Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Kilka słów o urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym i dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z co najmniej 6 miesięcznym stażem pracy. Jego celem jest osobista opieka nad dzieckiem.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager

Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, co oznacza, że jeśli pracownik 4 miesiące przed złożeniem wniosku o urlop wychowawczy pracował w innej firmie, ale również na umowie o pracę, ma prawo do takiego urlopu.

Wymiar urlopu

Zgodnie z art. 186 § 2 oraz § 3  Kodeksu pracy wymiar urlopu wychowawczego wynosi:

 • 36 miesięcy i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia;
 • jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, urlop może być udzielony w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Korzystanie z urlopu wychowawczego

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego w ramach 36 miesięcznego wymiaru urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Jeśli jeden z rodziców lub opiekunów skorzystał z tego prawa, urlop może trwać co najwyżej 35 miesięcy.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka ale należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać maksymalnego wymiaru, o którym mowa w § 2 i 3 art. 186 Kodeksu pracy.

Prawo do urlopu wychowawczego

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje;
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska;
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Co się zmienia w 2023 roku?

 1. W związku z dyrektywami unijnymi, urlop wychowawczy może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i będzie się składał maksymalnie z 5 części. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu (Art. 186 §  31 oraz §  8  Kodeksu pracy).
 2. Od 26.04.2023 r. pracodawca dopuszcza pracownika do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego na dotychczasowych stanowisku , a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które by obowiązywały, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu (Art. 1864 Kodeksu pracy).
 3. Zgodnie z art.  1867 §  1 oraz §  1 Kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej) o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważne:

 • W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego pracownik może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. (Art.  1867 Kodeksu pracy §  3).
 • Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w § 1 art.  1867 Kodeksu pracy, nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego (Art.  1867 Kodeksu pracy §  4).

Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy, rezygnacja z urlopu wychowawczego

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek możemy również wycofać nie później, niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.

Ważne:

Rodzic, który chce przerwać trwający urlop wychowawczy  może to zrobić w każdym czasie czyli powrócić do pracy z dnia na dzień, ale za zgodą pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (Art.  1863 Kodeksu pracy).

Łączenie urlopu wychowawczego z pracą

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jednak w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W takim przypadku mamy do czynienia z zakończeniem urlopu wychowawczego przed wcześniej ustalonym terminem.

Ochrona pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Zgodnie z art. art. 1868 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

 • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
 • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz rozwiązania i wypowiedzenia umowy o pracę  zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right