Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

[data wejścia w życie: 03.02.2021]

Zawartość (treść):

I. Informacje wstępne
II. Definicje
III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
IV. Warunki świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną
V. Reklamacje
VI. Minimalne wymagania techniczne
VII. Postanowienia końcowe

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną realizuje postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Realizując postanowienia wyżej wspomnianej ustawy, KR Group Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Usługodawca, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności:

 • zakres i rodzaje świadczonych usług droga elektroniczną;
 • warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • warunki przesyłania informacji handlowej.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchomieniu usługi dostępnej na stronie https://www.krgroup.pl/ jest równoznaczne z akceptacją warunków.

Szczegółowe informacje o:

 • zasadach przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową znajdują się w Polityce prywatności;
 • przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.
II. Definicje
 • UŚUDE – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 • PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.)
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu PT.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu PT.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Usługodawca/My – KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290003, posiadający numer NIP: 1070008585.
 • Usługobiorca/Ty – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Drogą elektroniczną świadczymy usługę newsletter lub inne usługi na podstawie odrębnych indywidualnych umów.

Usługa newsletter polega na dostarczaniu drogą elektroniczną wiadomości, które zawierają najnowsze informacje z zakresu naszej działalności i tematyki związanej ze świadczonymi przez nas usługami, w szczególności księgowością, podatkami czy sprawami kadrowymi. Elektroniczne wiadomości mogą zawierać także informacje handlowe i promocyjne o działalności naszej firmy, naszych ofertach, produktach i usługach.

Informację handlową i promocyjną uważa się za zamówioną, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez zapisanie się do usługi newsletter i podanie w tym celu identyfikujący Ciebie adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 UŚUDE;
 • wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 PT.

Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi newsletter i otrzymywania wiadomości elektronicznych, informując nas o tym w dowolnej formie, np. pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane na naszej stronie, lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej otrzymanej od nas wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. Warunki świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną
 • Zobowiązujemy się świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Zobowiązujesz się do korzystania z usługi newsletter w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 • Zobowiązujesz się do powstrzymywania się od dostarczania przez nasze systemy teleinformatyczne lub do nich treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowania w zakresie korzystania z usług działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w świadczeniu usług.
 • Zobowiązujesz się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
V. Reklamacje
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@krgroup.pl.
 • Zachęcamy do podania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opisu żądania oraz danych kontaktowych.
 • Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 • Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzeć reklamacji w tym czasie, poinformujemy reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
VI. Minimalne wymagania techniczne

Aby korzystać z usługi newsletter, koniecznie jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i poczty elektronicznej, np. komputera, laptopa, tabletu lub smartfonu.

Zalecamy korzystanie z:

 • sieci Internet o prędkości 2 Mbit/s lub wyższej, jednak nie mniejszej niż 1 Mbit/s;
 • darmowego program Adobe® Reader, który umożliwia otwarcie i przeglądanie plików .pdf, w wypadku gdy dostarczana przez nas wiadomość zawiera taki plik. Aplikację można pobrać ze strony www.adobe.com;
 • programu pocztowego typu Outlook, Mozilla Thunderbird do obsługi poczty elektronicznej; lub
 • przeglądarki internetowej typu Firefox, Chrome lub Edge, aby dostać się do poczty elektronicznej.

Wykorzystywanie przeglądarki internetowej może wiązać się z koniecznością wykorzystywania plików cookie oraz skryptów java, w zależności od tego, kto jest dostawcą Twojej poczty elektronicznej i z jakiej przeglądarki korzystasz.

Dodatkowo zalecamy:

 • włączenie zapory sieciowej;
 • bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego;
 • zainstalowanie programu antywirusowego i bieżące aktualizowanie bazy sygnatur wirusów i szkodników.
VII. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Jesteś zobowiązany przestrzegać nowego regulaminu w wypadku, gdy zachowamy wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to znaczy gdy prawidłowo powiadomimy Cię o zmianach, a umowa świadczenia usług drogą elektroniczną nie zostanie przez Ciebie wypowiedziana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 • W wypadku, gdy zmiana niniejszego Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, jako konsument, masz prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu