Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego – niektóre skutki podatkowe

09.05.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

09.05.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z jego treścią od 16.05.2022 r. zniesiony zostanie na terenie Polski stan epidemii, a wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta ma swoje konsekwencje w zakresie prawa podatkowego.

Podatek od przychodów z budynków

Zgodnie z art. 38ha pkt 2 ustawy o CIT, od podatku od przychodów z budynków zwolnione zostały przychody osiągane od dnia 01.01.2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany. Jeśli zatem stan epidemii zostanie odwołany z dniem 16.05.2022 r. oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będę ponownie zobowiązani płacić podatek od przychodów z budynków począwszy od czerwca 2022 r. (termin zapłaty do dnia 20.07.2022 r.).

Ważne: w przypadku, gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku - przed ponowna płatnością podatku wskazana jest weryfikacja wspomnianych powierzchni (ponadto nie ustala się podatku, gdy udział oddanej do używania powierzchni nie przekracza 5% powierzchni budynku). Podatnikami tego podatku są właściciele nieruchomości komercyjnych, których wartość przekracza 10 mln zł, jeżeli wynajmują je, wydzierżawiają lub oddają do używania na podstawie innej podobnej umowy. Stawka podatku wynosi 0,035%, a podstawa opodatkowania to wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji.

Ulga na złe długi

Art. 38o ustawy o CIT wprowadził krótszy termin dotyczący ulgi na złe długi po stronie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – podstawa opodatkowania zostaje zmniejszona/zwiększona o wierzytelności przeterminowane o 30 dni (zamiast standardowych 90 dni). Przepis ten stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.Jeśli stan ten zostanie odwołany 16.05.2022 r., przepis obowiązywać będzie do 31.12.2022 r. 

Zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. tarczy antyCOVIDowej przewidują zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne. Przepisy te pozostają w mocy mimo zniesienia stanu epidemii. Spowodowane jest to wprowadzeniem zasady, zgodnie z którą rozwiązanie to obowiązuje zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego oraz do 30 dnia następującego po dniu odwołania tych stanów.

Preferencje dotyczące certyfikatów rezydencji

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” przewidujące zmiany w zakresie obowiązywania certyfikatów rezydencji pozostają w mocy, mimo zniesienia stanu epidemii. Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą rozwiązania te obowiązują zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 2 miesięcy po odwołaniu tych stanów. 

Ważne: zgodnie ze wspomnianymi regulacjami w okresie ich obowiązywania:

  • płatnik uwzględnia certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności, w odniesieniu do których okres kolejnych dwunastu miesięcy obowiązywania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19;
  • miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  • warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Termin wydawania interpretacji podatkowych

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” przewidują wydłużenie o 3 miesiące terminu wydawania interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych (do w sumie 6 miesięcy). Wydłużenie to pozostaje w mocy mimo zniesienia stanu epidemii - regulacja ta, zgodnie z wolą ustawodawcy, obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right