skip to Main Content

Dodatkowe benefity dla pracownika w Polsce od zagranicznego pracodawcy

Usługi kadrowo-płacowe charakteryzują się dużą indywidualnością w zakresie analizy poszczególnych przypadków, występujących w obszarze payroll. Co w sytuacji gdy zagraniczny pracodawca, zatrudniający pracowników w Polsce, planuje przyznać pracownikowi dodatkowy benefit jaki stosuje dla pracowników w innych krajach?

Pod dzisiejszą analizę, poddajemy sytuację pana Smitha, który zaplanował „wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% przez 18 pierwszych tygodni” dla swojej pracownicy, która wybrała wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego płatnego w wysokości 80%.

Rozliczenie składek ZUS i podatków

Według polskich przepisów prawa, nie należy odprowadzać składek od dodatkowych benefitów takich jak np. abonament medyczny czy ubezpieczenie grupowe, finansowane przez pracodawcę za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Pracownik korzystający z takich urlopów nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W tym okresie pracodawca nie odprowadza za niego składek z tytułu zatrudnienia. Osoba, która rozpocznie w macierzystym zakładzie pracy korzystanie z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego, do celów ubezpieczeń społecznych przestaje być traktowana jak pracownik - jej pracowniczy tytuł do ubezpieczeń na okres urlopu jest zawieszony.

Odpowiedni zapis w regulaminie

W omawianym przypadku, kiedy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim otrzymuje dodatkowy benefit w postaci „wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% przez 18 pierwszych tygodni”, zwolnienie z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie może być zastosowane. Wynika to z braku posiadania przez pracodawcę, stosownego zapisu w regulaminie. W związku z powyższym, od dodatkowego benefitu naliczone zostaną składki społeczne oraz składka zdrowotna. W kontekście rozliczenia podatkowego od benefitu naliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy, jednakże bez uwzględnienia ulgi podatkowej czy kosztów uzyskania przychodu (KUP) przy wyliczaniu podatku.

Beata Bar
Payroll Manager

Back To Top