Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Już za rogiem kolejny obowiązek: sprawozdanie o podatku dochodowym

20 marca 2024 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
Autor:
Łukasz Kaza
TAX Assistant
Łukasz Kempa
Head of Tax Advisory, Tax Advisor

Celem nowelizacji ustawy o rachunkowości jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1) zwanej dalej „dyrektywą 2021/2101”

Zgodnie z projektem ustawy, podatnicy zostaną zobowiązani do opublikowania i udostępnienia sprawozdania dotyczącego podatku dochodowego w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego we właściwym rejestrze sądowym oraz na stronie internetowej jednostki przez okres co najmniej 5 lat. Celem nowego wymogu jest wzrost przejrzystości w zakresie opodatkowania.

Ważne: Ustawodawca przewiduje, że taka inicjatywa przyczyni się do skuteczniejszego przeciwdziałania praktykom nadużywania systemu podatkowego, które prowadzą do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do tzw. „rajów podatkowych”.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Obowiązek sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym obejmie :

 • podmioty z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • jednostka dominująca najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł;
 • jednostka samodzielna, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł.
 • podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • jednostka samodzielna, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 750 000 000 euro;
 • jednostka powiązana grupy kapitałowej, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla tej grupy kapitałowej przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 750 000 000 euro.

Jeżeli spółka dominująca ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), obowiązek spoczywa na jednostkach zależnych, pod warunkiem, że w dwóch ostatnich latach obrotowych taka jednostka zależna przekracza co najmniej dwie z trzech wielkości:

 • 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;
 • 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotów;
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku, gdy sprawozdanie nie jest dostępne, jednostka zależna powinna zwrócić się do jednostki dominującej najwyższego szczebla o przekazanie tego sprawozdania w celu jego opublikowania i udostępnienia przez jednostkę zależną, oraz o przekazanie informacji niezbędnych do sporządzenia takiego sprawozdania przez jednostkę zależną.

Ważne

Ponadto, w przypadku, gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla nie przekaże sprawozdania o podatku dochodowym, jednostka zależna publikuje i udostępnia sprawozdanie zawierające informacje, które otrzymała, oraz oświadczenie stwierdzające, że jednostka dominująca najwyższego szczebla nie udostępniła sprawozdania lub informacji do jego sporządzenia.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie?

Sprawozdanie o podatku dochodowym powinno zawierać informacje dotyczące całej działalności jednostki samodzielnej lub jednostki dominującej najwyższego szczebla, w tym działalności wszystkich jednostek zależnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla za dany rok obrotowy, takie jak:

 • krótki opis charakteru jednostki dominującej lub samodzielnej oraz wykaz wszystkich jednostek zależnych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla;
 • walutę prezentacji sprawozdania o podatku dochodowym;
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 • przychody, w tym z transakcji ze stronami powiązanymi;
 • kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem;
 • kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym;
 • kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, w tym podatek u źródła zapłacony przez inne jednostki w odniesieniu do płatności na rzecz jednostek i oddziałów w ramach grupy kapitałowej;
 • kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego.

Informacje zawarte w sprawozdaniu o podatku dochodowym są przedstawiane odrębnie dla:

 • każdego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • każdej jurysdykcji podatkowej, która na dzień 1 marca roku obrotowego, za który ma być sporządzone sprawozdanie o podatku dochodowym, jest uznawana za raj podatkowy według UE;
 • Innych jurysdykcji podatkowych - w formie zagregowanej.

Sprawozdanie o podatku dochodowym - od kiedy?

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Projekt obecnie jest skierowany do prac legislacyjnych.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right