz łatwy dostęp do urządzeń sprawiają, że rynek gier z całą pewnością będzie rósł w siłę. Co

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Pod koniec listopada Sejm RP przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. „Slim VAT”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta RP 21 grudnia. Zgodnie z przepisami ustawy ma wejść ona w życie 1 stycznia 2021 r. Co obejmuje projekt ustawy Slim VAT? 1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach. Co nowego w cenach transferowych?

28 listopada 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. nowelizację przepisów w obszarze cen transferowych. Najistotniejsze zmiany zostały opisane poniżej.

Podatkowa rewolucja w branży e-commerce

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska stoją aktualnie przed poważnym wyzwaniem jakim jest wdrożenie założeń tzw. pakietu VAT e-commerce w krajowych przepisach podatkowych. Cel zaproponowanych zmian jest jeden – uszczelnienie systemu poboru VAT z e-handlu. Przewidywane konsekwencje? Wzrosty cen zarówno samych towarów kupowanych przez serwisy sprzedażowe z krajów trzecich, jak i usług kurierskich czy logistycznych.

Dodatkowe benefity dla pracownika w Polsce od zagranicznego pracodawcy

Usługi kadrowo-płacowe charakteryzują się dużą indywidualnością w zakresie analizy poszczególnych przypadków, występujących w obszarze payroll. Co w sytuacji gdy zagraniczny pracodawca, zatrudniający pracowników w Polsce, planuje przyznać pracownikowi dodatkowy benefit jaki stosuje dla pracowników w innych krajach? Pod dzisiejszą analizę, poddajemy sytuację pana Smitha, który zaplanował „wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% przez 18 pierwszych

Czy CIT estoński i IP BOX idą w parze?

Ustawodawca od kilku lat - z mniejszym lub większym sukcesem – próbuje „ulżyć” przedsiębiorcom w ich niedoli podatkowej. W jednym miejscu lekko poluzuje więzy fiskalne, w innych nieco zaciśnie. Najbardziej głośnymi i doniosłymi projektami obniżenia podatków są wprowadzana w roku 2019 instytucja IP BOX, oraz obecnie hucznie zapowiadany Estoński podatek dochodowy. Firmy z branży badawczo-

Czy brak straty podatkowej zawsze zwalnia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które spełniły określone w ustawie warunki. Przesłanki do zwolnienia Zwolnienie jest przewidziane m.in. dla podmiotów, które posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a ponadto w

Czy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT?

Od kilku tygodni nie słabnie dyskusja wokół zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku CIT przewidujących objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2021 r. Projekt zakłada nadanie spółkom komandytowym statusu podatników CIT wraz z rozpoczęciem nowego roku. Co to oznacza w praktyce? Podwójne opodatkowanie uzyskiwanych przez spółkę dochodów –

Numer EORI przepustką do wymiany handlowej z Wielką Brytanią

1 października Wydział Instrastat, Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformował, że numery EORI nadane w Wielkiej Brytania będą ważne tylko do końca 2020 r. Okres przejściowy pozwalający na prowadzeniu wymiany handlowej na obecnych zasadach obowiązuje do końca grudnia 2020 roku, czyli do momentu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zmiany od 2021 Od 1 stycznia

Czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną i wymaga dokumentacji cen transferowych?

W odpowiedzi na interpelację poselską, swoje stanowisko wyraził Jan Sarnowski. Jego zdaniem wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Czym charakteryzuje się transakcja kontrolowana? Istotą interpelacji było ustalenie, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt

Nowy JPK_VAT – rewolucja w zasięgu wzroku

Już od 1 października 2020 podatnicy VAT zobowiązani zostaną nową elektroniczną strukturą JPK. Plik  obejmować będzie część ewidencyjną i deklaracyjną, zastępując tym samym obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK. Na co zwrócić uwagę? Wprowadzenie nowego JPK_VAT wymaga odpowiedniego przygotowania, ze strony podatników, którzy będą zobowiązani do raportowania szerszego zakresu

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok

Zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok Za lekko ponad 4 miesiące, podatnicy, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 roku, będą obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz stosowania cen rynkowych.  W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz

Estoński CIT

Projekt ustawy wprowadzający tzw. Estoński CIT, czyli alternatywę dla klasycznego rozliczenia, trafił do prekonsultacji. Zamierzeniem Ministerstwa Finansów jest ułatwienie podmiotom budowy kapitału, dzięki wewnętrznym funduszom. Docelowo CIT Estoński ma uodpornić przedsiębiorstwa na ewentualne kryzysy, pomóc w zwiększeniu liczby miejsc pracy i produktywności, a w efekcie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm. Zgodnie z propozycją

Zmiany od 1 lipca 2020 - Biała lista, Quick fixes, Matryca stawek oraz przesunięcie JPK

Biała lista Z trzech do siedmiu dni zostanie wydłużony termin na złożenie przez podatników zawiadomienia o zapłacie na inny rachunek niż wykazany w białej liście (ZAW-NR). Nadal jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia wynosić będzie 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Zmianie

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. Już 9 czerwca podczas debaty dotyczącej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, organizowanej przez Dziennik Gazeta Prawna przedstawiciele m.in.

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku w zakresie wykazywania w rejestrze VAT oraz nowym pliku JPK_VAT faktur uproszczonych?

W nowym JPK nie wykazujemy paragonów z nr NIP będących fakturami uproszczonymi. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Jak wynika jednak z polskich przepisów, w niektórych przypadkach paragon zawierający NIP spełnia warunki aby być uważany za fakturę uproszczoną.

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce. Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub kwartału(w przypadku podatników którzy stosują tą metodę rozliczania) następującego po miesiącu lub kwartale, w którym

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Kogo dotyczą zmiany? sprzedawców towarów on-line sprzedawcy usług świadczonych na odległość Od kiedy? Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r. Jak zmienią się przepisy? Przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej – regulacje w tym zakresie pomiędzy UE, a Wielką

Biała Lista - Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych, według nas, kwestii poruszonych w objaśnieniach. Pełną treść objaśnień można znaleźć tutaj. Rachunki podmiotów zagranicznych Zagraniczny przedsiębiorca, który jest

Quick Fixes - zmiany w WDT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi. Pakiet przyniesie wiele zmian, których głównym celem jest z jednej strony zapobieganie nadużyciom występującym w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a z drugiej ujednolicenie i usprawnienie bieżącego funkcjonowania systemu na

Podzielona Płatność - nowy obowiązek w VAT od 1 listopada.

Narzędzie do walki z oszustwami podatkowymi Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizująca”) przyniosła szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności (ang. split payment). Podstawą jego wprowadzenia jest decyzja wykonawcza

Monitoring horyzontalny po polsku

W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788). Projektowany akt prócz nowych regulacji w zakresie wskazanych wyżej zagadnień zakłada dodanie do Ordynacji Podatkowej działu IIB „Współdziałanie”, a przepisy znajdujące się w nowoprojektowanym dziale mają charakter przełomowy i innowacyjny

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych krajach członkowskich nie były bowiem jednolite, co w praktyce biznesowej wiązało się z istnieniem długiej

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich - zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 27 sierpnia br. (sygnatura 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK) usługi te, nawet jeżeli

Monitoring przewozu towarów – aktualizacja goni aktualizację

Monitoring przewozu towarów (pakiet przewozowy czy też system SENT) obowiązuje zaledwie od kwietnia 2017 roku (nieco ponad 2 lata), a już doczekał się wielu aktualizacji.  Monitoringiem Ministerstwa Finansów regularnie obejmowane są kolejne tak zwane towary wrażliwe. Ten i tak dość długi katalog towarów został ponownie poszerzony 1 września oraz planowane są kolejne aktualizacje 1 grudnia

Nowa struktura JPK VAT już od kwietnia 2020 r.

W 2018 r. informowaliśmy o planach dotyczących wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT, która zastąpi dotychczas składane deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz wyeliminuje deklarację VAT-27. Początkowo pomysł spotkał się z powszechnym entuzjazmem podatników. Każdy z nas liczył, że takie rozwiązanie znacząco ograniczy nakład pracy związany z raportowaniem danych dotyczących transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak po analizie projektu Rozporządzenia MF

Podatki przez indywidualne rachunki podatkowe już od 2020

Od 2020 podatnicy zapłacą podatki na indywidualne rachunki podatkowe Polskie prawo podatkowe podlega gruntownym zmianom każdego roku. Mając na uwadze opublikowane w ostatnim czasie projekty ustaw, dla podatników VAT 2020 rok również przyniesie kolejne rewolucje - zarówno w zakresie zasad rozliczeń podatku, jak również elementów technicznych i różnych rozwiązań, które mają na celu usprawnić wymianę

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji ma zostać ujednolicone na terytorium całej UE. Zmieniony zostanie charakter przesłanek uprawniających do zastosowania stawki

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce.  Powyższe stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.8.

Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle najnowszego wyroku TSUE

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych jest jasno określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług jako moment wystawienia faktury. Natomiast, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona zbyt późno, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, który wynosi 30 dni, licząc od daty wykonania usług.

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych. Stopniowo wdrażany był przez polską administrację celno-skarbową i funkcjonował obok systemu CELINA począwszy

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji. Co do zasady, za sprzedaż wysyłkową uznaje się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT z terytorium danego

Brexit vs VAT

Brexit vs VAT Brexit – co dalej? Od dłuższego czasu kwestia odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostaje jednym z głównych tematów na arenie międzynarodowej. ‘Rozwód’ planowany jest na koniec marca 2019, jednak wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Aktualnie istnieją dwa scenariusze opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Pierwszy to opuszczenie struktur Unii z podpisanym porozumieniem – tzw. ‘uporządkowany

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Środkiem tym jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielnej płatności VAT w odniesieniu do dostaw niektórych towarów oraz świadczenia

Biała lista – kłoda czy ukłon w stronę podatników VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku VAT. Mowa tu o tzw. białej liście, która ma ułatwić podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów. Biała lista to bezpłatny, oficjalny, dostępny online wykaz elektroniczny podatników VAT czynnych. Podatnik ma mieć wreszcie możliwość łatwiejszego sprawdzania wszystkich wymaganych informacji o swoich partnerach biznesowych w jednym miejscu. Obecna sytuacja Fiskus

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r. Pozytywne zmiany dla podatników Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie formalności i obciążeń administracyjnych, którymi obarczeni są podatnicy VAT w Polsce. W tym celu w

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania podatników, oferujących usługi globalnie, a poszukujących uproszczeń podatkowych. Ostatnie zmiany bazują głównie na obserwacjach funkcjonowania

Koniec ery deklaracji VAT

JPK_VDEK to robocza nazwa nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego, nad którą pracuje aktualnie Ministerstwo Finansów. Nowy plik ma całkowicie zastąpić dotychczasowy JPK_VAT i zawierać dużo szerszy zakres informacji dotyczących miesięcznej aktywności podatnika VAT. Ideą ustawodawcy jest bowiem całkowite usunięcie formularzy VAT z naszej comiesięcznej, podatkowej rutyny. Jest to kolejny przejaw walki z nadużyciami w podatku

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Ponadto Ministerstwo planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do poziomu stawek stosowanych do publikacji w formie papierowej. Zaproponowane zmiany w Dyrektywie 2006/112/EC mają obowiązywać

„Proszę wypełnić formularz" - czyli problemy z deklaracją VAT-7 za lipiec 2018

Państwa spółka chciałaby wnioskować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w ramach bieżącej deklaracji? Jeśli tak to musicie wiedzieć, że złożenie prawidłowej deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 może być „trochę“ bardziej problematyczne, niż mogłoby się to wydawać. W obecnej chwili złożenie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.   Pobierz

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Nie zmieniło się podstawowe założenie - PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu poprawę struktury emerytalnej.  Nadal PPK z punktu widzenia pracodawcy będzie programem obligatoryjnym i powszechnym. Jednak

Zmiany prawa w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych

15 marca 2018 r. wchodzą w życie pierwsze ze zmian przewidzianych Ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te oznaczają stopniową „elektronizację” postępowania rejestrowego przed polskimi sądami w zakresie składania do sądów sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania, sprawozdań z działalności oraz uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Elektroniczne sprawozdania finansowe W

Kontrowersje wokół nowego podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości

W 2018 r. będzie można legalnie nie płacić nowej daniny od biurowców i galerii handlowych. A na dodatek jeszcze zmniejszyć swoją bieżącą zaliczkę przelewaną do urzędu skarbowego. W efekcie podatnik zapłaci mniej PIT lub CIT, niż gdyby robił to dziś. Tak część ekspertów odczytuje zmiany uchwalone przez Sejm i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2175).

Zmiany podatkowe w Polsce w 2018

W 2018 r. wchodzi w życie szereg zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa wygody materiał informacyjny zawierający opis najważniejszych zmian: Zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odrębne źródła przychodów. Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny. Limit kosztów

Upadłość dłużnika nie może wstrzymywać preferencji na złe długi - komentarz eksperta

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że można korygować podstawę opodatkowania w VAT o kwotę nieściągalnej wierzytelności, nawet jeśli postępowanie upadłościowe dłużnika zakończy się za 10 lat. Orzeczenie, chociaż zapadło we włoskiej sprawie, ma znaczenie także dla polskich podatników. – Może oznaczać, że polskie regulacje w zakresie ulgi na złe długi w VAT są również niezgodne z

Kiedy uraz na terenie firmy jest skutkiem wypadku przy pracy

Justyna Niedzielska, nasz ekspert ds. kadr i płac, wyjaśnia w „Rzeczpospolitej” (19.11.2017)  jak kwalifikacja zdarzenia, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu przesądza nie tylko o wypłacie odpowiednich świadczeń, ale też o dalszym postępowaniu. Pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie „Rzeczpospolitej”. Zapraszamy do lektury!

Konferencje "Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018"

SPLIT PAYMENT oraz ostatnia faza wprowadzenia JPK – to jedne z tematów konferencji „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”. W dwóch spotkaniach tegorocznej edycji wezmą eksperci KR Group: 28 listopada 2017 r. w Katowicach - Monika Smaga, starszy specjalista do spraw podatkowych i Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy 5 grudnia 2017 r. w Gdyni -

Wzajemne poręczenia o różnej wartości z podatkiem - komentarz eksperta

Gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym będzie niższa, czyli ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama, należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń. Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy KR Group, komentuje, w dzienniku „Rzeczpospolita” (9.11.2017 r.), wyrok WSA w Poznaniu z 13 września 2017 r. (I SA/Po 1713/16).

CIT: Jedna egzekucja to za mało, aby odliczyć dług - komentarz eksperta

Wierzytelności spółek osobowych można ująć w kosztach, jeśli udokumentowano ich nieściągalności. Żeby spełnić ten warunek wierzyciel musi podjąć próbę wyegzekwowania zaległości nie tylko od spółki, ale także wszystkich jej wspólników. Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok NSA w dzienniku „Rzeczpospolita” z 25 października 2017 r.

Prezentacja "Wyjście z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal – konsekwencje w VAT"

Podczas jubileuszowej, 10. edycji konferencji "Biurowce w Polsce", Daniel Więckowski, Tax Manager w KR Group, Doradca podatkowy nr 11861, omówi temat konsekwencji w VAT, w sytuacji wyjścia z inwestycji: asset-deal, ZCP, share-deal. Konferencja "Biurowce w Polsce" odbędzie się 23-24 października 2017 r. w Warszawie. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej konferencji. Serdecznie zapraszamy!

Czy Państwa firma jest zobligowana do złożenia formularza CBC-P?

Do 30 października 2017 r. polskie podmioty po raz pierwszy będą miały obowiązek złożyć formularz CBC-P. Zgodnie z ustawą z 27 maja 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnicy CIT mają obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej o jednostce zobowiązanej do złożenia informacji o grupie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Jeżeli

Wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej

Od lat wspieramy Fundację Dzieci Żywione Inaczej, której celem jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Fundacja szczególną opieką otacza również dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców biologicznych. We wrześniu 2017 r. wsparliśmy finansowo organizację Zjazdu Integracyjno-Szkoleniowego Rodzin Dzieci Żywionych Pozajelitowo. Warto pomagać!

Opinia KR Group ws. zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało opinię przygotowaną przez naszych ekspertów w ramach konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Z pełnym tekstem naszej opinii można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Komentarz do wyroku WSA w Poznaniu ws opłaty rekultywacyjnej

W dzienniku "Rzeczpospolita", Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group, komentuje wyrok WSA w Poznaniu dotyczący opłaty rekultywacyjnej. Środki z tytułu opłaty rekultywacyjnej mogą zostać wykorzystane dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Opinia KR Group ws. projektowanych zmian do ustawy o VAT

Nasi doradcy podatkowi nie tylko skutecznie reprezentują klientów w trakcie sporów z organami podatkowymi, ale również aktywnie uczestniczą w tworzeniu prawa. Opinia KR Group, jako jednej z 7 firm doradztwa podatkowego, będzie brana pod uwagę przy projektowaniu zmian do ustawy o VAT, w kwestii ustanowienia listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? – seminarium

Na czym polega mechanizm odwróconego VAT? Jak prawidłowo zidentyfikować kiedy powinien być zastosowany 23% podatek VAT a kiedy odwrócony VAT? Dlaczego tak ważne jest ustalenie kto jest podwykonawcą? Między innymi o tym mówiliśmy podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z British Polish Chamber of Commerce, 11 kwietnia 2017 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

6 miejsce KR Group wśród największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

W XI rankingu Firm doradztwa podatkowego dziennika "Gazeta Prawna" zajęliśmy 6 miejsce. Tym samym poprawiliśmy naszą pozycję względem ubiegłorocznej edycji rankingu.

Konferencja „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach”

Ponad 80 osób z uwagą wysłuchało wykładu na temat JPK Moniki Smagi, naszego eksperta podatkowego, w trakcie konferencji „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach” w Gdyni. Jak widać temat JPK budzi nieustające zainteresowanie. Dziękujemy za obecność i za liczne pytania! A wszystkim zainteresowanym przypominamy, że KR Group ma swoje biuro także w

Zmieniamy siedzibę w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że 23 lutego 2015 r. wprowadziliśmy się do nowego, własnego budynku przy ul. Skaryszewskiej 7 w Warszawie. Nasza nowa siedziba zlokalizowana jest w pobliżu Stadionu Narodowego.

Wysoka pozycja KR Group w rankingu Book of Lists

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma zajęła 10 miejsce w rankingu „Top 10 – Auditing and Accounting Companies” w Book of Lists.

ARCHIWUM

Newsletter KR Group 07/2018

W numerze: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców. Zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja ustawy dotyczy istotnych zmian w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.   Pobierz

Newsletter KR Group 06/2018

W numerze: Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych. Nowe regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy

Newsletter KR Group 05/2018

W numerze: Grupowa interpretacja prawa podatkowego. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, w części dotyczącej wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, Ministerstwo uzasadnia nadużywaniem interpretacji prawa podatkowego, przez podatników działających w grupie podmiotów powiązanych stosujących agresywną optymalizację podatkową. Interpretacja ogólna dotycząca sporządzania dokumentacji cen transferowych przez zakład zagraniczny. 3 kwietnia 2018 r. opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 26

Newsletter KR Group 04/2018

W numerze: Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca obowiązków cen transferowych. Od 1 stycznia 2017 r. weryfikacja obowiązku

Newsletter KR Group 03/2018

W numerze: Innovation box. Innovation Box jest nowym projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarazem ma być receptą dla polskiej przedsiębiorczości. Podobne rozwiązania możemy spotkać już w niektórych państwach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powstanie zakładu w Polsce – polskie orzecznictwo, a BEPS 7. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy podatkowe często nie

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu: Minimalne wynagrodzenie. Kwota wolna od podatku. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Limity zwolnień podatkowych. Dochody z akcji otrzymywanych w ramach programów motywacyjnych. Pobierz   MINIMALNE WYNAGRODZENIE Z 2000,00 zł do 2100,00 zł rząd podniósł kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilno-prawnych z 13,00 zł na 13,70

Newsletter KR Group 01/2018

W numerze: CIT-TP. Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 równowartość 10 000 000 EUR, razem z deklaracją podatkową CIT-8 po raz pierwszy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP). Nadużycie prawa do podatku naliczonego musi zostać odpowiednio przez organ udowodnione.

Newsletter KR Group 15/2017

W numerze: NSA potwierdza stanowisko organów skarbowych w sprawie stałego miejsca dla potrzeb VAT. Wyłączenie kosztów usług doradczych. Pierwsze zasiedlenie – ustawa VAT v. Dyrektywa VAT. Ulga na złe długi w VAT – coraz bliżej rozstrzygnięcia NSA. Pobierz   NSA POTWIERDZA STANOWISKO ORGANÓW SKARBOWYCH W SPRAWIE STAŁEGO MIEJSCA DLA POTRZEB VAT O radykalnej zmianie w

Newsletter KR Group 14/2017

W numerze: Odwrotne obciążenie, a prawo do odliczenia podatku VAT. Ustawa VAT vs. Dyrektywa VAT. Prawo nabywcy do podatku naliczonego wynikającego z faktury od podmiotu nieaktywnego. Opodatkowanie wartości udziałów lub akcji objętych za wkład pieniężny? Zmiany 2018: Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Pobierz   ODWROTNE OBCIĄŻENIE, A PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT.

Newsletter KR Group 13/2017

W numerze: Powrót do niższego wieku emerytalnego. Jedno konto w ZUS. Pobierz   POWRÓT DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, która przywróciła kryteria wiekowe funkcjonujące do 31 grudnia 2012 r. Tym samym zamiast wieku 67 zarówno u kobiet jak i mężczyzn, mamy ponownie uprawnienia emerytalne

Newsletter KR Group 12/2017

W numerze: Kontrakty menadżerskie z VAT czy bez? Zmiany od 2018: Limit kosztów usług niematerialnych i opłat licencyjnych. Wsparcie dla nowych inwestycji. Zmiany 2018: Nowe zasady dla cienkiej kapitalizacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe w nowej odsłonie. Pobierz   KONTRAKTY MENADŻERSKIE Z VAT CZY BEZ? Minister Finansów 6 października 2017 r. wydał interpretację ogólną dotyczącą traktowania kontraktów menadżerskich

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze: Co split payment oznacza dla podatników? Objęcie pakietem przewozowym olejów roślinnych. Nowy podatek prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. CBC-P – nowy obowiązek podatników CIT. Pobierz   CO SPLIT PAYMENT OZNACZA DLA PODATNIKÓW? 11 września 2017 r. przedstawiono kolejny, już trzeci, projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Newsletter KR Group 10/2017

W numerze: Ceny transferowe – kolejne problemy interpretacyjne dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zmiany rozliczeń wydatków B+R. Pierwsze zasiedlenie – kolejne ryzyko dla inwestorów? Certyfikat rezydencji nie zawsze papierowo. Pobierz   CENY TRANSFEROWE – KOLEJNE PROBLEMY INTERPRETACYJNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH Wprowadzenie nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych miało ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Newsletter KR Group 09/2017

W numerze: Projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Korzystne zmiany w zakresie amortyzacji. Podatek od sprzedaży detalicznej niezgodny z prawem UE. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie usług pomocniczych do usług finansowych. Pobierz   PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 13 lipca 2017 r. na stronach Rządowego

Newsletter KR Group 08/2017

W numerze: Zmiany od 1 czerwca 2017 r. w ustawie „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Gra na zwłokę? Rozliczenie strat z lat ubiegłych. Polska podpisała Wielostronną Konwencję (tzw. Multilateral Instrument – MLI). Nowe formularze dla potrzeb transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy na Węgrzech dotyczące dostawców usług mieszkaniowych. Pobierz   ZMIANY OD 1 CZERWCA

Newsletter KR Group 07/2017

W numerze: Zmiany dotyczące pracy kobiet w ciąży od 1 maja 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Pobierz   ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY KOBIET W CIĄŻY OD 1 MAJA 2017 Praca przy komputerach była dotychczas traktowana jako praca w warunkach szkodliwych, dlatego też kobiety w ciąży

Newsletter KR Group 06/2017

W numerze: Projekt nowelizacji VAT – split payment. Nowe obowiązki dotyczące raportowania – JPK_WB Skutki przekazania energetycznej infrastruktury technicznej w rozliczeniu CIT. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych. Pobierz   PROJEKT NOWELIZACJI VAT – SPLIT PAYMENT Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 12 maja opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT, zakładający wprowadzenie dobrowolnego

Newsletter KR Group 05/2017

W numerze: Refakturowanie usług budowlanych. Przegrody budowlane a kwalifikacja podatkowa obiektów budowlanych dla celów podatkowych. Prace aranżacyjne a podatek dochodowy. Ulga na złe długi – przepisy ustawy VAT niezgodne z dyrektywą VAT. Pobierz   REFAKTUROWANIE USŁUG BUDOWLANYCH Daleko idąca specjalizacja współczesnego obrotu gospodarczego sprawia, że w wielu przypadkach rodzi się potrzeba skorzystania z pomocy podwykonawców

Newsletter KR Group 04/2017

W numerze: Koszty poniesione w związku z wytworzeniem środka trwałego są ściśle związane z inwestycją. Kiedy osoba na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT. Puste faktury. Rejestracja na potrzeby VAT. Pobierz   KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYTWORZENIEM ŚRODKA TRWAŁEGO SĄ ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ Wartość nabytego budynku do rozbiórki, na którego miejscu wybudowana zostanie inna

Newsletter KR Group 03/2017

W numerze: Nowe struktury JPK – co z korektami za lipiec-grudzień 2016? Usługi budowlane – pierwsze wątpliwości. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). Pobierz   NOWE STRUKTURY JPK – CO Z KOREKTAMI ZA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016? Od rozliczenia za styczeń 2017 r. średni i mali przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania miesięcznych plików JPK_VAT. Ministerstwo Finansów,

Newsletter KR Group 02/2017

W numerze: JPK – ciąg dalszy karuzeli niepewności. Dwie daty nabycia tej samej nieruchomości i obowiązek podatkowy PIT przy jej sprzedaży. Ostatnie orzeczenia podatkowe. Pobierz   JPK – CIĄG DALSZY KARUZELI NIEPEWNOŚCI Ministerstwo Finansów po raz kolejny zmieniło zdanie w kwestiach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po zmianie stanowiska MF część mikroprzedsiębiorców będzie zmuszona do raportowania

Newsletter KR Group 01/2017

W numerze: Koniec cząstkowych świadectw pracy. Regulaminy wewnętrzne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odwołanie do sądu. Pobierz   KONIEC CZĄSTKOWYCH ŚWIADECTW PRACY Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku tworzenia cząstkowych świadectw pracy. Pracownik po zakończeniu każdej terminowej umowy o pracę, po której następowała kolejna umowa mógł zgłosić kadrom wniosek o wydanie świadectwa i to prawo pozostaje niezmienione.

Newsletter KR Group 10/2016

W numerze: Kapitalizacja odsetek w kontekście ograniczeń wynikających z uregulowań dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Zwrot VAT w terminie 25 dni – mission impossible? OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Kompensata nie wykluczy kosztów. Fiskus: Wigilia w kosztach, ale tylko dla pracowników. Bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega VAT. Pobierz   KAPITALIZACJA ODSETEK W KONTEKŚCIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH NIEDOSTATECZNEJ

Newsletter KR Group 09/2016

W numerze: Pożyczki udzielane podmiotom z grupy mogą wpływać na sposób obliczania proporcji w VAT. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych poza rachunkiem bankowym. Przedłużenie zwrotu VAT z powodu sprawdzania kontrahentów nie zawsze jest dozwolone. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Niemiecka firma odzyska podatek zlikwidowanego zakładu w Polsce. Gadżety z nazwą firmy to nie reprezentacja w

Newsletter KR Group 08/2016

W numerze: Podatkowa „Piąta kolumna”. Kompensaty można bez ograniczeń wrzucić w koszty. Formalne uchybienia w dokumentowaniu transakcji po stronie sprzedawcy nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT – wyrok TSUE z 15 września 2016 r. [sygn.C-516/14]. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Aport to zbycie, musi być podatek Udzielenie 97 pożyczek wyklucza sporadyczność Faktura bez NIP

Newsletter KR Group 07/2016

W numerze: MF wskazuje, które z kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w podróży służbowej można odliczyć. Optymalizacja podatkowa poprzez sprzedaż długów. Amortyzacja budynku oddanego częściowo do nieodpłatnego używania. Nieprecyzyjna faktura nie wyklucza odliczenia VAT. Rekompensata zamiast auta. Rozliczenie na podstawie skanu. Pobierz   MF WSKAZUJE, KTÓRE Z KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ MOŻNA ODLICZYĆ

Newsletter KR Group 06/2016

W numerze: Koniec „syndromu pierwszej dniówki”. Minimalna stawka w umowach cywilnych od 01.01.2017 – ustawa o minimalnej stawce godzinowej. Zmiany dotkną też osoby bez stażu. Zmiany w oddelegowaniu pracowników. Zmiany w PFORN. Ochrona kobiet dotyczy ciężarnych. Pobierz   KONIEC „SYNDROMU PIERWSZEJ DNIÓWKI” Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy.

Newsletter KR Group 05/2016

W numerze: Umowa cash pooling jest umową pożyczki – konsekwencje podatkowe. Kolejne wyroki w sprawach dotyczących obowiązku pobrania podatku u źródła. Liczy się data podpisu, a nie kiedy przyjdzie listonosz. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE: Auto zastępcze należy traktować tak jak testowe. Przekształcenie umożliwia większą amortyzację. Gwarancja od podmiotu powiązanego daje korzyść w CIT. Obowiązek podatkowy przy

Newsletter KR Group 04/2016

W numerze: Stawka podatku VAT w zakresie gotowych posiłków – interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156. Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Nocleg w domu nie pozbawi odliczenia 100 proc. VAT od paliwa. Płatność z góry, ale zyski

Newsletter KR Group 03/2016

W numerze: Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty nie jest „zapłatą” dla celów zwrotu VAT w przyspieszonym trybie. Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości. Podatki a Piątek 13. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. TSUE oceni, czy polskiemu fiskusowi opłaca. Zmiana udziałowca nie dała korzyści podatkowych w CIT. Reprezentanta ogólnego zgłosimy od lipca, wyłącznie drogą elektroniczną. Pobierz   UREGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA

Newsletter KR Group 02/2016

W numerze: AGD z mieszkaniem pod klucz bez preferencji. Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek klienta jest usługą w rozumieniu podatku VAT. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Paliwo do auta dla pracownika jest kosztem firmy Społeczne projekty pozytywnie wpływają na wizerunek firmy Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca

Newsletter KR Group 01/2016

W numerze: Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych. Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka komandytowa jest też spółką kapitałową. OSTATNIE ORZECZENIA PODATKOWE. Podatnikiem nie zawsze lider cashpoolingu. Luka w prawie pozwala na optymalizację przy przekształceniu. Amortyzacja tylko wtedy, gdy jest

Media społecznościowe

Oferty pracy

Dołącz do nas!

Sprawdź najnowsze oferty pracy i praktyk w KR Group!

Back To Top