skip to Main Content

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Pod koniec listopada Sejm RP przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. „Slim VAT”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta RP 21 grudnia. Zgodnie z przepisami ustawy ma wejść ona w życie 1 stycznia 2021 r.

Co obejmuje projekt ustawy Slim VAT?

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch do sześciu miesięcy.

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT z dwóch do trzech następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

3. Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał). Rozwiązanie to dotyczy jedynie podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących in minus. Od nowego roku zmniejszenia podatku należnego wynikającego ze zmniejszającej faktury korygującej będzie można dokonać w okresie, w którym podatnik wystawił tę fakturę korygującą, pod warunkiem, że:
a. z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej były uzgodnione z nabywcą oraz,
b. warunki te zostały spełnione, a faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Jednocześnie nabywca będzie zobowiązany skorygować podatek naliczony w okresie rozliczeniowym w którym te uzgodnione warunki zostały spełnione.
Jak wynika z uzasadnienia tych zmian do projektu ustawy dokumentacją tą mogą być dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. W naszej opinii najłatwiejszym sposobem potwierdzenia tych warunków będą dokumenty potwierdzające zapłatę lub zwrot płatności. Z uwagi na to, że przepis nie jest precyzyjny, dopiero praktyka organów skarbowych wskaże jakie dokumenty będą przez nie akceptowane.
Jednocześnie ww. warunków nie stosuje się m.in. w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Jak wynika z przepisów przejściowych, podatnik może stosować do końca 2021 roku dotychczasowe przepisy, pod warunkiem, jednak, że przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. zawrze z nabywcą pisemne uzgodnienia w tej kwestii. Z powyższego wyboru można zrezygnować najwcześniej po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano wyboru, również pod warunkiem zawarcia pisemnego uzgodnienia.

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

8. Zwolnienie ze stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane

Back To Top