Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Skład VAT – wprowadzenie nowej procedury do polskiego porządku prawnego

Skład VAT, o którym mowa w art. 154 - 163 Dyrektywy VAT, to nowa zachęta inwestycyjna dla przedsiębiorców.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. Procedura przewiduje zastosowanie stawki VAT 0% dla towarów wprowadzanych do składu VAT.

Zakres i warunki stosowania stawki 0%

Dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg stawki 0% VAT. Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg 0% stawki VAT, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur–(KSEF);
  • oznaczył na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT);
  • towary zostały wprowadzone do składu VAT;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlegać ma również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami np.: sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja towarów, oraz inne usługi.

Skład VAT

Przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego (skład celny typu I) – z wyłączeniem wyrobów akcyzowych (wyroby akcyzowe nie będą podlegać procedurze składu VAT), prowadzony przez „podmiot prowadzący skład VAT”, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie składu VAT. I. Ewidencja w składzie VAT.

Korzystanie z procedury składu VAT

Zarejestrowany podatnik VAT czynny od co najmniej 12 miesięcy, będzie uprawniony do korzystania z procedury składu VAT, po otrzymaniu pozwolenia na stosowanie tej procedury.

Objęcie towarów procedurą składu VAT

Za towary objęte procedurą składu VAT uważane będą towary zgłoszone do procedury i wprowadzone do składu VAT.

Towary dostarczane na etapie sprzedaży detalicznej oraz towary zużywane (w tym przeznaczone do zużycia) w składzie VAT nie mogą być objęte procedurą.

Towary do procedury składu VAT będzie zgłaszał podatnik posiadający pozwolenie na stosowanie procedury.  

Zakończenie procedury składu VAT

Zakończenie procedury składu VAT następuje w momencie dokonania przez podatnika zgłoszenia zakończenia procedury i wyprowadzenia towarów ze składu VAT.

Zakończenie procedury składu VAT następuje również w momencie:

  • dokonania dostawy towarów objętych procedurą składu VAT wewnątrz składu VAT;
  • wyprowadzenia (usunięcia) towarów ze składu VAT bez dokonania wymaganego przepisami prawa zgłoszenia;
  • cofnięcia pozwolenia na prowadzenie składu VAT, w którym znajdują się towary;
  • cofnięcia pozwolenia na procedurę składu VAT.

Rozliczenie podatku VAT po zakończeniu procedury składu VAT

Zgłoszenie zakończenia procedury składu VAT powoduje obowiązek zapłaty należnego podatku VAT od towarów objętych uprzednio procedurą. Do zapłaty VAT będzie zobowiązana osoba, która powoduje, że towary przestają podlegać procedurze składu VAT. Co do zasady będzie to podatnik – właściciel towarów, który zgłasza zakończenie procedury składu VAT i dokonuje wyprowadzenia towarów ze składu VAT.

Podatek VAT należny w związku z zakończeniem procedury będzie obliczany w zgłoszeniu (deklaracji) zakończenia procedury i uiszczany bezpośrednio do organu podatkowego w momencie zakończenia procedury.

Zapłacony VAT z tytułu zakończenia procedury składu VAT będzie co do zasady stanowił dla podatnika podatek naliczony i będzie podlegał odliczeniu w JPK_VAT z deklaracją.

Alternatywnie, zakończenie procedury składu VAT będzie mogło w całości zostać rozliczone w JPK_VAT z deklaracją (podatek należny i naliczony). W takim przypadku wyprowadzenie towarów ze składu będzie wymagało złożenia zabezpieczenia zapłaty podatku VAT.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania VAT w przypadku zakończenia procedury składu VAT stanowi wartość podstawy opodatkowania dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których zastosowano stawkę podatku 0% przy obejmowaniu tych towarów procedurą składu VAT. Podstawa opodatkowania będzie powiększana o wartość ewentualnych usług świadczonych w składzie VAT, objętych stawką 0%.

Ostateczne rozwiązanie Ministerstwo Finansów przedstawi w dalszym etapie prac nad zmianami.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right