Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Sankcje w cenach transferowych w 2023 roku

Stało się tradycją, że nowy rok to nowe zmiany w zakresie cen transferowych. Pod koniec ubiegłego roku uchylono część przepisów dot. weryfikacji kontrahentów pod kątem ich transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, które budziły kontrowersje wśród przedsiębiorców.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Niemniej jednak, z roku na rok wraz z kolejnymi zmianami w przepisach, rośnie znaczenie prawidłowego wywiązania się z obowiązku dokumentacyjnego. Na co zwracać uwagę w kwestii cen transferowych w 2023 r.?  Według zmian w kodeksie karnym skarbowym, przedsiębiorców czekają nowe sankcje za niespełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Zmiany wprowadzają wyższe grzywny za brak dokumentacji lub jej nieprawidłowe przygotowanie.

Sankcje wynikające z Kodeksu karnego skarbowego

Ustawodawca przewidział zaostrzenie sankcji z kodeksu karnego skarbowego (dalej KKS) za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych. Sankcjom podlegają takie działania jak:

  • nieprzygotowanie dokumentacji;
  • niedołączenie grupowej dokumentacji;
  •  sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KKS, za tego typu przewinienia podatnikowi obecnie grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast sporządzenie dokumentacji cen transferowych po terminie wiąże się z karą grzywny do 240 stawek dziennych. Zaostrzone sankcje mają na celu zdyscyplinowanie podatników do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych (w formie formularza TPR) albo składając ją podaje w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast, kto wbrew obowiązkowi informację składa po terminie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku czynu mniejszej wagi organ może nałożyć grzywnę za wykroczenie skarbowe. 

Ważne: Przypominamy, że od 2023 roku podatnicy nie muszą już składać osobnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowym charakterze cen –zostanie ono połączone z formularzem TPR (dotychczas stanowiło odrębny dokument).

Więcej o zmianach w zakresie cen transferowych w 2023 roku przeczytają Państwo w tym artykule.

Jaka jest wysokość grzywny?

Grzywny wymierzane są poprzez nałożenie kary w wysokości wielokrotności stawek dziennych. Reguluje je art. 23 § 3 KKS, zgodnie z którym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia, ani też nie może przekraczać jej czterystukrotności.

Od 1 stycznia 2023 roku, minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło z 3 010 zł do
3 490 zł. W konsekwencji, z początkiem 2023 roku stawka dzienna oscyluje pomiędzy kwotą 116,33 a 46 533,33 zł (dla porównania w 2022 roku oscylowała pomiędzy kwotą 100,33 a 40 133,33 zł).

Kary grzywny za  przestępstwa i wykroczenia związane z dokumentacją cen transferowych, prezentują się następująco:

  • nieprzygotowanie dokumentacji, niedołączenie grupowej dokumentacji lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym - 720 stawek dziennych, czyli w 2023 roku maksymalnie do kwoty około 33,5 milionów złotych;
  • nieprzygotowanie w terminie dokumentacji cen transferowych - do 240 stawek dziennych, czyli w 2023 roku maksymalnie do kwoty około 11,17 milionów złotych.
  • niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu formularza TPR lub podanie w nim danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym - do 720 stawek dziennych, czyli w 2023 roku maksymalnie do kwoty około 33,5 milionów złotych;
  • nieprzygotowanie w terminie formularza TPR - do 240 stawek dziennych, czyli w 2023 roku maksymalnie do kwoty około 11,17 milionów złotych.

Ważne: Od 2023 roku podatnik jest zobowiązany do złożenia formularza TPR (za 2022 rok) do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jak to było dotychczas.

Odpowiedzialni nie tylko członkowie zarządu

Informację o cenach transferowych (w tym zawarte w niej oświadczenie) podpisuje kierownik jednostki tj. członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Informacja nie może zostać podpisana przez pełnomocnika. Wyjątek stanowi pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.

W przypadku niezłożenia formularza TPR, podania w nim danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym (lub niezłożenia go w terminie), osoby te ponoszą odpowiedzialność karną skarbową określoną w art. 80e KKS w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niesporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (lub sporządzenia jej po terminie), niedołączenia grupowej dokumentacji lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym odpowiedzialność karną skarbową, o której mowa w art. 56c KKS w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. mogą ponieść nie tylko osoby wchodzące w skład organu zarządzającego jednostką, ale także osoby zajmujące się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa (np. główna księgowa).

Wynika to z art. 9 § 3 KKS, zgodnie z którym za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Sankcje wynikające z Ordynacji podatkowej

Sankcje określone na podstawie przepisów KKS to nie jedyne sankcje, jakie grożą podatnikowi za brak dopełnienia obowiązku dokumentacyjnego.

Dodatkowe zobowiązania podatkowe (dla spółki) zostały uregulowane w art. 58b i 58c Ordynacji podatkowej i mogą mieć trzy różne stawki:

  • 10% – minimalny poziom sankcji od kwoty uznanej przez Urząd Skarbowy za niewłaściwie zaniżony dochód lub zawyżoną stratę (przy czym konieczne jest też zapłacenie podatku oraz należnych odsetek za zwłokę);
  • 20% – w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji cen transferowych (lub przedłożenia niekompletnej) lub gdy podstawa dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza kwotę 15 mln zł;
  • 30% – w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji cen transferowych, gdy jednocześnie wartość podstawy do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł.

Zgodnie z przepisami, jeżeli podatnik uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w terminie wskazanym przez organ, nie dłuższym niż 14 dni, odstępuje się od przesłanki braku dokumentacji. Dokumentacja ta musi być jednak kompletna i spełniać wszystkie wymogi formalne określone przez ustawodawcę.

Co istotne, dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może zostać nałożone na osobę fizyczną, która ponosi w tym przypadku odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przytoczonymi informacjami zapraszamy do kontaktu!

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right