Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Co nas czeka w cenach transferowych w 2023 roku?

Przedstawiamy istotne terminy związane z cenami transferowymi w 2023 r.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Ważne terminy w 2023 r. - dla Spółek z rokiem obrotowym pokrywającym się z kalendarzowym

31.03.2023 r. Termin przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) za 2021 rok;Złożenie deklaracji CIT-8 (informacja o korekcie cen transferowych);Złożenie ORD-U (należy pamiętać o możliwym zwolnieniu);Złożenie CBC-P (za 2022 rok).
31.10.2023 r.Termin przygotowania dokumentacji lokalnej (Local File) oraz analizy porównawczej/analizy zgodności.
31.11.2023 r.Termin złożenia formularza TPR (z klauzulą rynkowości cen – nie trzeba składać oświadczenia jak to miało miejsce w latach poprzednich).
31.12.2023 r.Termin przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) oraz na złożenie formularza CBC-R za 2022 rok.

Nowe terminy dokumentacyjne i sprawozdawcze

Termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Termin przygotowania i złożenia informacji o cenach transferowych (formularza TPR) – do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Termin przedłożenia lokalnej dokumentacji TP przez podatnika na żądanie organu podatkowego – 14 dni.

Zmiany w cenach transferowych na 2023 rok

Ważne: Zmiany te dotyczą dokumentacji cen transferowych za rok 2022.

 1. Podatnik jest zobowiązany do złożenia formularza TPR do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa KAS jak to było dotychczas.
 2. Brak obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowym charakterze cen – w bieżącym roku zostanie to połączone z formularzem TPR (dotychczas stanowiło odrębny dokument).
 3. Deklarację TPR z klauzulą rynkowości cen podpisuje (w przypadku spółek) kierownik jednostki, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Ważne: Nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.
 4. Brak obowiązku składania ORD-U dla podatników/spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”[1].
 5. Zmieniły się zasady raportowania transakcji bezpośrednich z rajami podatkowymi. Zwiększono progi materialności do:
  • 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.
 6. Wprowadzono możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej/zgodności dla:
  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro lub małym przedsiębiorcą;
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawieranych z tzw. rajami podatkowymi objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
 7. Rozszerzono katalog wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, między innymi dla:
  • transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem inwestycyjnym oraz porozumieniem podatkowym;
  • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania (w przypadku spełnienia określonych warunków);
  • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej - w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11f;
  • transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji - w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11g.

Należy przy tym pamiętać, że organ podatkowy ma prawo badania rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi niezależnie od kwestii powstania obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych.

W kolejnym artykule opiszemy zmiany dotyczące korekt cen transferowych oraz sankcji związanych z niesporządzeniem dokumentacji cen transferowych. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Linkedin.

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przytoczonymi zmianami zapraszamy do kontaktu!


[1] transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową jeżeli wartość tych transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza: 1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej, 2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right