Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowy formularz PIT-2 – czym jest i jak go wypełnić?

Od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać nowy formularz oświadczenia PIT-2 w wersji 9.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager
Beata Bar
Payroll Manager

PIT-2 będzie wypełniany zarówno przez pracowników (umowa o pracę, praca nakładcza, stosunek służbowy, społeczny stosunek pracy) oraz przez osoby z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie, umowa dzieło itp.), a także przez pracowników wieloetatowych.

Nowy formularz PIT-2 (9) nosi nazwę „OŚWIADCZENIA/WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” i zawiera 5 oświadczeń i 3 wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5 oświadczeń pracownika:

 1. Część C - Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek, czyli ulgę podatkową, które składa się zakładowi pracy oraz płatnikowi typu zleceniodawca, dzieło dawca itp. Kwota ulgi podatkowej wynosi 300 zł miesięcznie, 3600 zł rocznie. Podatnik będzie mógł wskazać maksymalnie trzech płatników, którzy będą mogli zastosować kwotę zmniejszającą podatek. To spowoduje, że jego zaliczka podatkowa po złożeniu stosownego oświadczenia będzie pomniejszana u każdego płatnika:
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek czyli o 150 zł, przy upoważnieniu dwóch płatników;
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek czyli o 100 zł, przy upoważnieniu trzech płatników;
  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli o 300 zł, przy jednym płatniku.
 2. Część D - Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek, które składa się tylko rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
 3. Część E - Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Podatnik składa oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko kiedy:
  • jego przewidywane roczne dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – podatnik pobierze zaliczki podatku za wszystkie miesiące roku w wysokości 12% i zastosuje podwójną ulgę podatkową, czyli 2x 300 zł miesięcznie;
  • jego przewidywane roczne dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł – wtedy podatnik pobierze zaliczki podatku za wszystkie miesiące roku w wysokości 12% i zastosuje pojedynczą ulgę podatkową, czyli 300 zł miesięcznie.
 4. Część F - Oświadczenie podatnika w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (KUP), czyli o spełnianiu warunków do zastosowania podwyższonych KUP - 300 zł. Warunkiem jest, że miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ani nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).
 5. Część G - Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień, takich jak: ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót, ulga dla pracujących seniorów. W przypadku zbiegu uprawnień do różnych ulg, suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł. Podatnik, który nie złożył płatnikowi oświadczenia w sprawie stosowania wymienionych powyżej ulg, nie traci do nich prawa, gdyż może zastosować je w rocznym rozliczeniu PIT na zasadach określonych w ustawie PIT.

Powyższe zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym przysługują:

 • rodzicom wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci (ulga ta dotyczy każdego z rodziców z osobna);
 • osobom powracającym z zagranicy przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia. Zwolnienie to przysługuje każdemu podatnikowi, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie dla powracających z zagranicy będzie przysługiwać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku następnego roku;
 • pracującym seniorom, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, aby nadal pracować, wykonywać zlecenia, bądź prowadzić firmę. Zwolnieniem podatkowym są objęte tylko przychody będące tytułem do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z podatku dla aktywnych zawodowo, niepobierających emerytury emerytów ma zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz umowy o prawa autorskie – nie skorzystają z tego zwolnienia podatkowego.

3 wnioski pracownika:

 1. Część H – Wniosek o:
  • niestosowanie ulgi dla młodych – ulga dla młodych to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł; 
  • niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu - KUP w wysokości podstawowej 250 zł lub podwyższonej 300 zł miesięcznie. W szczególności jest ono dedykowane pracownikom wieloetatowym, którzy chcą uniknąć ewentualnej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Dzieje się tak, ponieważ roczne KUP dla pracowników ograniczone jest limitem, który:
   • dla podstawowych KUP dla jednoetatowców wynosi 3 000 zł, a dla wieloetatowców 4 500 zł;
   • dla podwyższonych KUP dla jednoetatowców wynosi 3 600 zł, a dla wieloetatowców 5 400 zł.

Rezygnacja ze stosowania ulgi dla młodych, czy KUP w trakcie roku nie pozbawia podatnika prawa do korzystania z nich w rocznym rozliczeniu PIT, jeśli spełnione są warunki określone dla tej preferencji.

 1. Część I - Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP) z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących twórcami lub artystami, wykonawcami). W roku podatkowym łączne 50% KUP nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł. Rezygnacja ze stosowania tych kosztów w trakcie roku nie pozbawia podatnika prawa do korzystania z nich w rocznym rozliczeniu PIT (z uwzględnieniem limitu), jeśli spełnione są warunki określone dla tej ulgi.
 2. Część J - Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym. Dotyczy to podatnika, który przewiduje, że jego roczne dochody na skali nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł.

Kluczowe pytania, które dotyczą nowego formularza PIT-2 (9)

Kiedy należy złożyć ponownie PIT-2 w nowej wersji?

Zgodnie z art. 31a. ust . 3 i 4 ustawy o PIT jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, podatnik jest zobowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek.

W jakiej formie należy wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie PIT-2?

Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Druk składa się „na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika” o czym mówi art. 31a. 1. ustawy o PIT. Pracodawca może więc przyjmować PIT-2 poprzez oprogramowanie kadrowo-płacowe.

Przykład: Jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C.  Przy czym, w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia poz. 7.

Czy oświadczenie  PIT-2 jest ważne po ustaniu zatrudnienia?

Ministerstwo wskazuje w nowym oświadczeniu PIT-2, że po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem:

 1. wniosków podatnika zawartych w części H – tj. wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 2. wniosków podatnika zawartych w części I – tj. wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Nowy wzór druku PIT-2 (9) można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right