Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Czy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT?

Od kilku tygodni nie słabnie dyskusja wokół zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku CIT przewidujących objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2021 r.
Autor:
Monika Bugiel
TAX Specialist

Projekt zakłada nadanie spółkom komandytowym statusu podatników CIT wraz z rozpoczęciem nowego roku. Co to oznacza w praktyce? Podwójne opodatkowanie uzyskiwanych przez spółkę dochodów – w pierwszej kolejności podatkiem CIT na poziomie spółki (według stawki 9% lub 19%), a następnie także przy wypłacie dywidendy wspólnikom, co opodatkowane będzie, jak dotychczas, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Wyeliminowanie dotychczasowego jednokrotnego opodatkowania dochodu spółki komandytowej jedynie na etapie dystrybucji zysku jest głównym celem ustawy zmieniającej. Ustawodawca argumentuje, że spółki komandytowe, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo często wykorzystywane są jako narzędzie optymalizacji podatkowej, której celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania. W związku z tym zmiany polegające na objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT, mają zdaniem ustawodawcy służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

Nie jest to pierwszy przypadek kontrowersji wokół spółek komandytowych. W 2014 roku, gdy podatkiem CIT objęte zostały spółki komandytowo-akcyjne, pierwotne założenia przewidywały włączenie do katalogu podatników także spółek komandytowych. Wówczas jednak zrezygnowano z tego zamiaru w wyniku licznych sprzeciwów ze strony polskich przedsiębiorstw.

Przychody komandytariusza

Proponowane przez resort zmiany przewidują częściowe zwolnienie z podatku przychodów komandytariusza. Zwolnionych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma zostać 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, jednak tylko do wysokości 60 000 zł tych przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym z każdej spółki komandytowej odrębnie. Przy czym możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia wyłączać będzie istnienie jednego z następujących powiązań:

  1. Komandytariusz posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub;
  2. Komandytariusz jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem lub spółki, która posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem lub;
  3. Komandytariusz z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki będącej komplementariuszem lub spółki, która posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem, są podmiotami powiązanymi rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Sytuacja komplementariusza

Z projektu wynika, że komplementariusz będzie mógł korzystać z odliczenia, do którego dzisiaj mają prawo komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych. Mianowicie, podatek należny od dywidendy komplementariusz spółki komandytowej będzie mógł pomniejszyć o kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez tę spółkę, która proporcjonalnie przypada na wysokość jego udziału w zysku tej spółki.

Wejście w życie nowych przepisów

Z opublikowanego projektu wynika, że przepisy w nowym brzmieniu mają być stosowane począwszy od pierwszego dnia roku podatkowego spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r. Natomiast jeśli przyjęty przez spółkę przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, spółka jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r. Przepisy przejściowe przewidują także, że do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez te spółki przed dniem, w którym stały się one podatnikami CIT, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2021 r.

Wg stanu na dzień 16 października br. projekt znajduje się na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych i może ulegać zmianom. Z ostatnich informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że rozważane jest włączenie spółek komandytowych do grona podatnika CIT dopiero od maja 2021 r. Zaproponowana zmiana jest skutkiem konsultacji projektu ustawy z biznesem oraz trudnościami z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy w związku z COVID-19.

Źródło:
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw; http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=642

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right