Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rejestracja VAT

Sprawdź, czy zobowiązany jesteś do zarejestrowania się do VAT

Rejestracja VAT

Rejestracji w zakresie VAT podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Podatnicy, są zobowiązani złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT, czyli przed:

 • odpłatną dostawą towarów i odpłatnymi świadczeniami usług na terytorium kraju;
 • eksportem towarów;
 • importem towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Kiedy potrzebujesz?

Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonać muszą:

 • czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie: dostaw/nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie usługobiorca z Unii Europejskiej,
 • osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy dokonujący:
  • wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w roku podatkowym przekracza 50 000 zł;
  • dokonujący importu usług od podatników z krajów Unii Europejskiej,
  • świadczący usługi na rzecz podatników z krajów Unii Europejskiej, z tytułu których podatek rozlicza nabywca unijny.

Rejestracja VAT krok po kroku

Podstawowym dokumentem jest formularz zgłoszeniowy VAT-R (dostępny w dwóch językach: Polskim oraz Angielskim). Formularz ten służy również do rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Proces rejestracji obejmuje, poza samym zgłoszeniem rejestracyjnym, także zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2.

Zarówno zgłoszenie rejestracyjne VAT-R jak i aktualizacyjne NIP-2 mogą zostać złożone w formie elektronicznej (wymagany jest wówczas posiadanie podpisu kwalifikowanego), jak i papierowej.

Podatnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 • Aktualny wyciąg z rejestru handlowego z kraju siedziby;
 • Kopia umowy zawiązania spółki;
  - z tych dokumentów musi jasno wynikać sposób reprezentacji podmiotu. Jakiekolwiek wątpliwości mogą powodować wydłużenie procesu rejestracji.
 • Potwierdzenie posiadania statusu podatnika w kraju siedziby;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości / lokalu (umowa najmu) - jeżeli podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (FE);
 • Umowa zawarta z przedstawicielem podatkowym - jeśli podmiot nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE lub na terytorium Królestwa Norwegii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Oświadczenie o rachunkach bankowych lub ich braku;
 • Oświadczenie o planowanej działalności - fakultatywny dokument, pozwalający zweryfikować zakres działalności i konieczność rejestracji dla celów VAT w Polsce przez urząd skarbowy i często pozwala uniknąć dodatkowych pytań ze strony urzędu, co ma bezpośredni wpływ na proces rejestracji.

Jeżeli podatnik zamierza zlecić innemu podmiotowi wykonywanie czynności związanych z obsługą ich rozliczeń w zakresie podatku VAT, oprócz ww. dokumentów, warto złożyć również odpowiednie pełnomocnictwa umożliwiające działanie w ich imieniu przed urzędami skarbowymi w Polsce, np.:

 • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych;
 • PPO- pełnomocnictwo ogólne, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą zostać złożone do odpowiedniego urzędu. Co do zasady proces rejestracji trwa około miesiąca. W tym czasie organ sprawdza, czy złożone dokumenty są kompletne itd.

Jeżeli nie ma żadnych wątpliwości odnoście do dokumentów, rejestracja do VAT może potrwać około 7 dni.

Oferta KR Group

 1. Analiza stanu faktycznego z uwzględnieniem sytuacji Klienta z perspektywy polskiego VAT.
 2. Współpraca z właściwymi organami i urzędami, podczas procesu rejestracji możliwa współpraca także w ramach prowadzenia rozliczeń z zakresu VAT.
 3. Przygotowywanie dokumentów i złożenie do właściwego urzędu.
 4. Dodatkowe wsparcie w zakresie VAT – hotline.

Kontakt

FAQ

Kiedy może nastąpić odnowa rejestracji?

Organ podatkowy nie dokonuje wyłącznie weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, ale sprawdza również, czy ma do czynienia z istniejącym podmiotem. Weryfikacja dokonywana jest poprzez kontakt z podatnikiem. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z podmiotem, mimo udokumentowanych prób lub w przypadku gdy podmiot nie stawia się na wezwania, organ odmawia rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

Ważne: Nie ma przy tym obowiązku zawiadamiania podmiotu o tym fakcie. Identyczne skutki wywiera wskazanie w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z prawdą lub też ustalenie przez organ, że podmiot, który złożył zgłoszenie rejestracyjne nie istnieje.

Czy rejestracja VAT jest zawsze konieczna?

Rejestracja do VAT nie zawsze jest konieczna. Po spełnieniu odpowiednich warunków, ciężar rozliczenia podatku VAT przejmuje nabywca towaru lub usługi.

Jak długo trwa proces rejestracji?

Proces rejestracji trwa około jednego miesiąca, jednak, w przypadku gdy złożone dokumenty są kompletne i organ nie ma żadnych wątpliwości proces rejestracji trwać może około jednego tygodnia.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down