Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Podatek minimalny – nowa wersja formularza CIT/M

1 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza CIT/M, czyli informacji o wysokości minimalnego podatku dochodowego, będącej załącznikiem do deklaracji CIT-8 oraz CIT-8a.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

1 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza CIT/M, czyli informacji o wysokości minimalnego podatku dochodowego, będącej załącznikiem do deklaracji CIT-8 oraz CIT-8a. Przypominamy, że podatek minimalny został wprowadzony w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w 2022 r.  Sejm zawiesił jednak obowiązywanie przepisów dotyczących ww. daniny za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

W związku z upływem okresu zawieszenia, 1 stycznia 2024 r. przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych zaczną obowiązywać. Przypominamy, że podatek minimalny dotyczy spółek – podatników CIT opodatkowanych w Polsce od całości swoich dochodów oraz podatkowych grup kapitałowych, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Szerzej o podatku minimalnym pisaliśmy tutaj: blog.

Nowy formularz CIT/M (wersja 2.) przewiduje pewne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji formularza w wersji 1. opublikowanej we wrześniu bieżącego roku. Zmiana formularza CIT/M została podyktowana ustawą z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającą niektóre przepisy ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2023 r. Do czasu opublikowania drugiej wersji formularza, dotychczas obowiązująca wersja pierwsza nie uwzględniała przepisów ustawy o CIT obowiązujących od początku 2023 r.

Wyłączenia

Nowelizacja z 7 października 2022 r. przewiduje bowiem wiele dodatkowych wyłączeń oprócz tych przewidzianych już na gruncie wcześniejszych przepisów. Nowelizacja wprowadziła nowe wyłączenia, które obejmują:

 • małych podatników CIT (a więc zasadniczo tych, których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 mln euro);

a także podatników:

 • będących spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679);
 • których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
 • których przychody w większości związane są z transakcjami, w których cena lub sposób ustalenia ceny wynika z ustaw lub innych aktów normatywnych;
 • których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2 proc.,
 • postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjny.

Zmiany w metodologii

Nowelizacja z 7 października 2022 r. wprowadza również zmiany w metodologii wyliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach poprzez dodatkowe wyłączenia:

 • z kosztów podatkowych opłat z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy tzw. leasingu finansowego (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, a więc jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający) - dodatkowo, do dotychczas wyłączonych kosztów związanych z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych (takich jak amortyzacja podatkowa),
 • z przychodów oraz kosztów podatkowych wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
 • z kosztów podatkowych 20 proc. kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
 • z kosztów podatkowych wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych;
 • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej.

Zmiany w sposobie wyliczania podstawy opodatkowania

Na podstawie nowelizacji z 7 października 2022 r. zmianie uległ sposób liczenia podstawy opodatkowania (obniżono wskaźnik z 4 proc. do 1,5 proc.) z jednoczesnym wprowadzeniem alternatywnej podstawy opodatkowania, tj.:

 • Podstawa opodatkowania to suma: 1,5 proc. przychodów operacyjnych (czyli przychodów innych niż przychody o charakterze kapitałowym) oraz nadmiarowych kosztów pasywnych, tj. kosztów finansowania dłużnego, oraz nadmiarowych kosztów usług niematerialnych; albo
 • Podstawa opodatkowania to 3 proc. wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru;
 • Podatnik będzie mógł zadecydować, czy wybiera wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z lit. a czy b. Istotne jest również, że wykreślono z liczenia podstawy opodatkowania odniesienie do podatku odroczonego, które było wysoce nieprecyzyjne.

Nowa wersja formularza CIT/M dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

O wszelkich przyszłych zmianach przepisów w zakresie podatku minimalnego będziemy informować na bieżąco. 

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right