skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

 • Wszystkie
 • Podatki
 • Prawne
 • Terminy
 • Ulgi
 • Warto wiedzieć
 • Zatrudnienie

Czy otwarcie galerii handlowych poprawi sytuację finansową najemców i właścicieli centrów handlowych?

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają na wprowadzeniu przepisów „odmrażających”, a Ci którzy będą mogli wznowić handel będą zmuszeni ponieść koszty zachowania szczególnej higieny, przy czym nie mogą liczyć na duże zyski z uwagi na ograniczenia ilości klientów. Nowa normalność i wprowadzone restrykcje W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów wprowadzono środki indywidualnej ochrony (obowiązek używania maseczek

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać z dofinansowania: przedsiębiorca posiadającego status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń: wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie

Świadczenia postojowe

Od 1 kwietnia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą liczyć na tzw. świadczenia postojowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zleceniobiorców, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie im przychodu. Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe? O świadczenie mogą ubiegać się: zleceniobiorca, osoba wykonująca prace na podstawie umowy agencyjnej, osoba wykonująca pracę

Wyzwania dla właścicieli sklepów i sieci handlowych

Przedsiębiorcy posiadający sklepy w obiektach handlowych powyżej 2000 m kw., z uwagi na panujący zakaz, znaleźli się w sytuacji, w której nie mają realnej szansy na prowadzenie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i obawom właścicieli sklepów i sieci handlowych wprowadzono zmiany, które mają ułatwić im utrzymanie płynności. Pomoc dla najemców Nowelizacja specustawy o koronawirusie zakłada wygaszenie

Odroczenie prowadzenia ewidencji uproszczonych faktur w formie paragonów

Oprócz zmiany w zakresie przesunięcia prowadzenia ewidencji w nowych strukturach JPK_VAT wprowadzono także czasowe (do 31 grudnia 2020r.) wyłączenie z tych struktur uproszczonych faktur, czyli paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro). W wyniku nie końca zrozumiałych posunięć legislacyjnych przepisy wyłączające obowiązek zostały wprowadzone de facto na okres od

Zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych

Tarcza antykryzysowa przewiduje min. zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz na piśmie, tak by umożliwić prowadzenie działalności w warunkach kwarantanny. Spółki nie muszą podejmować żadnych działań, w tym zmieniać umowy lub statutu spółki by

Wiążąca Informacja Stawkowa

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą w życie o trzy miesiące później niż zakładano, tj. dopiero 1 lipca 2020 roku. Tym samym do 1 lipca 2020 roku nadal będą obowiązywały indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie uzyskania wiążącej informacji stawkowej, skontaktuj się z nami.

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 roku, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. KRG zapewnia wsparcie w zakresie dostosowania do nowej matrycy VAT, w szczególności poprzez przeprowadzenie przeglądu stawkowego zapewniającego zastosowanie prawidłowych stawek VAT wynikających z nowej matrycy.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przedłużony został termin podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2020r. Jest to podatek od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł miesięcznie.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Termin na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został przedłużony do 30 czerwca 2020, z możliwością dalszego przedłużenia.

Wygaśnięcie zobowiązań wynikających z umów najmu powierzchni handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Wobec tego istnieje możliwość wyłączenia tych powierzchni handlowych do wyliczenia podatku minimalnego w okresie, w którym  wprowadzono zakaz prowadzenia

Zmiany w terminach dotyczących cen transferowych

Przedłużeniu do dnia 30 września 2020 r. ulega termin przekazania Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych (TPR) w stosunku do grupy podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie terminów dot. sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przesunięty o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych - o dwa miesiące. Oznacza to, że roczne sprawozdania za 2019 r. trzeba sporządzić do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzić do końca września. Dla spółek giełdowych będzie to odpowiednio koniec

Przedłużenie terminu na złożenie ORD-U i IFT-2R

Wydłużenie terminu na sporządzenie i przekazanie informacji o: umowach zawartych z nierezydentami– ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest sporządzane (przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.); przychodach nierezydentów – IFT-2R - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,

Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8

Do 31 maja 2020 roku przedłużony został termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku przez podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Podatnicy osiągający wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu lub których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, na złożenie

Ulga na „złe długi” (po stronie dłużnika)

Wprowadzona została preferencja dla dłużników, dająca możliwość niewykazywania po upływie 90 dni niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (CIT). Jest to możliwe po łącznym niespełnieniu następujących warunków: poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz spadku o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Ostatniego warunku nie stosuje

Uproszczone zaliczki

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19.

Podatek od przychodów z budynków

Do 20 lipca 2020 r. przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec - maj 2020 r. Dotyczy to sytuacji w których: poniesiono negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; nastąpił spadek o co najmniej 50% miesięcznych przychodów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku(w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w

Darowizny

Podatnicy będą mieli prawo odliczyć darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19. Jakie darowizny będą brane pod uwagę? Darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych. Odliczeniu podlega kwota: 200% - dla darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r., 150% - dla darowizn przekazanych

Ustawa o CIT - Wsteczne rozliczenie strat

Przepisy przewidują możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Jak to wygląda w praktyce? Oznacza to, że w 2021 r., znając stratę z 2020, podatnicy będą mogli złożyć korektę

Przesunięcie terminu składania zgłoszeń Intrastat

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc marzec 2020 r. będą mogły być składane do dnia 20 kwietnia 2020 r. Złożenie zgłoszenia za marzec po dniu 10 kwietnia 2020r. nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Koronawirus - pierwsza pomoc dla pracowników i pracodawców.

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm w dniu 31 marca 2020 zakłada szereg instrumentów, pozwalających na zmniejszenie kosztów zatrudnienia m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Możliwości dofinansowania wynagrodzenia pracowników Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dofinansowania w okresie wprowadzonego przez niego „przestoju ekonomicznego” lub „obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych: •

Przełożenie terminu wejścia w życie matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów ogłosiło iż w ramach Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV–2, przesunięty został termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r. Do tego czasu sposób klasyfikacji i wysokość stawek VAT pozostaje na dotychczasowych zasadach. Co zmieni się od 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii?

Przesunięcie terminów, sprawozdań i zeznań podatkowych. Pełny PDF

COVID-19 Informacje
 • Wszystkie
 • Podatki
 • Prawne
 • Terminy
 • Ulgi
 • Warto wiedzieć
 • Zatrudnienie

Czy otwarcie galerii handlowych poprawi sytuację finansową najemców i właścicieli centrów handlowych?

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają na wprowadzeniu przepisów „odmrażających”, a Ci którzy będą mogli wznowić handel będą zmuszeni ponieść koszty zachowania szczególnej higieny, przy czym nie mogą liczyć na duże zyski z uwagi na ograniczenia ilości klientów. Nowa normalność i wprowadzone restrykcje W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów wprowadzono środki indywidualnej ochrony (obowiązek używania maseczek

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać z dofinansowania: przedsiębiorca posiadającego status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń: wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie

Świadczenia postojowe

Od 1 kwietnia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą liczyć na tzw. świadczenia postojowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zleceniobiorców, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie im przychodu. Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe? O świadczenie mogą ubiegać się: zleceniobiorca, osoba wykonująca prace na podstawie umowy agencyjnej, osoba wykonująca pracę

Wyzwania dla właścicieli sklepów i sieci handlowych

Przedsiębiorcy posiadający sklepy w obiektach handlowych powyżej 2000 m kw., z uwagi na panujący zakaz, znaleźli się w sytuacji, w której nie mają realnej szansy na prowadzenie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i obawom właścicieli sklepów i sieci handlowych wprowadzono zmiany, które mają ułatwić im utrzymanie płynności. Pomoc dla najemców Nowelizacja specustawy o koronawirusie zakłada wygaszenie

Odroczenie prowadzenia ewidencji uproszczonych faktur w formie paragonów

Oprócz zmiany w zakresie przesunięcia prowadzenia ewidencji w nowych strukturach JPK_VAT wprowadzono także czasowe (do 31 grudnia 2020r.) wyłączenie z tych struktur uproszczonych faktur, czyli paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro). W wyniku nie końca zrozumiałych posunięć legislacyjnych przepisy wyłączające obowiązek zostały wprowadzone de facto na okres od

Zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych

Tarcza antykryzysowa przewiduje min. zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz na piśmie, tak by umożliwić prowadzenie działalności w warunkach kwarantanny. Spółki nie muszą podejmować żadnych działań, w tym zmieniać umowy lub statutu spółki by

Wiążąca Informacja Stawkowa

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą w życie o trzy miesiące później niż zakładano, tj. dopiero 1 lipca 2020 roku. Tym samym do 1 lipca 2020 roku nadal będą obowiązywały indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie uzyskania wiążącej informacji stawkowej, skontaktuj się z nami.

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 roku, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. KRG zapewnia wsparcie w zakresie dostosowania do nowej matrycy VAT, w szczególności poprzez przeprowadzenie przeglądu stawkowego zapewniającego zastosowanie prawidłowych stawek VAT wynikających z nowej matrycy.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przedłużony został termin podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2020r. Jest to podatek od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł miesięcznie.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Termin na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został przedłużony do 30 czerwca 2020, z możliwością dalszego przedłużenia.

Wygaśnięcie zobowiązań wynikających z umów najmu powierzchni handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Wobec tego istnieje możliwość wyłączenia tych powierzchni handlowych do wyliczenia podatku minimalnego w okresie, w którym  wprowadzono zakaz prowadzenia

Zmiany w terminach dotyczących cen transferowych

Przedłużeniu do dnia 30 września 2020 r. ulega termin przekazania Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych (TPR) w stosunku do grupy podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie terminów dot. sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przesunięty o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych - o dwa miesiące. Oznacza to, że roczne sprawozdania za 2019 r. trzeba sporządzić do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzić do końca września. Dla spółek giełdowych będzie to odpowiednio koniec

Przedłużenie terminu na złożenie ORD-U i IFT-2R

Wydłużenie terminu na sporządzenie i przekazanie informacji o: umowach zawartych z nierezydentami– ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest sporządzane (przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.); przychodach nierezydentów – IFT-2R - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,

Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8

Do 31 maja 2020 roku przedłużony został termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku przez podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Podatnicy osiągający wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu lub których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, na złożenie

Ulga na „złe długi” (po stronie dłużnika)

Wprowadzona została preferencja dla dłużników, dająca możliwość niewykazywania po upływie 90 dni niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (CIT). Jest to możliwe po łącznym niespełnieniu następujących warunków: poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz spadku o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Ostatniego warunku nie stosuje

Uproszczone zaliczki

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19.

Podatek od przychodów z budynków

Do 20 lipca 2020 r. przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec - maj 2020 r. Dotyczy to sytuacji w których: poniesiono negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; nastąpił spadek o co najmniej 50% miesięcznych przychodów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku(w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w

Darowizny

Podatnicy będą mieli prawo odliczyć darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19. Jakie darowizny będą brane pod uwagę? Darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych. Odliczeniu podlega kwota: 200% - dla darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r., 150% - dla darowizn przekazanych

Ustawa o CIT - Wsteczne rozliczenie strat

Przepisy przewidują możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Jak to wygląda w praktyce? Oznacza to, że w 2021 r., znając stratę z 2020, podatnicy będą mogli złożyć korektę

Przesunięcie terminu składania zgłoszeń Intrastat

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc marzec 2020 r. będą mogły być składane do dnia 20 kwietnia 2020 r. Złożenie zgłoszenia za marzec po dniu 10 kwietnia 2020r. nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Koronawirus - pierwsza pomoc dla pracowników i pracodawców.

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm w dniu 31 marca 2020 zakłada szereg instrumentów, pozwalających na zmniejszenie kosztów zatrudnienia m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Możliwości dofinansowania wynagrodzenia pracowników Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dofinansowania w okresie wprowadzonego przez niego „przestoju ekonomicznego” lub „obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych: •

Przełożenie terminu wejścia w życie matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów ogłosiło iż w ramach Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV–2, przesunięty został termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r. Do tego czasu sposób klasyfikacji i wysokość stawek VAT pozostaje na dotychczasowych zasadach. Co zmieni się od 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii?

Przesunięcie terminów, sprawozdań i zeznań podatkowych. Pełny PDF

Nasi eksperci

team Anita Supel
Accounting Director

T: (+48) 22 262 81 51
@: a.supel@krgroup.pl


team Ilona Węgłowska-Hajnus
Payroll Director

T: (+48) 22 262 83 06
@: i.weglowska-hajnus@krgroup.pl

team Renata Organek
VAT Director

T: (+48) 22 262 81 23
@: r.organek@krgroup.pl


team Michał Zdyb
TAX Director

T: (+48) 22 262 81 29
@: m.zdyb@krgroup.pl


team Jakub Skiba
Corporate Services Manager

T: (+48) 22 262 81 73
@: j.skiba@krgroup.pl

Dyrektorzy regionalni

team Alexandru Bradean
Romania Country Manager

T: (+40) 725 374 389
@: a.bradean@krgroup.ro


team László Hosszú
Hungary Country Manager

T: (+36) 30 316 46 40
@: l.hosszu@krgroup.hu


team Tomas Chvalina
Czech Republic Country Manager

T: (+420) 731 090 365
@: t.chvalina@krgroup.eu
Back To Top