Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w cenach transferowych: Wartość transakcji, Terminy, Oświadczenie, TPR-C/TPR-P cz.1

Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

Wartość transakcji

Planowane jest skorelowanie wartości transakcji kontrolowanej z faktem czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT to ten podatek jest dla niego neutralny i w myśl zmian wartość podatku VAT odnoszącego się do danej transakcji kontrolowanej nie będzie wliczała się w kalkulację wartości transakcji kontrolowanej. Natomiast dla podatników nie będących czynnymi podatnikami VAT nie mówimy o neutralności podatku VAT i w myśl projektu zmian wartość podatku VAT odnosząca się do transakcji kontrolowanej będzie wtedy wliczana w kalkulację wartości transakcji.

Projekt zmian zakłada także doprecyzowanie tego w jaki sposób kalkulujemy wartość transakcji kontrolowanej dla umów: depozytu, ubezpieczenia, reasekuracji, umowy spółki niebędącej osobą prawną.

Sposób ustalania wartości transakcji został zaproponowany następująco:

  • umowa depozytu – wartość kapitału,
  • umowa ubezpieczenia – suma ubezpieczenia,
  • umowa reasekuracji – suma ubezpieczenia,
  • umowa spółki niebędącej osobą prawną – łączna wartość wniesionych wkładów.

Terminy

Projekt zmian zakłada szereg wydłużeń terminów związanych z obowiązkami związanymi z cenami transferowymi. Po pierwsze projekt zakłada wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10 miesiąca, a  na złożenie formularza TPR końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego danego podatnika. Dotychczas dla lokalnej dokumentacji i formularza TPR wynosił 9 miesięcy.

Po drugie ma nastąpić także zmiana terminu na przedstawienie organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych w przypadku kontroli z dotychczasowych 7 dni do 14 dni.

Oświadczenie

Propozycje obejmują likwidacje odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o zachowaniu rynkowości transakcji. W zamian za to oświadczenie zawarte byłoby w zmodyfikowanym formularzu stosownym dla podatnika TPR-C dla podatnika CIT lub TPR-P dla podatnika PIT.

Podatnicy podatków dochodowych w składanym oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych będą oświadczali, że lokalna dokumentacja cen transferowych została przygotowana zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe podlegające pod tę dokumentację były ustalane na warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie z projektem zmian rynkowość transakcji, która ma być deklarowana w ramach odpowiedniego formularza TPR, będzie musiała być również zachowana także w przypadku gdy rozpoznano przychód podatkowy ze świadczeń, które są nieodpłatne lub częściowo odpłatne lub innych świadczeń w naturze które stanowią przychód. Przychód z tego typu transakcji musi być wykazany podatkowo zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Informacja o cenach transferowych (Formularz TPR-C/TPR-P)

Zgodnie z projektem podatnicy podatków dochodowych będą składać informację o cenach transferowych tj. odpowiedni formularz TPR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Dotychczas wysyłano formularz TPR do Szefa KAS. Zgodnie z projektowanymi zmianami do złożenia informacji o cenach transferowych zobligowane będą również spółki niebędących osobami prawnymi. Tego typu podmioty będą składały formularz TPR do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki. Dotychczas robił to wyznaczony wspólnik spółki niebędącej osobą prawną.

Formularz TPR ma być składany bazując na lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku kiedy podatnik jest zobligowany do jej przygotowania. W innych przypadkach formularz TPR powinien być wypełniany na podstawie informacji znajdujących się w sprawozdaniu finansowego podatnika.

Według projektu zmian formularz TPR będzie podpisywany w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną przez tą osobę fizyczną. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego z oddziałem na terytorium Polski osobą uprawnioną do podpisu TPR będzie osoba upoważniona do reprezentacji przedsiębiorstwa w oddziale.

Osobą sygnującą w imieniu podatnika informację o cenach transferowych zgodnie ze zmianami będzie mógł być obok kierownika jednostki lub osoby uprawnione do reprezentacji także prokurent działający zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnik podatnika będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, biegłym rewidentem.

Ponadto, zaproponowano  rezygnację z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę. Według projektu informacja o cenach transferowych ma być składana przez spółkę niebędącą osobą prawną, a nie przez wyznaczonego wspólnika.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right