Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2021 rok może pojawić się również w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi

Nowe obowiązki w obszarze cen transferowych i szeroko pojętej należytej staranności, są konsekwencją nowej treści art. 11o Ustawy o CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 rok. Pełna realizacja tych obowiązków, tj. potencjalne przygotowanie dokumentacji cen transferowych będzie przypadać na rok 2022, niemniej jednak już teraz zalecamy dochowanie należytej staranności i wdrażanie odpowiednich procedur weryfikacji kontrahentów.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

Do tej pory, przepisy podatkowe nakładały na podatników obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem z siedzibą w raju podatkowym, której wartość w roku podatkowym przekroczyła 100 tysięcy złotych. Za rok 2021 podatnicy będą również zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych, w przypadku, gdy:

 1. rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, oraz
 2. wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

To, który kraj jest klasyfikowany jako raj podatkowy wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Należyta staranność

W przypadku gdy domniemanie nie zostanie obalone, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również w przypadku zawierania transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Dlatego tak istotna jest należyta staranność przy weryfikacji obowiązków związanych z cenami transferowymi w tym zakresie.

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych[1], celem dochowania należytej staranności, przy weryfikacji transakcji z podmiotami niepowiązanymi, trzeba będzie uzyskać oświadczenie od kontrahenta, z którego będzie wynikać, że nie dokonuje on żadnych rozliczeń w roku podatkowym z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym.

W stosunku do podmiotów powiązanych, dochowanie należytej staranności będzie wymagało nie tylko uzyskania stosownego oświadczenia, ale również weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego. Źródłem wiedzy o podmiocie powiązanym może być między innymi:

 1. dokumentacja cen transferowych,
 2. informacja CbC,
 3. sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 4. struktura właścicielska,
 5. opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.

Więcej na temat objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów możemy przeczytać pod poniższym tym linkiem.

Czynności minimalizujące ryzyko

Wejście w życie nowych obowiązków oznacza przede wszystkim obowiązek dochowania należytej staranności. Do czynności, które zminimalizują ryzyko sporządzenia dokumentacji należą:

 1. zebranie oświadczeń od kontrahentów,
 2. opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
 3. przygotowanie zapisów w umowach z umożliwiających pozyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji kontrahentów,
 4. dodanie odpowiednich zapisów w polityce cen transferowych lub innych dokumentów wewnętrznych odnoszących się do procedury weryfikacji i dalszego postępowania w sytuacji realizowania przez kontrahenta transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right