Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w urlopie ojcowskim

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ma na celu zwiększenie roli mężczyzn w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także zachęcenie mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager

Czym jest urlop ojcowski  i kto może z niego skorzystać?

 • Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec dziecka, a także ojcowie adopcyjni.
 • Urlop ten przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Kiedy ojciec dziecka może korzystać z urlopu ojcowskiego?

 • Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje ojcu dziecka, który dziecko wychowuje, a także ojcu dziecka, który skorzystał już  z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego;
 • Ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego, w przypadku, gdy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego bądź urlopu wychowawczego;
 • Urlop ojcowski jest samodzielnym prawem pracownika - ojca dziecka, przysługuje także w sytuacji, kiedy matka dziecka nie jest pracownicą, osobą nieubezpieczoną.

Co się zmieniło z dniem 26.04.2023?

 • Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza w art. 1823 § 1 pojęcie celu, któremu ma służyć urlop ojcowski. Ustawodawca wskazał, że celem jest sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego zostaje ograniczona do pierwszych 12 miesięcy życia dziecka.
 • W związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego pracownik objęty jest taką samą ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Kwestię tę unormowano w znowelizowanym Art. 177 § 1 Kodeksu pracy.

Ważne

Zgodnie z art. 177 § 1Kodeksu pracy w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego albo jego części, do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

 • prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownicą lub pracownikiem. Należy podkreślić, że państwa członkowskie zobowiązują pracodawców art. 12 dyrektywy 2019/1158 do wprowadzenia niezbędnych środków w celu zakazania zwalniania, przygotowania do zwalniania pracowników w czasie korzystania przez nich z uprawnień związanych z rodzicielstwem;
 • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownicą lub pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Udowodnienie winy pracownika spoczywa na pracodawcy (art. 177 § 4 i 41  Kodeku pracy).

Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego nie uległ zmianie i nadal wynosi 2 tygodnie (Art.  1823 §  1 Kodeksu pracy).

Termin na złożenie wniosku

Warunkiem udzielenia tego urlopu jest złożenie przez pracownika - ojca wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Ważne

Urlop ojcowski może być wykorzystany w częściach, z zastrzeżeniem, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień (tydzień należy rozumieć jako 7 kolejnych dni kalendarzowych (Art. 1831 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 1823 § 1 k.p.).

W przypadku złożenia pracownika wniosku o urlop ojcowski wcześniej aniżeli przewidziany prawnie termin na złożenie takiego wniosku, ochrona zacznie obowiązywać dopiero od terminu określonego w przepisach prawa, tj.: na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego w sytuacji, gdy spełnia on wszystkie określone prawem wymagania, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika), zagrożone karą grzywny (Art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy).

Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski składany pracodawcy?

Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku dołącza się dokumenty określone w  § 16 rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 36 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. , poz. 641), pracownik – ojciec wychowujący dziecko w dniu wejścia w nowelizacji ma prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko:

 • 24  miesiąca życia, albo
 • 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka.

Wysokość urlopu ojcowskiego

 • Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę - wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy. Podstawa zasiłku  ustalana jest z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w Art. 36 ustawy zasiłkowej na podstawie średniego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu ojcowskiego;
 • Innymi prawami rządzi się ustalanie podstawy zasiłku macierzyńskiego u przedsiębiorców. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego musi opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Więcej informacji dotyczącej ubiegania się o zasiłek macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przez ojca dziecka prowadzącego działalność gospodarczą można znaleźć na stronie ZUS.

Urlop ojcowski - jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

W przypadku gdy płatnikiem zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ojciec dziecka musi złożyć odpowiednie dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka;
 • w przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku albo przez Zakład za zgodność z oryginałem. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw;
 • potwierdzenie udzielenia urlopu ojcowskiego (np. w postaci podpisanego przez pracodawcę wniosku o ten urlop);
 • oświadczenie, że ojciec nie pobrał jeszcze zasiłku macierzyński za okres urlopu ojcowskiego;
 • wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie ZUS Z-3.

Więcej na stronie ZUS.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right