Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Outsourcing kadrowo płacowy

Sprawdź, jak możemy obniżyć koszty obsługi kadrowo-płacowej

Kadry i płace

Outsourcing kadry i płace - partnerskie podejście do współpracy W realizacji usług kadrowo-płacowych KR Group kieruje się przede wszystkim specyfiką branży oraz zmiennymi wymaganiami rynku pracy. Szanujemy indywidualne potrzeby klienta, stawiając na maksymalną elastyczność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Dostęp do nowoczesnych technologii i systemów Nasze narzędzia umożliwiają integrację z dowolnymi rozwiązaniami po stronie klienta, jak i również pozwalają na elastyczną konfigurację dostępów oraz generowanie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W naszym portfolio znajdują się:
 • ENOVA365;
 • Pulpity Kierownika i Pracownika;
 • Międzynarodowe platformy kadrowo-płacowe;
 • Narzędzia planowania i rozliczania czasu pracy.
Outsourcing kadrowo-płacowy - najwyższe standardy obsługi klienta W codziennej pracy przyświecają nam standardy zdefiniowane w Payroll and HR Service Level Agreement. Wiedzę praktyczną łączymy z doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych korporacji oraz znajomością przepisów prawa pracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego warto?

1. Skrócony czas i zoptymalizowany proces zatrudniania pracowników

Autorskie rozwiązanie KR Group – kwestionariusz online wypełniany przez nowego pracownika. Formularz zintegrowany z systemem kadrowo-płacowym pozwala na automatyczne zaczytanie danych kadrowych.

Idealne rozwiązanie dla klientów zatrudniających dużą liczbę pracowników/zleceniobiorców w krótkim okresie lub w oddziałach w różnych miejscach w Polsce i za granicą.

Korzyści:

 • Ograniczenie długości procesu zbierania danych nawet o 60%;
 • Odciążenie działu HR – brak konieczności przesyłania kwestionariuszy, formularzy, oświadczeń oraz kompletowania danych w wersji papierowej;
 • Wyeliminowanie błędów w wypełnianiu formularza przez nowych pracowników i braku kompletnych danych do zatrudnienia;
 • Wyeliminowanie czasu pracy poświęcanego na manualne przepisywanie danych z formularzy pracownika do systemu kadrowo-płacowego.

2. Automatyzacja i optymalizacja procesu obiegu wniosków pracowniczych online

 • E-wnioski urlopowe (elektroniczny obieg wniosków o nieobecności) oraz e-wnioski pracownicze (elektroniczny obieg wniosków o zmianę danych pracownika m.in. o zmianę adresu zamieszkania, rachunku bankowego czy urzędu skarbowego).
 • Indywidulane Pulpity pracownika zintegrowane z systemem kadrowo-płacowym, pozwalające na składanie wniosków urlopowych online oraz na ich elektroniczne zatwierdzanie i zaczytywanie do systemu kadrowo-płacowego.

Idealne rozwiązanie dla klientów prowadzących działalność o rozproszonej strukturze.

Korzyści:

 • Ograniczenie długości procesu zbierania danych nawet o 60%;
 • Odciążenie pracowników i managerów w przesyłaniu, kompletowaniu i przechowywaniu papierowych lub mailowych wniosków;
 • Odciążenie działu HR w sferze kompletowania i przesyłania danych dotyczących nieobecności pracowników wymaganych do naliczenia wynagrodzeń oraz przechowywania papierowej dokumentacji urlopowej;
 • Wyeliminowanie papierowej dokumentacji;
 • Wyeliminowanie czasu pracy poświęcanego na manualne wprowadzanie danych;
 • Automatyczne zaczytywanie danych do systemu.

3. Bezpieczny, praktyczny i mobilny dostęp do danych dla managerów i pracowników klienta

Indywidualne pulpity umożliwiające pracownikom stały i bezpieczny dostęp do danych osobowych i płacowych (Pulpit Pracownika), a menagerom do danych kadrowych pracowników (Pulpit Managera).

Idealne rozwiązanie dla klientów prowadzących działalność o rozproszonej strukturze, zatrudniający powyżej 10 pracowników/zleceniobiorców.

Korzyści:

 • Ograniczenie długości procesu weryfikowania oraz aktualizowania danych kadrowych, osobowych i płacowych pracowników o 60%;
 • Stały dostęp do czasu pracy, danych kadrowych, urlopowych podległych pracowników oraz możliwość generowania raportów dla managerów;
 • Możliwość zgłaszania wniosków oraz weryfikowania danych przez pracowników;
 • Możliwość samodzielnego generowania informacji i zaświadczeń dotyczących statusu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz pobierania e-pasków płacowych, e-PIT11, danych IMIR;
 • Odciążenie działu HR od konieczności weryfikowania danych oraz kompletowania i przesyłania danych do dostawcy usług HR i Payroll.

4. Optymalizacja procesów payroll

Narzędzia umożliwiające wymianę danych, zintegrowane z systemem kadrowo-płacowym (pulpity pracownika i managera, formatki migracyjne, e-teczki), gwarantują:

 • stały i bezpieczny dostęp do danych;
 • elektroniczny obieg wniosków pracowniczych;
 • budowanie i rozwijanie rozwiązań workflow dla procesów kadrowo-płacowych związanych z:
  • zatrudnianiem;
  • rozwiązaniem bądź zmianami w stosunku pracy;
  • planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników.

Idealne rozwiązanie dla klientów prowadzących działalność o rozproszonej strukturze, zatrudniający powyżej 10 pracowników/zleceniobiorców.

Korzyści:

 • Ograniczenie długości procesu kompletowania i wymiany danych pomiędzy działem HR, pracownikami, managerami a dostawcami usług HR i Payroll o 50%;
 • Wyeliminowanie papierowej dokumentacji oraz czasu pracy poświęcanego na manualne wprowadzenie danych
 • Odciążenie pracowników i managerów w przesyłaniu, kompletowania i przechowywaniu papierowych lub mailowych wniosków oraz dokumentów kadrowych;
 • Odciążenie działu HR od konieczności kompletowania i aktualizowania comiesięcznych danych kadrowo-płacowych oraz umożliwienie stałego dostępu do danych i dokumentów zawartych w e-teczkach pracowniczych;
 • Możliwość samodzielnego generowania informacji i zaświadczeń dotyczących statusu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz pobierania e-pasków płacowych, e-PIT11, danych IMIR;
 • Automatyczne zaczytywanie danych do systemu oraz szybki import danych kadrowo-płacowych.

5. Raporty płacowe pozwalające na integrację danych zgodne z potrzebami Klienta

Dedykowane raporty kadrowo-płacowe oraz raporty księgowe generowane w oparciu o system Enova 365. Narzędzie umożliwia elastyczną konfigurację raportów księgowych oraz integrację z systemami księgowymi Klienta.

Idealne rozwiązanie dla klientów szukających dedykowanych rozwiązań, np. zintegrowanych raportów dostosowanych do wymagań grupowych.

Korzyści:

 • Ograniczenie długości procesu tworzenia, przetwarzania i przenoszenia danych z list płac do systemów księgowych Klienta nawet o 50%;
 • Odciążenie działu HR oraz działu księgowego w comiesięcznym manualnym procesie przetwarzania danych z list płac oraz przenoszenie danych do systemu księgowego Klienta;
 • Stały dostęp dla działu HR do systemu kadrowo-płacowego w umożliwiającego samodzielne generowanie raportów kadrowych, płacowych, osobowych.

6. Dostarczenie praktycznych narzędzi do planowania i rozliczania czasu pracy – integrujących się z dowolnym systemem klienta.

Generowanie grafików czasu pracy, raportów, zestawienia czasu pracy oraz integracja z systemami RCP Klienta.

Idealne rozwiązanie dla klientów prowadzących działalność o rozproszonej strukturze pracujących w różnorodnych systemach czasu pracy (równoważnym, zadaniowym).

Korzyści:

 • Wsparcie managerów w zakresie planowania czasu pracy zgodnego z wymogami przepisów, zachowaniem norm odpoczynku i limitów zgodnych ze stosowanym systemem czasu pracy oraz szybkie rozliczanie czasu pracy podległych pracowników – zminimalizowanie czasu pracy poświęcanego na planowanie czasu pracy pracowników oraz uzgadnianie i rozliczanie czasu pracy – odciążenie działu HR od konieczności weryfikowania prawidłowości grafików oraz kompletowania i przesyłania danych dotyczących czasu pracy do dostawcy usług HR i Payroll;
 • Wyeliminowanie czasu pracy poświęcanego na manualne wprowadzanie danych;
 • Automatyczne zaczytywanie danych do systemu oraz szybki import danych kadrowo-płacowych.

Obsługa płacowa firm w praktyce

Organizacja czasu pracy, 50% kosztów uzyskania przychodu lub zwiększona rotacja pracowników. Sprawdź nasze proponowane rozwiązania i efekty podjętych działań.

Outsourcing kadry i płace - kiedy potrzebujesz?

W zależności od indywidualnych oczekiwań nasze rozwiązania sprawdzą się dla:

 • klientów zatrudniających dużą liczbę pracowników/zleceniobiorców w krótkim okresie lub w oddziałach w różnych miejscach w Polsce i za granicą;
 • klientów prowadzących działalność o rozproszonej strukturze, w różnych systemach czasu pracy;
 • klientów szukających dedykowanych rozwiązań, np. zintegrowanych raportów dostosowanych do wymagań grupowych.

Sprawdź naszą ofertę, jeśli zależy Ci na: 

 • skróceniu czasu i zoptymalizowaniu proces zatrudniania pracowników,
 • automatyzacji i optymalizacji procesu obiegu wniosków pracowniczych online,
 • bezpiecznym, praktycznym i mobilnym dostępie do danych dla managerów i pracowników,
 • optymalizacja procesów payroll,
 • raportach płacowych pozwalające na integrację danych wg. Twoich potrzeb,
 • dostarczeniu praktycznych narzędzi do planowania i rozliczania czasu pracy – integrujących się z dowolnym systemem klienta.

Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej to realna oszczędność dostępna od ręki. Używane przez nas narzędzia, autorskie rozwiązania oraz elastyczne podejście do organizacji procesów pozwala nam w efektywny sposób wpłynąć na optymalizację kosztów w Twojej firmie. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć długość procesu zbierania danych nawet o 60%

Beata Bar
Payroll Manager
Beata_Bar_cytat

Oferta KR Group

Outsourcing kadrowy
Outsourcing płac
Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Audyt procesów kadrowo-płacowych
Zatrudnianie pracowników
 • Zbieranie danych osobowych niezbędnych do zatrudnienia.
 • Przygotowywanie umów.
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne).
 • Rejestrowanie pracowników/zleceniobiorców oraz członków ich rodzin w ZUS.
 • Przygotowywanie raportów o kończących się umowach, ważności badań lekarskich czy szkoleń BHP.
Odejścia pracowników
 • Przygotowanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem.
 • Przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników.
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop oraz innych należności.
 • Wyrejestrowanie pracowników/zleceniobiorców oraz członków ich rodzin w ZUS.
Akta osobowe i e-teczki
 • Zakładanie i aktualizacja teczek akt osobowych.
 • Digitalizacja akt osobowych pracowników (e-teczki).
 • Outsourcing procesu przejścia na e-teczki akt osobowych oraz skrócenia okresu przechowywania akt osobowych pracowników.
Czas pracy pracowników
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w systemie kadrowo-płacowym w dowolnym systemie czasu pracy.
 • Monitorowanie uprawnień i limitów urlopowych pracowników.
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników, monitorowanie limitów określonych przepisami prawa, generowanie raportów w formacie i terminach uzgodnionych z klientem.
Serwis usług pracowniczych
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na wniosek pracownika.
 • Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania dotyczące spraw osobowych pracowników.
 • Obsługa wniosków pracowniczych związanych ze zmianami danych takich jak rachunek bankowy, adres, inne dane osobowe.
 • Obsługa wniosków pracowników związanych z uprawnieniami rodzicielskimi.
Wynagrodzenie pracowników
 • Weryfikacja miesięcznych danych płacowych oraz naliczenie listy płac.
 • Sporządzanie listy płac w terminach oraz formatach uzgodnionych z klientem (PL/ANG).
 • Rozliczanie zajęć komorniczych na wynagrodzeniach.
Paski płacowe & deklaracje PIT 11
 • Dostarczanie miesięcznych pasków płacowych pracowników oraz IMIR (e-paski płacowe).
 • Sporządzanie i składanie informacji podatkowych PIT-11 (e-PIT).
 • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń dla pracowników.
Deklaracje ZUS, US, PFRON
 • Przygotowywanie, weryfikowanie i wysyłka miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z ZUS, US, PFRON, obsługa PIT-4R i PIT-8AR.
 • Przygotowanie i składanie miesięcznych raportów rozliczeniowych z ZUS, US, PFRON i przekazanie ich w formacie uzgodnionym z klientem.
 • Sporządzanie i składanie raportu ZUS IWA.
Raporty płacowe & księgowe
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów księgowych, płacowych w formacie uzgodnionym z klientem (PL/ANG).
Usługi w zakresie płatności
 • Zarządzanie procesem płatności według wytycznych klienta przy użyciu systemu bankowości internetowej.
 • Monitorowanie terminów płatności.
 • Autoryzowanie płatności.
Compliance w prawie pracy
 • Analiza warunków zatrudnienia i doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zmiany organizacyjne pracodawcy
 • Doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących procesów kadrowych oraz obowiązków pracodawców w przypadku zmian organizacyjnych czy łączenia spółek.
Procedury antymobingowe
 • Doradztwo w zakresie implementacji procedur i dokumentów zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
HR audyt
 • Audyt procesów kadrowo-płacowych.
 • Usługi doradcze w zakresie optymalizacji i usprawnienia funkcjonalności procesów  HR.
Audyt dokumentacji kadrowej
 • Audyt regulaminów i dokumentacji kadrowo-płacowej.
 • Usługi doradcze w zakresie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
RODO audyt
 • Audyt dokumentacji dotyczącej danych osobowych.
 • Usługi doradcze w zakresie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Outsourcing kadrowo-płacowy
 • Szkolenia dla managerów dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w świetle obowiązujących przepisów.
 • Raport na temat wniosków i rozwiązań po przeprowadzonym audycie.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right