Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Polityka prywatności

[data wejścia w życie: 03.02.2021]

Zawartość (treść):

I. Informacje wstępne
II. Administrator
III. Proces przetwarzania danych osobowych
IV. Świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter)
V. Postanowienia końcowe

I. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową www.krgroup.pl.

Szczegółowe informacje o:

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który możesz znaleźć na naszej witrynie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

II. Administrator

Administratorem strony internetowej www.krgroup.pl oraz administratorem danych osobowych użytkowników naszej strony jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290003, posiadający numer NIP: 1070008585.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer) pod adresem rodo@krgroup.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Filip Ciągło.

III. Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 2. Okres przechowywania danych osobowych;
 3. Odbiorcy danych osobowych;
 4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane przetwarzamy Podstawa prawna przetwarzania* Cele przetwarzania
Gdy przeglądasz naszą stronę internetową · Twoja zgoda
· Nasz prawnie uzasadniony interes
Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą Internetu, zapewnić działanie narzędzi dostępnych na stronie takich jak ankiety, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie. Więcej informacji w Polityce plików cookie.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie, do biura lub bezpośrednio do naszych pracowników · Nasz prawnie uzasadniony interes Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.
Gdy wypełniasz formularz wyceny usługi, zapytania ofertowego lub prosisz nas o kontakt, poradę lub konsultację telefoniczną · Nasz prawnie uzasadniony interes
· Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy
Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytania, skontaktować się z Tobą lub wycenić nasze usługi i przedstawić Ci naszą wstępną ofertę oraz podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia z umowy o świadczenie usług lub utrzymania relacji biznesowych.
Gdy wypełniasz ankietę online, służącą do wyceny naszych usług · Nasz prawnie uzasadniony interes
· Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy
Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoja zapytania, wycenić nasze usługi i przedstawić Ci naszą wstępną ofertę oraz podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia z umowy o świadczenie usług lub utrzymania relacji biznesowych.
Gdy zapisujesz się do usługi newsletter · Twoja zgoda
· Nasz prawnie uzasadniony interes
Zgadzasz się na wysyłanie przez nas treści marketingowo-informacyjnych, w tym informacji handlowych o działalności naszej firmy, naszych ofertach, produktach, usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
*Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODODziałania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODONasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2) Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą, zakończenia umowy czy wypisania się z usługi newsletter. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

3) Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy następującym grupom odbiorców:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby prawidłowo wykonać powierzone im zadania służbowe. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie;
 • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań:
  1. wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej (home.pl),
  2. narzędzia internetowe, z których korzystamy, aby świadczyć usługę newsletter, prowadzić ankiety online oraz zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie (Monday.com, FreshMail, Google Analytics).

W takim wypadku przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

4) Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wykorzystujemy jednak narzędzia internetowe, których dostawcy posiadają serwery w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy zapiszesz się do usługi newsletter, wypełnisz ankietę online służącą do wyceny naszych usług, lub gdy zgodzisz się na wykorzystywanie internetowych narzędzi analitycznych służących do zbierania i analizowania informacji o ruchu na naszej stronie internetowej. W takim wypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów prawnych określonych w RODO, które podlegają prawu Unii Europejskiej, m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych.

5) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
Twoja zgoda działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy
nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo do cofnięcia zgody TAK NIE NIE
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK TAK NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych TAK TAK TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie V.

6) Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
Twoja zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.
działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie.
nasz prawnie
uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.

IV. Świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter)

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542, ze zm.), dalej: PT.

Z tego też powodu, aby świadczyć usługę newsletter, wymagamy od użytkownika łącznego wyrażenia obydwu ww. zgód, co następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu oraz  zaakceptowanie warunków Regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że zgody mogą zostać cofnięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane niżej dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgód przed ich wycofaniem; uniemożliwi nam jednak dalsze świadczenie usługi newsletter.

V. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: office@krgroup.pl, telefonicznie pod numer +48 22 262 81 00 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu