skip to Main Content

Sprzedaż wysyłkowa w kontekście hard Brexitu

Szeroko rozumiana branża e-commerce, może odczuć skutki twardego Brexitu.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia może odbić się na przedsiębiorcach działających w handlu za pośrednictwem sieci internetowej. Wynika to ze szczególnych zasad opodatkowania tych transakcji.

Co do zasady, za sprzedaż wysyłkową uznaje się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT z terytorium danego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru i odwrotnie, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz konsumenta, który nie jest podatnikiem VAT lub też wprawdzie jest podatnikiem VAT, ale nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na warunek transportu/wysyłki towarów z jednego państwa UE do innego państwa UE. Warunek ten nie będzie spełniony po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Co do zasady, miejscem opodatkowania takich transakcji jest miejsce dostawy towarów na terytorium państwa UE. Jednak przedsiębiorcy, w zakresie obowiązujących limitów określonych przez poszczególne państwa członkowskie, mogą wybrać jako miejsce opodatkowania państwo UE, z którego towary są wysyłane.

Limity

Jednak po przekroczeniu progów, przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek VAT w państwie dostawy, co wiąże się z koniecznością rejestracji w danym państwie członkowskim. W przypadku przedsiębiorców z siedzibą w UE wiąże się to jedynie z koniecznością rejestracji dla celów VAT, jednak w przypadku sprzedawców spoza UE, w niektórych krajach np. w Polsce, dodatkowo istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego.  Dlatego sprzedawcy szczególnie z Wielkiej Brytanii w celu zminimalizowania niepożądanych skutków barku porozumienia Wielkiej Brytanii z UE w sprawie jej wyjścia z UE, mogą wcześniej ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, sprzedaż z jej terytorium na terytorium UE oraz transakcje odwrotne będą traktowane odpowiednio jako import lub eksport towarów. Wiązać się to będzie z koniecznością dopełnienia wszelkich formalności celnych. Ponadto, w sytuacji gdy podmioty Brytyjskie będą dokonywać sprzedaży z terytorium UE do krajów trzecich, zobowiązane będą uzyskać  tzw. nr EORI, gdyż nr nadany przez Wielka Brytanię będzie nieważny.

Sytuację może poprawić zmiana przepisów w zakresie sprzedaży wysyłkowej przyjętych Dyrektywą Rady(UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Od 1 stycznia 2021 r. system Mini One Stop Shop (MOSS) zostanie rozszerzony o sprzedaż wysyłkową i zostanie przekształcony w One-Stop Shop (OSS). System OSS dotyczyć będzie nie tylko sprzedaży wewnątrz UE, ale również towarów importowanych z państw trzecich, o wartości przesyłki max 150 euro. Standardowo dla obrotu wewnątrzunijnego procedura ta nie będzie się w zasadzie różniła od obecnie obowiązujące procedury dla usług elektronicznych. Inaczej jednak będzie to wyglądało w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów importowanych z krajów trzecich. Do tej pory taka sprzedaż w ogóle nie była identyfikowana jako sprzedaż wysyłkowa w rozumieniu Dyrektywy 112/2006, był to po prostu import towarów. Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom oraz walcząc z nieuczciwymi praktykami w zakresie obrotu towarami, pod pewnymi warunkami, postanowiła objąć systemem OSS również sprzedaż towarów importowanych z krajów trzecich. Procedura ta będzie wymagała dokonania zgłoszenia w jednym z państw UE, w tzw. państwie identyfikacji. Państwo identyfikacji będzie ustalane wg. kryteriów określonych w dyrektywie, które to państwo będzie nadawać nr identyfikacji oraz do w tym państwie składane będą deklaracje VAT zawierające informacje dot. sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE.

Gerard Goliasz

Tax Specialist

Back To Top