Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Pod koniec listopada Sejm RP przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. „Slim VAT”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta RP 21 grudnia. Zgodnie z przepisami ustawy ma wejść ona w życie 1 stycznia 2021 r.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Co obejmuje projekt ustawy Slim VAT?

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch do sześciu miesięcy.

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT z dwóch do trzech następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

3. Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał). Rozwiązanie to dotyczy jedynie podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących in minus. Od nowego roku zmniejszenia podatku należnego wynikającego ze zmniejszającej faktury korygującej będzie można dokonać w okresie, w którym podatnik wystawił tę fakturę korygującą, pod warunkiem, że:
a. z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej były uzgodnione z nabywcą oraz,
b. warunki te zostały spełnione, a faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Jednocześnie nabywca będzie zobowiązany skorygować podatek naliczony w okresie rozliczeniowym w którym te uzgodnione warunki zostały spełnione.
Jak wynika z uzasadnienia tych zmian do projektu ustawy dokumentacją tą mogą być dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. W naszej opinii najłatwiejszym sposobem potwierdzenia tych warunków będą dokumenty potwierdzające zapłatę lub zwrot płatności. Z uwagi na to, że przepis nie jest precyzyjny, dopiero praktyka organów skarbowych wskaże jakie dokumenty będą przez nie akceptowane.
Jednocześnie ww. warunków nie stosuje się m.in. w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Jak wynika z przepisów przejściowych, podatnik może stosować do końca 2021 roku dotychczasowe przepisy, pod warunkiem, jednak, że przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. zawrze z nabywcą pisemne uzgodnienia w tej kwestii. Z powyższego wyboru można zrezygnować najwcześniej po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano wyboru, również pod warunkiem zawarcia pisemnego uzgodnienia.

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

8. Zwolnienie ze stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right