Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Wnioskowanie o pracę zdalną – warunki i zasady

7 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy regulujące pracę zdalną. Nowe przepisy porządkują wiele aspektów pracy zdalnej, w szczególności jak i kiedy, i na jakich warunkach, pracownik może ubiegać się o pracę zdalną oraz kiedy pracodawca może jej udzielić albo odmówić swoim pracownikom.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager

Definicja pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej.

Definicję pracy zdalnej określa art. Art.  6718 kodeksu pracy: pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika każdorazowo uzgodnionym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Należy pamiętać:

 • miejsce wykonywania pracy zdalnej należy każdorazowo uzgadniać z pracodawcą;
 • strony będą musiały uzgodnić wprowadzenie pracy zdalnej w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Dokumenty regulujące możliwość wykonywania pracy zdalnej

Decyzja o wykonywaniu pracy zdalnej może być podjęta w momencie:

 • zawierania umowy o pracę;
 • w trakcie trwania zatrudnienia.

Kto może wystąpić o pracę zdalną?

Zmiana pracy stacjonarnej na pracę zdalną może odbyć się z inicjatywy pracodawcy bądź pracownika. Taka możliwość istnieje zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy:

Pracodawca będzie mógł polecić wykonywanie pracy zdalnej w następujących przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;
 • w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Pracownik musi potwierdzić w formie oświadczenia, złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Ważne: Oświadczenie, że pracownik posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej musi zostać złożone bezpośrednio przed wydaniem polecenia.

Wniosek pracownika o pracę zdalną:

Pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 • pracownicę w ciąży;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownika - rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • pracownika - rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia;
 • pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", tj. o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Ważne: Odmowa udzielenia pracy zdalnej przez pracodawcę powinna być uzasadniona w sytuacji, gdy praca zdalna nie jest możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie lub elektronicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Okazjonalna praca zdalna

Nowe przepisy przewidują okazjonalną pracę zdalną. Pracę zdalną będzie można wykonywać okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

 • Okazjonalna praca zdalna jest formą pracy zdalnej wykonywaną częściowo, ma być incydentalna i zastosowana wyłącznie  ze względu na potrzeby pracownika.     
 • Z inicjatywą takiej formy pracy zdalnej może wystąpić wyłącznie pracownik, składając stosowny wniosek.

Zwrot kosztów związanych z pracą okazjonalną - pracodawca będzie mógł zwrócić pracownikowi koszty bezpośrednio związane z taką pracą. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwracane koszty nie będą opodatkowane.

Kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, przestrzegania przepisów BHP, procedur ochrony danych osobowych, odbywać się na zasadach ustalonych z pracownikiem. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone, ponieważ zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określone w aktach wewnątrzzakładowych.

Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków

Jeśli praca zdalna została ustalona w czasie trwania stosunku pracy, każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o przywrócenie pracy stacjonarnej.

Strony ustalą termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ważne: Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków pracy w przypadku pracowników wykonujących pracę zdalną na swój wniosek tj.:

 • rodziców dzieci do lat 4;
 • pracownicy w ciąży;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaprzestanie pracy zdalnej jest możliwe, gdy dalsza praca nie może mieć miejsca ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right