Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązkowy „AUTOZAPIS” do PPK od 1 kwietnia 2023 roku

W 2023 r. odbędzie się pierwszy „autozapis”, czyli ponowny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager
Beata Bar
Payroll Manager

Pracodawca zobowiązany jest od 1 kwietnia 2023 r., dokonywać wpłat do PPK za wszystkie osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba, że osoba zatrudniona ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK  (osoba ta musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji).

Pracodawcy, aby w pełni wprowadzić program PPK w swojej firmie zobowiązani są do podpisania dwóch umów z Instytucją PPK:

  • umowy o zarządzaniu PPK z instytucją finansową;
  • umowy o prowadzenie PPK z pracownikami i zleceniobiorcami.

Pracodawcy, u których wszyscy Pracownicy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogli nie mieć zawartej tej drugiej umowy - o prowadzenie PPK. W takim przypadku Pracodawca powinien w pierwszej połowie marca 2023 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z Instytucją PPK.

Termin „autozapisu” jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, bez względu, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK.

Pracodawca ma obowiązek

w terminie do 28.02.2023 roku poinformować o „autozapisie” wszystkie osoby, które do tego czasu złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

  • „Autozapis” dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  • Informacja o ponownym „autozapisie” powinna trafić także do uczestnika PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat PPK w trakcie oszczędzania w PPK.

Ważne: Kolejne informacje pracodawca przekazywać będzie co 4 lata, a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.

Wyjątek:

Obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia ukończą 70 rok życia. Pracodawca, uwzględniając sytuację danego pracownika może przekazać mu informację dotyczącą jego uprawnień dotyczących oszczędzania w PPK.

Ustawa o PPK nie określa, jak pracodawca powinien wywiązać się obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

Ważne: Przekazanie informacji o „autozapisie” znacznie przed terminem nie będzie stanowić wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy o PPK.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracowników o „autozapisie” do końca lutego 2023. Przekazanie tych informacji przez pracodawcę znacznie wcześniej będzie dopuszczalnym działaniem edukacyjnym, ale nie będzie wypełnieniem omawianego obowiązku informacyjnego.

Co oznacza „autozapis” i kogo dotyczy:

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK - oznacza to, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Oczywiście z uczestnictwa w programie można zrezygnować -uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne.

Automatyczny zapis dotyczy tylko osób między 18 a 55 rokiem życia.

Przykład: Pracownik w wieku 30 lat nie został uczestnikiem PPK, bo przed zawarciem dla niego umowy o prowadzenie PPK złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeśli wcześniej pracownik ten nie złoży wniosku o dokonywanie wpłat, w lutym 2023 roku pracodawca poinformuje go, że od 1 kwietnia będzie dokonywał za niego wpłat do PPK. Aby było to możliwe, pracodawca jeszcze w marcu 2023 r. będzie musiał zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK – chyba, że przed zawarciem tej umowy pracownik ponownie złoży deklarację o rezygnacji.

Pracownicy 55+:

Osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, aby przystąpić do programu PPK, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo wniosku o dokonywanie wpłat do PPK, pracodawca będzie zobowiązany wnioski te realizować. Zrobi to jednak nie w ramach „autozapisu”, a na zasadach ogólnych. Pracodawca będzie dokonywał wpłat do PPK za te osoby w terminie uzależnionym od daty złożenia przez nie odpowiedniego wniosku.

Kto nie może być zapisany do PPK:

Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK:

Pracownicy w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 55 rokiem życia mogą po 1 marca 2023 r.  złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wymaga formy pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia, oznacza to że od momentu złożenia tej deklaracji pracodawca nie może już dokonać żadnej wpłaty do PPK.

Przykład: uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat w sierpniu  2021 roku. Ta deklaracja będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku.  Do końca lutego 2023 roku pracodawca powinien poinformować tego uczestnika o wznowieniu dokonywania wpłat, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Jeżeli po otrzymaniu tej informacji pracownik ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając pracodawcy stosowną deklarację, takie wpłaty nie będą dokonywane. Kolejne wznowienie dokonywania wpłat do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2027 r.

  • Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można w każdej chwili odwołać, poprzez złożenie pracodawcy wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Kiedy pracodawca dokonuje wpłat do PPK:

Wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba zatrudniona złożyła wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wpłaty należy naliczyć i pobrać już w miesiącu złożenia tego wniosku i dokonać ich w miesiącu następnym.

W przypadku, gdy osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której pracodawca nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, ze względu na złożenie przez nią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK i ma wymagany okres zatrudnienia, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w imieniu i na rzecz tej osoby umowę o prowadzenie PPK niezwłocznie po złożeniu przez nią tego wniosku.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right