Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Wraca podatek minimalny

Od 1 stycznia 2024 r. wraca podatek minimalny od osób prawnych.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Podatek minimalny został wprowadzony w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, jednak w trakcie 2022 r.  Sejm zawiesił obowiązywanie przepisów dotyczących tej daniny na dwa lata. Tym samym podatnicy byli zwolnieni z zapłaty podatku za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. W związku z upływem okresu zawieszenia, 1 stycznia 2024 r. przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych zaczną efektywnie obowiązywać.

Kogo dotyczy podatek minimalny?

Podatek minimalny dotyczy spółek – podatników CIT opodatkowanych w Polsce od całości swoich dochodów oraz podatkowych grup kapitałowych, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego występuje w odniesieniu do podatników CIT, którzy w roku podatkowym: 

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (stratę z działalności operacyjnej); albo
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% (wskaźnik rentowności).

Podmioty nieobjęte podatkiem minimalnym

Przepisy ustawy o CIT przewidują, że obowiązek zapłaty podatku minimalnego nie dotyczy, m.in.:

 • podatników rozpoczynających działalność (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia);
 • przedsiębiorstw finansowych;
 • podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku;
 • podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%:
  • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • podatników wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziałów/akcji w pozostałych spółkach z tej grupy pod warunkiem, że rok podatkowy spółek z grupy się pokrywa oraz udział łącznych dochodów w łącznych przychodach tych spółek* w danym roku podatkowym jest większy niż 2% - przy czym ta grupa podatników będzie zobowiązana do przekazania do urzędu skarbowego informacji o spółkach wchodzących w skład grupy spełniających ww. warunki;
 • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • podatników będących stroną umowy o współdziałanie;
 • podatników będących tzw. małymi podatnikami (podatników, których roczne przychody nie przekraczają 2 miliony euro);
 • podatników którzy osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który płacony jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%.

Wysokość i podstawa opodatkowania

Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania w podatku minimalnym ma być suma składająca się z poniższych trzech elementów: 

 • 1,5% wartości przychodów spółki (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych); plus
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% tzw. EBITDA podatnika; plus
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów usług (m.in. doradczych, badania rynku, reklamowych) lub praw niematerialnych - przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% tzw. EBITDA.

Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o:

 • wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT (wartość darowizn czy ulgi B+R). Nie można obniżyć podstawy opodatkowania o odliczenie z tytułu tzw. ulgi na złe długi w CIT;
 • przychodów osiągniętych w związku z transakcją, jeżeli cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych;
 • odliczenie od podstawy opodatkowania przychodu strefowego w miejsce odliczenia dochodu z działalności strefowej;
 • przychodów w wysokości kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych sprzedanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami;
 • wartość przychodów z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz podmiotu będącego instytucją finansową, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem (faktoring).

Podatnicy mają również możliwość wyboru uproszczonej kalkulacji podatku minimalnego. W tym wypadku podstawę opodatkowania stanowi kwota odpowiadająca 3% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. O wyborze tego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dokonał takiego wyboru.

Rozliczenie podatku minimalnego

Podmioty podlegające pod regulacje, które dotyczą podatku minimalnego nie są zwolnione z podatku CIT należnego na zasadach ogólnych. Podatnicy mogą jednak pomniejszyć podatek minimalny o wartość „klasycznego” podatku dochodowego. Na rachunek właściwego urzędu skarbowego powinny wpłacić pomniejszony w ten sposób podatek minimalny w terminie przewidzianym dla podatku CIT. Podatnicy będą zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

Ważne: Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego można odliczyć w kolejnych latach od „klasycznego” podatku dochodowego. Odliczenia można jednak dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym wyłącznie za kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik zapłacił minimalny podatek dochodowy.

Podatnicy podatku dochodowego z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu minimalny podatek dochodowy zapłacą po raz pierwszy do 30 marca 2025 roku. Podatnicy z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy zapłacą minimalny podatek dochodowy na koniec 3 miesiąca od ostatniego miesiąca roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 roku (czyli w terminie złożenia przez nich deklaracji CIT-8).

Jeśli potrzebują Państwo naszego wsparcia w zakresie podatku minimalnego, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right