skip to Main Content

Staż absolwencki

Wielu młodych ludzi już przed ukończeniem szkoły chce zdobyć doświadczenie i nabyć umiejętności do wykonywania wielu prac niezbędnych w późniejszej karierze zawodowej.

Popularną formą zdobywania wiedzy poza murami szkolnymi jest odbywanie stażu absolwenckiego, uwarunkowane posiadaniem świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum oraz nie ukończeniem 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyk. Staże przeznaczone są nie tylko dla osób kończących właśnie szkołę, ale również dla bezrobotnych, którzy spełniają warunki zakwalifikowania się na taki staż.

Podmiot przyjmujący na praktykę zawiera pisemną umowę ze stażystą, w której określone są warunki odbywania stażu:

  • rodzaj pracy, w ramach którego młody człowiek może nabyć doświadczenie (umowa ta nie może dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych w ramach art. 23715 Kodeksu Pracy) okres odbywania praktyki (maksymalnie 3 miesiące)
  • tygodniowy wymiar czas pracy (nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy z art. 129 wymiar i rozkłady czasu pracy, art. 131 wymiar tygodniowego przeciętnego czasu pracy, art. 132 nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika, art. 134 prawo do przerwy w pracy i art. 151 czas pracy w porze nocnej)
  • wynagrodzenie (staż może być bezpłatny lub płatny, przy czym wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku - w 2021r jest to kwota 5.600,00 PLN miesięcznie)
  • okres wypowiedzenia (umowę o staż nieodpłatny można rozwiązać na piśmie w każdym momencie, natomiast w przypadku odpłatnego stażu umowa może zostać rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia)

Stażysta może zawnioskować do podmiotu przyjmującego go na praktykę o pisemne zaświadczeni o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Staż absolwencki jest też interesującym rozwiązaniem dla pracodawców, ponieważ zgodnie z przepisami stażyści nie podlegają zgłoszeniu do ZUS a tym samym ich wynagrodzenie nie stanowi podstawy naliczenia składek społecznych i składki zdrowotnej. Co ciekawe, od stycznia 2021 roku dochody ze stażu absolwenckiego zostały również zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych, dla osób, które nie ukończyły 26 lat (Ulga dla młodych). Podatek zostanie naliczony tylko od dochodu osób w wieku od ukończonych 26 lat do 30 lat.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  4. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dorota Niewierowska
Payroll Supervisor

Back To Top