Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zarządzanie odpadami w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Czechach

W większości krajów Unii Europejskiej podejście do gospodarki odpadami jest różne. Ważne jest jednak, aby firma, której działalność skutkuje wytworzeniem odpadów, przestrzegała określonych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.
Autor:
Maria Hyży-Grimau

Niezależnie od tego, gdzie firma ma swoją siedzibę, istotne jest zapoznanie z lokalnymi przepisami, szczególnie ze względu na znaczne kary, jakie władze mogą nakładać za nieprzestrzeganie przepisów.

Polska

W Polsce wszystkie firmy wytwarzające odpady zobowiązane są do prowadzenia Ewidencji Odpadów w Bazie Danych BDO. Podmioty wytwarzające niewielkie ilości odpadów mogą być zwolnione z tego obowiązku - określa to Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531). Przykładowo, przedsiębiorcy wytwarzający mniej niż 50 kg świetlówek lub mniej niż 100 kg zużytego sprzętu rocznie (np. drukarki czy komputery), nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Na podstawie ewidencji odpadów firma ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami. Sprawozdania te należy składać w systemie internetowym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w terminie do 15 marca następnego roku (zgodnie z ustawą o odpadach art. 76).

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami, wraz z ewidencją odpadów, musi być wprowadzone do systemu internetowego BDO. W fazie przejściowej ewidencja ta mogła być prowadzona w formie papierowej. Od 1 stycznia 2021 r. ewidencja musi być prowadzona za pośrednictwem BDO online.

Przejście na system ewidencji online jest równoznaczne z dokładniejszymi i częstszymi kontrolami. Najbardziej zagrożona jest firma, która jest zarejestrowana w systemie BDO i nie prowadzi ewidencji odpadów ani nie sporządza rocznych sprawozdań o odpadach.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Kary pieniężne są wystawiane oddzielnie za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów.

Ważne!

Termin złożenia rocznej deklaracji w zakresie gospodarki odpadami upływa 15 marca kolejnego roku.

Węgry

Firma prowadząca działalność w zakresie gospodarki odpadami (podlegająca zezwoleniu) lub przekraczająca określoną ilość wytworzonych odpadów, zobowiązana jest do złożenia deklaracji odpadowej. Deklaracja odpadów i wymagane w niej zapisy reguluje Dekret Rządowy 309/2014 (XII. 11.) w sprawie obowiązków w zakresie rejestracji odpadów i sprawozdawczości.

Deklaracja odpadów jest wymagana w przypadku przekroczenia następujących rocznych ilości (na obiekt) wytwarzanych odpadów (wszystkie kategorie odpadów muszą być zgłoszone, jeśli osiągnięto któryś z następujących limitów):

  • 200 kg dla odpadów niebezpiecznych;
  • 2000 kg dla odpadów innych niż niebezpieczne;
  • 5000 kg dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Powyższa lista nie obejmuje odpadów zebranych przez dostawcę usług publicznych - deklaracja nie jest wymagana!

Ważne!

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami pieniężnymi.

Termin składania rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami upływa 1 marca kolejnego roku.

Rumunia

Wszystkie firmy w Rumunii (takie jak producenci, biura, producenci towarów) wytwarzające odpady w wyniku swojej działalności muszą prowadzić Ewidencję Gospodarki Odpadami

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wymaga określenia kategorii odpadów wytwarzanych przez firmę. Ponadto, firma musi prowadzić miesięczną ewidencję odpadów, przygotowywać roczne sprawozdania, dostarczać odpady do kolektorów upoważnionych do transportu; przechowywać, przetwarzać i poddawać recyklingowi odpady w celu zmniejszenia ich szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko; oraz wykorzystywać zasoby poprzez ponowne wykorzystanie części nadających się do odzysku. Wytwórcy odpadów są również zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów.

Rejestrowanie gospodarki odpadami musi być prowadzone przez osobę przeszkoloną w tym zakresie (Menedżera ds. ochrony środowiska). W przypadku, gdy działalność firmy wymaga zezwolenia od władz środowiskowych, obowiązkowe jest, aby osoba odpowiedzialna za zarządzanie odpadami przeszła i ukończyła specjalistyczne kursy.

Działalność w zakresie gospodarki odpadami jest w Rumunii regulowana przez GEO 92/2021 oraz GD 856/2002.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości od 20 000 lei do 40 000 lei.

Kary są nakładane oddzielnie za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów.

Ważne!

Termin złożenia rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami upływa 31 marca kolejnego roku.

Czechy

Każda osoba prawna, jak również osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, są zobowiązane do prowadzenia ciągłej ewidencji odpadów, jeżeli je wytwarzają. Przedsiębiorcy muszą więc prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odpadów, które wytwarzają. Sama ewidencja musi być prowadzona oddzielnie dla poszczególnych operacji i rodzajów odpadów. Przedsiębiorcy są zobowiązani do segregowania wszystkich wytwarzanych odpadów, a także są zobowiązani do zapobiegania ich powstawaniu. Odpady muszą być przechowywane w oddzielnych pojemnikach w zależności od ich rodzaju.

Kolejnym obowiązkiem dla podmiotów gospodarczych jest zapewnienie utylizacji wszystkich odpadów. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do mieszkańców, nie mogą bez zezwolenia korzystać z pojemników na odpady segregowane znajdujących się na terenie miast i gmin, ale muszą wynegocjować ich wykorzystanie na podstawie umowy z daną gminą, lub są zobowiązani do zorganizowania zewnętrznego dostawcy usług odpadowych.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do wypełniania rocznych sprawozdań z produkcji i gospodarki odpadami. Ustawa nr 541/2020 Dz.U. o odpadach (skonkretyzowana dekretem nr 273/2021 Dz.U. o szczegółach gospodarki odpadami) określa obowiązek dla podmiotów gospodarczych, które przekroczą daną ilość odpadów w różny sposób według poszczególnych rodzajów, (np. ponad 600 kg odpadów niebezpiecznych), zgłoszenia tego do końca lutego następnego roku za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Wypełniania Obowiązków Sprawozdawczych (ISPOP). Podmioty muszą najpierw zarejestrować się w tym systemie. Jeśli podmiot wytwarza, musi stworzyć Kartę Identyfikacji i wyposażyć w nią miejsca zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W przypadku transportu konieczne jest posiadanie Karty rejestracyjnej.

Termin złożenia rocznej deklaracji w zakresie gospodarki odpadami upływa 28 lutego kolejnego roku.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right