skip to Main Content

Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej) [Polski Ład]

W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT), mająca  na celu ułatwienie polskim firmom wejścia na giełdę papierów wartościowych. Ulga ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.

Uważa się, że proponowane rozwiązanie ma z jednej strony ułatwić firmom pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem giełdy, a z drugiej zachęcić firmy do udziału w obrocie giełdowym ich akcjami.  Biorąc pod uwagę obserwowane od drugiej połowy 2020 r. ożywienie na rynku ofert IPO na GPW w Warszawie wydaje się, że nowa ulga spotka się z zainteresowaniem szeregu podmiotów.

Ile wyniesie ulga?

Podstawa opodatkowania - po uprzednim odliczeniu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi na produkcję próbną, ulgi na zwiększenie sprzedaży i ulgi konsolidacyjnej (ostatnie trzy to również nowe ulgi w ramach Polskiego Ładu, których opis niedługo przedstawimy) - może być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

1) 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,

2) 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

o ile powyższe wydatki zostały poniesione przez podatnika bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (np. NewConnect).

Zasady i terminy odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Jako wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji ustawa nakazuje rozumieć wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą, poniesione w roku podatkowym, w którym nastąpiła pierwsza oferta publiczna dotycząca akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Tak jak w przypadku innych ulg wskazane wyżej koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Rafał Zuchowicz
Starszy specjalista ds. podatków

Back To Top