Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Darmowy posiłek to nie zawsze przychód dla pracownika

Od 1 września 2023 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z którą zwiększył się miesięczny limit dofinansowania do posiłków dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager

Nowy limit wynosi 450 zł na jednego pracownika miesięcznie.

Zwolnieniem są objęte otrzymywane przez pracowników: bony, talony czy karty przedpłacone uprawniające do nabycia posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

Zwolnienie z oskładkowania ZUS do 450 zł obejmuje:

 • osoby na umowach o pracę;
 • osoby na umowach o zlecenie;
 • osoby na kontraktach menedżerskich;
 • członków rady nadzorczej wynagradzanych na podstawie uchwały.

UWAGA!

Zwolnienie z ZUS nie dotyczy współpracowników/kontraktorów B2B.

Kiedy pracodawca musi zapewnić posiłki dla pracowników?

Posiłki w ramach BHP - zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy - pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, wykonującym prace obciążone dużym wysiłkiem fizycznym nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Ważne

Pracodawca wydający pracownikom posiłki profilaktyczne na zasadach BHP powinien dysponować wykazem stanowisk uprawnionych do takich posiłków oraz oceną wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, z której jednoznacznie będzie wynikało, że efektywny wydatek energetyczny organizmu w czasie zmiany roboczej wymaga zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku pracy takiego posiłku.

Szczegółowe zasady wydawania posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Zgodnie z rozporządzeniem - posiłki profilaktyczne muszą być przygotowane z odpowiednio dobranych składników, by pokrywały zapotrzebowanie na określoną ilość energii oraz substancji odżywczych. Warto również przypomnieć, że stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, zawsze ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

 • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych;
 • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Warunki zwolnienia ze składek ZUS

Do skorzystania ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • wartość dofinansowania posiłków musi stanowić przychód pracowników ze stosunku pracy lub odpowiednio przychód z działalności wykonywanej osobiście dla zleceniobiorców czy członków rad nadzorczych;
 • pracownik, zleceniobiorca, lub członek rady nadzorczej nie może mieć prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast posiłku;
 • zwolnienie dotyczy jedynie kwoty do 450 zł miesięcznie.

Zwolnienie z opodatkowania

Świadczenia są zwolnione z opodatkowania, gdyż obejmują je zwolnienia uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt. 11 lub pkt. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Zgodnie z treścią tych przepisów zwolnienie od podatku dotyczy świadczenia rzeczowego, czyli posiłku profilaktycznego, a także wartości otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Ważne

Zwolnienie podatkowe, tak jak w przypadku zwolnienia z ZUS, można zastosować tylko wówczas, jeżeli do wydawania świadczeń w postaci napojów oraz posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy tj. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Katalog zamienników posiłku profilaktycznego, które korzystają ze zwolnienia podatkowego, obejmuje m.in. wydanie kart przedpłaconych, o ile pracownik gromadzi dowody w postaci paragonów, z których wynika, że środki zapisane na karcie zostały przeznaczone na zakup potraw gotowych, artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 3 marca 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.1217.2021.2.DJ).

Kiedy benefity żywieniowe podlegają opodatkowaniu?

Jeżeli dania gorące lub ich przewidziane prawem zamienniki pracodawca zapewnia dobrowolnie również pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach pracy, wartość tych świadczeń należy doliczyć do przychodów tych osób ze stosunku pracy.

Z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężna świadczenia powinna być ustalana według ceny zakupu posiłku od innego podmiotu albo według ceny dla podmiotów zewnętrznych, gdy pracodawca prowadzi ogólnodostępny bufet lub stołówkę, albo według ceny rynkowej, gdy wewnątrzzakładowy bufet lub stołówka dostępne są tylko dla zatrudnionych (art. 11 ust. 2a ustawy o pdof).

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 roku orzekł, że o przychodzie pracownika możemy mówić w ściśle określonych przypadkach:

 1. pracownik musi uzyskać korzyść majątkową, tzn. powodującą powiększenie jego aktywów lub uniknięcie koniecznego wydatku, który musiałby ponieść;
 2. uzyskana korzyść musi być wymierna i możliwa do przypisania konkretnemu pracownikowi;
 3. korzyść jest spełniona w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy.

Przychód powstaje pod warunkiem, że istnieje możliwość ustalenia wartości posiłków spożytych przez danego pracownika, tj. przypisania pracownikowi konkretnego przychodu z tytułu wyżywienia. Pracownik, który otrzymuje dofinansowanie posiłków, musi zapłacić od niego podatek tak jak od wynagrodzenia.
W przypadku osób wynagradzanych na podstawie umów o pracę będzie to przychód ze stosunku pracy. W przypadku zleceniobiorców i członków rady nadzorczej wynagradzanych z tego tytułu będzie to przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Bony towarowe dla pracowników z ZFŚŚ

Bony towarowe dla pracowników, które są w całości finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są objęte ulgą ZUS na postawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Aby zwolnienie przysługiwało bony muszą być rozliczane zgodnie z regulaminem ZFŚS i powinny być przyznawane wedle kryterium socjalnego obejmującego m. in. sytuację życiową i materialną zatrudnionych osób (art. 2 pkt 1 ustawy z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Ważne

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, została zwolniona od podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł, przy czym limit ten obowiązuje w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, tj. do końca 2023 r. (art. 21 ust.1 pkt 67 w związku z art. 52l pkt 3 u.p.d.o.f.). Rzeczowymi świadczeniami, o których mowa w tym przepisie, nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Podstawa prawna:

*Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dziennik Ustaw z 22 sierpnia 2023 roku, poz 1665.

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

*Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

* Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right