Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej)

W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT), mająca na celu ułatwienie polskim firmom wejścia na giełdę papierów wartościowych. Ulga ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.
Autor:
Rafał Zuchowicz
Senior TAX Specialist

Uważa się, że proponowane rozwiązanie ma z jednej strony ułatwić firmom pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem giełdy, a z drugiej zachęcić firmy do udziału w obrocie giełdowym ich akcjami.  Biorąc pod uwagę obserwowane od drugiej połowy 2020 r. ożywienie na rynku ofert IPO na GPW w Warszawie wydaje się, że nowa ulga spotka się z zainteresowaniem szeregu podmiotów.

Ile wyniesie ulga?

Podstawa opodatkowania - po uprzednim odliczeniu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi na produkcję próbną, ulgi na zwiększenie sprzedaży i ulgi konsolidacyjnej (ostatnie trzy to również nowe ulgi w ramach Polskiego Ładu, których opis niedługo przedstawimy) - może być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

1) 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,

2) 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

o ile powyższe wydatki zostały poniesione przez podatnika bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (np. NewConnect).

Zasady i terminy odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Jako wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji ustawa nakazuje rozumieć wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą, poniesione w roku podatkowym, w którym nastąpiła pierwsza oferta publiczna dotycząca akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Tak jak w przypadku innych ulg wskazane wyżej koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right