Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną

Praca zdalna zyskała na popularności na przestrzeni ostatnich kilku lat – jest często traktowana jako warunek podjęcia pracy. Przyznając możliwość wykonywania pracy zdalnej, pracodawca musi pamiętać o spełnieniu kilku ważnych, ustawowych wymogów.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager

Zasady pracy zdalnej ustalone w porozumieniu lub regulaminie pracy powinny regulować zgodnie  z art. 6720 §  6 kodeksu pracy następujące kwestie:

 • grupę lub grupy pracowników, które mają być objęte pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów wykonywania pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - sprzęt który powierzono pracownikowi niezbędny do wykonywania telepracy musi być zgodny z wymogami BHP;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • procedury ochrony danych osobowych.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną

Zgodnie z art. 6724 kodeksu pracy pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi:

 • materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych;
 • pokryć inne niż określone w pkt 2 koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu zakładową organizacją związkową, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem;
 • zapewnić pracownikowi niezbędne do wykonywania pracy zdalnej szkolenia i pomoc techniczną.

W przypadku pracy zdalnej po stronie pracodawcy koniecznie będzie również:

 • określenie procedury ochrony danych osobowych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadzenie, w miarę potrzeb, instruktażu i szkolenia w tym zakresie. Natomiast pracownik będzie musiał potwierdzić (w postaci papierowej lub elektronicznej) zapoznanie się z ww. procedurami oraz będzie zobowiązany do ich  przestrzegania. Nowe przepisy nie precyzują, co powinno znaleźć się w takiej procedurze. Jest jednak oczywiste, że powinna ona przewidywać środki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Procedura musi być zakomunikowana i egzekwowana;
 • przekazanie informacji niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą;
 • równe traktowania (zakaz dyskryminacji) pracowników wykonujących pracę zdalnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy zdalnej;
 • umożliwienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Treść i sposób przekazania informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku wykonywania pracy zdalnej

Jeżeli praca zdalna jest wykonywana na podstawie uzgodnienia dokonanego przy zawieraniu umowy o pracę -  pisemna informacja o warunkach zatrudnienia  o której mowa w art. 29 § 3 kodeksu pracy, powinna dodatkowo zawierać określenie jednostki organizacyjnej, do której jest przypisane stanowisko pracownika oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem i upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku, gdy praca zdalna jest wykonywana na podstawie uzgodnienia zawartego w trakcie zatrudnienia oraz na podstawie polecenia -  pracodawca będzie przekazywał pracownikowi ww. informacje, w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right