Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Procedury podatkowe

Sprawdź, która procedura podatkowa jest potrzeba Twojej firmie

Procedury
 podatkowe

Procedury podatkowe to uporządkowane instrukcje  postępowania, których głównym celem jest ograniczenie ryzyka podatkowego w firmie. Z ostatniego raportu NIK wynika, że skuteczność postępowań kontrolnych podatkowych i egzekucyjnych organów KAS wzrasta.

W celu zminimalizowania ryzyka podatkowego każdy przedsiębiorca powinien posiadać opisane procedury podatkowe. Nie tylko pozwalają one zapewnić właściwy sposób realizacji obowiązków podatkowych w firmie, ale samo ich posiadanie i stosowanie ułatwia udowodnienie organom należytej staranności.

Kontakt

Procedura należytej staranności w podatku u źródła określa jak należy postępować, aby wykazać należytą staranność przy dokonywaniu płatności zagranicznych, zapewniając poprawne rozliczanie podatku u źródła przy wykorzystaniu zwolnień i obniżonych stawek podatku.

Procedura zmniejsza potencjalne ryzyko w przypadku wypłat na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu takich dochodów jak odsetki, licencje, różnego rodzaju usługi niematerialne, usługi widowiskowe oraz transport morski lub lotniczy.

Niepobieranie podatku u źródła lub jego pobranie według niższej stawki jest możliwe tylko wtedy, gdy polski płatnik dokonujący płatności zagranicznej dochowuje należytej staranności w weryfikacji uprawnienia odbiorcy do zwolnienia z tego podatku.

Procedura należytej staranności w rozliczaniu podatku u źródła określa:

 • zasady opodatkowania;
 • podstawę do zastosowania preferencyjnej stawi poboru podatku;
 • proces weryfikacji wraz z jego dokumentowaniem;
 • wzory istotnych dokumentów;
 • wzór oświadczeń kontrahentów wraz z postępowaniem z jednym kontrahentem przy wartości transakcji ponad 2 mln zł rocznie.

KR Group oferuje wsparcie Klientów w sporządzeniu procedury zapewniającej "dochowanie należytej staranności" na gruncie przepisów WHT i bezpieczną weryfikację spełnienia warunków do stosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku u źródła.

Procedura należytej staranności VAT to swoisty opis działań – krok po kroku – które powinien wykonać podatnik, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli w zakresie podatku VAT. Innymi słowy, procedura ta stanowi potwierdzenie, że przed dokonaniem transakcji dokładnie zweryfikowano swojego kontrahenta pod kątem ryzyka jego działania w złej wierze.

W przypadku kontroli, urząd skarbowy może podważyć konkretne odliczenie podatku od towaru i usług (VAT). Posiadanie procedury należytej staranności VAT pozwala ocenić, czy dany kontrahent może być źródłem problem w przyszłej kontroli podatkowej.

Procedura należytej staranności VAT musi zawierać:

 • instrukcje dotyczące sposobu sprawdzania nowego lub istniejącego kontrahenta;
 • określać procesy postępowania w przypadku wątpliwości;
 • osobę odpowiedzialną za weryfikację kontrahenta w ramach danej transakcji.

KR Group wspiera Klientów w sporządzeniu procedury należytej staranności w podatku od towarów i usług. Dostarczony dokument wraz z instrukcją stosowania przesłany zostanie opracowany na podstawie informacji zebranych z działu finansowo-księgowego, działu zakupów i działu sprzedaży (lub ich odpowiedników w ramach danej spółki).

Procedury VAT to opis działań, które pozwalają na prawidłową realizację wszystkich wymogów nałożonych przepisami podatku VAT. Instrukcje te to zbiór wskazówek pozwalających na pełny komfort podczas odliczania podatku naliczonego dzięki prawidłowo wdrożonym procedurom związanych z procesem zakupowym, jak również przy zastosowaniu preferencyjnych stawek podatku VAT 0% dla transakcji WDT, czy eksportu towarów połączony ze sposobem weryfikacji kontrahentów Spółki w związku z wdrożeniem procedur procesu sprzedażowego.

Procedura VAT, w połączeniu z procedurą dochowania należytej staranności w podatku VAT poprzez wdrożenie szczegółowych etapów i zakresów weryfikacji kontrahentów, pozwoli na unikniecie potencjalnych sporów z organem podatkowym co do prawa do odliczenia podatku VAT w przyszłości.

KR Group wspiera Klientów w sporządzeniu procedury, która dostosowana jest do procesów funkcjonujących w firmie. Przygotowany dokument wraz z jego stosowaniem pozwolić może uchronić firmę przed odpowiedzialnością karną skarbową.

Procedura MDR jest wewnątrzfirmową instrukcją, której celem jest zapobieganie niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zgodnie z art. 86l Ordynacji podatkowej, posiadanie procedury MDR jest wymagane dla firm, które są promotorami, zatrudniają ich lub wypłacają im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 PLN.

Procedura MDR opisuje w szczególności:

 • jak właściwie zidentyfikować schemat podatkowy
 • wszelkie działania niezbędne do poprawnego zaraportowania MDR
 • zakres i skalę gromadzenia dowodów realizacji obowiązków MDR
 • Obowiązki poszczególnych ról w organizacji niezbędnych dla realizacji wymogów MDR.

Za brak posiadania i stosowania Procedury grozi kara do 2 000 000 PLN. W przypadku braku wewnętrznej procedury oraz w przypadku jednoczesnego niewypełnienia obowiązku raportowania, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć karę w wysokości do 10 000 000 PLN.

Procedury należytej staranności CIT to zbiór zaleceń, który pozwala zrealizować wszystkie, coraz bardziej rozbudowane wymogi w rozliczeniach podatnika CIT. Procedura należytej staranności w CIT jest instrukcją pozwalającą zgodnie z prawem rozliczyć ten wysoce skomplikowany i najeżony zasadami szczególnymi podatek, ale także aktywnie zarządzać jego wysokością, w tym uporządkować kwestię rozliczania i dokuemntowania ulg i zwolnień podatkowych (takich jak: IP BOX, estoński CIT, ulga badawczo-rozwojowa, czy ulga na robotyzację) oraz wykorzystywać amortyzację do regulowania wysokości podatku.

Procedura ta może również też obejmować takie obszary jak podatek minimalny, podatek od przerzuconych dochodów czy opodatkowanie CFC (zagraniczne jednostki kontrolowane).

KR Group kompleksowo wspiera Klientów w sporządzeniu procedury należytej staranności w rozliczaniu podatku CIT z uwzględnieniem jego uregulowań szczególnych oraz korzyści możliwych do osiągnięcia w tym podatku.

Procedura nabyć niematerialnych określa zasady dokumentowania rzeczywistego charakteru usług niematerialnych, jak i potwierdzenia i udowodnienia ich wykonania na rzecz podatnika. Procedura ta zawiera szczegółowo opracowany system gromadzenia dowodów, dostosowany do charakteru nabytej usługi niematerialnej, a także indywidualnej sytuacji i możliwości podatnika, pozwalający na zminimalizowanie ryzyk wyłączenia nabycia z kosztów podatkowych.

Posiadanie tej procedury jest szczególnie istotne, gdy firma dokonuje sporych nabyć usług niematerialnych, m.in. usług prawnych, księgowych, doradczych, marketingowych, reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych, gwarancji i poręczeń.

W przypadku zainteresowania przygotowaniem procedury – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą bardziej szczegółowych informacji mających wpływ na Państwa biznes.

Instrukcja na wypadek kontroli podatkowej to dokument umożliwiający sprawną koordynację działań związanych z obecnością kontrolujących w siedzibie Spółki, czy też z informacją o kontroli podatkowej. Coraz więcej firm decyduje się na jej posiadanie, ponieważ liczba kontroli oraz ich skuteczność, z roku na rok, wzrasta.

W ramach implementacji procedury, wdrożone zostaną:

 • zasady komunikacji z organem podatkowym,
 • zasady dotyczące obiegu korespondencji podczas kontroli podatkowej,
 • zasady i zakres przekazywania danych i dokumentów organom podatkowym;
 • ustalenia osób odpowiedzialnych do reprezentacji podmiotu w toku kontroli podatkowej, jak i przeglądem dokumentacji badanego okresu w celu podjęcia decyzji o ewentualnej korekcie rozliczeń.

Znajomość praw i obowiązków ciążących na kontrolowanym podmiocie, a pośrednio na pełniących określone funkcje w organizacji pracownikach, sprawnie zarządzać sytuacją podczas informacji o potencjalnej kontroli podatkowej w organizacji. Natomiast opracowanie kalendarza kontroli pozwoli na skuteczne dotrzymanie pojawiających się w toku kontroli terminów.

Polityka podatkowa jest zbiorem wytycznych, która zapewniają kontrolę prawidłowości realizacji wszystkich rodzajów obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego w ramach procesów podatkowych w organizacji. Polityka podatkowa pozwala efektywnie zarządzać opodatkowaniem podmiotu oraz przestrzegać obowiązków, za których niedopełnienie można ponosić odpowiedzialność karnoskarbową lub ryzykować sankcyjnymi zobowiązaniami podatkowymi.

Obejmuje takie obszary jak podejmowanie decyzji, audyt wewnętrzny, monitoring i reakcje na zmiany, czy korzystanie z zabezpieczeń urzędowych.

Posiadanie te procedury jest konieczne w przypadku dużych podatników CIT (powyżej 50 mln PLN przychodów), w szczególności podlegającym przepisom o strategii podatkowej.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down