Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowelizacja Kodeksu Pracy – odc. 1: Nadchodzące zmiany

Wielkimi krokami zbliża się znacząca nowelizacja Kodeksu Pracy. Obecnie trwają prace nad kilkoma projektami, ale już teraz pracodawcy powinni przygotować się do nadchodzących licznych zmian
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager
Beata Bar
Payroll Manager

Wielkimi krokami zbliża się znacząca nowelizacja Kodeksu Pracy. Obecnie trwają prace nad kilkoma projektami, ale już teraz pracodawcy powinni przygotować się do nadchodzących licznych zmian, których wdrożenie w organizacji będzie wymagać odpowiedniego dostosowania: umów o pracę, dokumentacji pracowniczej, regulaminów i regulacji wewnętrznych firmy. Zapraszamy do lektury pierwszego odcinka cyklu „Nowelizacja Prawa Pracy”.

Planowane zmiany dotyczą:

 1. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości – nad projektem ustawy obecnie pracuje już Sejm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W naszej ocenie jest duże prawdopodobieństwo, że przepisy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości zaczną obowiązywać jeszcze w 2022 roku.
 2. umów o pracę, dokumentacji pracowniczej, urlopów rodzicielskich i zwolnień od pracy - obecnie projekt oczekuje na akceptację Rady Ministrów, a następnie trafi pod obrady Sejmu. W projekcie ustawy data wejścia w życie jest określona na 1 sierpnia 2022 r., jednak z uwagi na etap prac nad ustawą, nie było możliwe dotrzymanie tego terminu. Nowy termin obowiązywania zmian nie jest jeszcze znany, ale z kalendarza sejmowego wynika, że możliwym terminem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy jest 1 stycznia 2023 r. Nowelizacja ta ma za zadanie wdrożenie postanowień dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance) rodziców i opiekunów. We wszystkich krajach Unii Europejskiej przepisy z obydwu tych dyrektyw zaczęły obowiązywać już od 1 i 2 sierpnia 2022 r. Pomimo braku naszych krajowych przepisów, prawo pracy Unii Europejskiej chroni wszystkich obywateli UE, a pracownicy mają możliwość rozstrzygania sporów na gruncie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pracodawcy powinni już teraz przygotować się do planowanych zmian - do nowych obowiązków informacyjnych, zmian w regulaminach oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań i narzędzi w firmie.  

Nowelizacja Kodeksu Pracy – praca zdalna oraz kontrola trzeźwości

Zmiany dotyczące pracy zdalnej 

Przepisy o pracy zdalnej zostaną wpisane do kodeksu pracy i zastąpią przepisy o telepracy.

Zmiana pracy stacjonarnej na pracę zdalną będzie mogła odbyć się z inicjatywy pracodawcy bądź pracownika. Taka możliwość będzie istniała zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

Projekt ustawy szczegółowo reguluje zasady wprowadzenia pracy zdalnej w organizacji,  dodatkowe obowiązki i prawa pracodawcy związane z pracą zdalną, planowanie i rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej oraz nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

Jednakże, najważniejsze zmiany odnoszą się do kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi niezbędnych do jej wykonywania, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej.

Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników

Projekt ustawy reguluje zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości w firmie. W celu wprowadzenia w zakładzie kontroli trzeźwości, pracodawca powinien:

 • wprowadzić do regulaminu pracy lub zaktualizować regulamin pracy o informacje dotyczące:
  • grupy lub grup pracowników, które będą objęte kontrolą trzeźwości,
  • sposobu przeprowadzenia kontroli, w tym rodzaju urządzenia, czasu i częstotliwości przeprowadzania kontroli,
 • wyznaczyć osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli w imieniu pracodawcy i przygotować dla nich upoważnienia do przetwarzania danych,
 • zaktualizować klauzulę informacyjną.

Kontrola trzeźwości:

 • może być wprowadzona przez pracodawcę, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia,
 • będzie przeprowadzana przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie,
 • będzie polegała na stwierdzeniu obecności lub braku obecności alkoholu lub środków odurzających w organizmie pracownika.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany dotyczące umów o pracę oraz urlopów

Zmiany dotyczące umów o pracę i dokumentacji pracowniczej  

Projekt ustawy zakłada zmiany w zakresie:

 • zasad zawierania umów o pracę, a w szczególności umowy na okres próbny,
 • zasad rozwiązywania umów o pracę na czas określony,
 • zasad sporządzania treści umowy o pracę,
 • treści informacji o warunkach zatrudnienia wręczanej nowo zatrudnianemu pracownikowi,
 • wytycznych co do czasu szkoleń dla pracowników - szkolenia w godzinach pracy i na koszt pracodawcy,
 • zasad zakazu konkurencji dla pracowników,
 • wniosków pracownika o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy oraz zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Zmiany dotyczące dyrektywy work-life balance oraz dodatkowych dni  wolnych od pracy i urlopów rodzicielskich

Polski rząd ma obowiązek dokonania implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, na podstawie których pracownicy zyskają nowe uprawnienia dotyczące:  

 • elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami dziecka do ukończenia przez nie 8 roku życia. Za elastyczną organizację pracy uważa się telepracę, system czasu pracy przerywany, skrócony, weekendowy, ruchomy lub indywidualny oraz obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • nowych zasad ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę - poszerzona zostanie ochrona pracowników w okresie ciąży oraz przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim oraz pracowników, którzy złożyli wniosek o elastyczną organizację pracy. Pracodawca nie tylko nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z osobami przebywającymi na tych urlopach ale zabronione będzie również prowadzenie przygotowań w związku z zamiarem rozstania się z tymi pracownikami,
 • nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego, zasad wnioskowania o ten urlop, korzystania z niego przez oboje rodziców oraz wykorzystywania go w częściach. Zostanie wprowadzony dłuższy urlop rodzicielski - łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia 1 dziecka przy 1 porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego), przy czym 9 tygodni tego urlopu będzie przysługiwało tylko drugiemu z rodziców,
 • nowych zasad wykorzystywania urlopu ojcowskiego - skrócenie okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika – ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego – z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka,
 • nowych rodzajów urlopów:
 • urlop w pilnych sprawach rodzinnych – pracownikowi będzie przysługiwać zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia,  
 • urlop opiekuńczy - pracownikowi będzie przysługiwać nowy urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten jest bezpłatny.

Bardziej szczegółowe omówienie planowanych zmian w przepisach Kodeksu Pracy znajdą Państwo w naszych kolejnych artykułach, które ukażą się już za kilka dni. Więcej o samych zmianach w:

 • Odc. 2: Nowelizacja Kodeksu Pracy: praca zdalna oraz kontrola trzeźwości
 • Odc. 3: Nowelizacja Kodeksu Pracy: zmiany dotyczące umów o pracę oraz urlopów

Zapraszamy do śledzenia naszych publikacji.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right