Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pakiet SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 r.

5 czerwca 2023 r. opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane zmiany weszły w życie 1 lipca 2023 r. (oprócz przepisów dotyczących sankcji, które obowiązują już od 6 czerwca bieżącego roku).
Autor:
Magdalena Wiśniewska
TAX Specialist

Uproszczeniami zawartymi w pakiecie SLIM VAT 3 objęte zostały następujące obszary:

Sankcje VAT (przepisy obowiązujące od 6 czerwca 2023 r.)

Wprowadzono system różnicowania sankcji VAT nakazujący branie pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika

Podwyższono limit wartości sprzedaży małego podatnika z obecnych 1,2 do 2 mln euro, dzięki czemu większa liczba podmiotów będzie mogła skorzystać z kwartalnych rozliczeń w podatku VAT oraz ze stosowania metody kasowej.

Środki na rachunku VAT

Rozszerzono możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT poprzez możliwość opłacenia nimi np. podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. podatku cukrowego, tzw. podatku od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatku tonażowego.

Uregulowano kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT – wprowadzono możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Zrezygnowano z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

W przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT)  ze stawką 0% w późniejszym terminie, transakcja będzie podlegała wykazaniu w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzono przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Faktury korygujące

Doprecyzowano zasady stosowania kursu waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot z faktur korygujących. Podatnicy będą stosować tzw. kurs historyczny, czyli kurs zastosowany na fakturze pierwotnej przy opodatkowaniu transakcji.

Dla zbiorczych korekt in minus dotyczących transakcji krajowych oraz WNT i transakcji rozliczanych w systemie reverse chargé w przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny, SLIM VAT 3 wprowadza możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej – z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Wskaźnik proporcji VAT

Wprowadzono możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną, a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zlikwidowano obowiązek uzgadniania w formie protokołu z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzono konieczność zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł.

Prostsze fakturowanie i mniejsza liczba obowiązków

Wprowadzono uproszczenie w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzono nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Dostęp do wiedzy podatkowej

Konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP, którym będzie Dyrektor KIS.

Ujednolicono przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Zlikwidowano opłatę za wniosek o wydanie WIS.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right