skip to Main Content

Czy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT?

Od kilku tygodni nie słabnie dyskusja wokół zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku CIT przewidujących objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Projekt zakłada nadanie spółkom komandytowym statusu podatników CIT wraz z rozpoczęciem nowego roku. Co to oznacza w praktyce? Podwójne opodatkowanie uzyskiwanych przez spółkę dochodów – w pierwszej kolejności podatkiem CIT na poziomie spółki (według stawki 9% lub 19%), a następnie także przy wypłacie dywidendy wspólnikom, co opodatkowane będzie, jak dotychczas, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Wyeliminowanie dotychczasowego jednokrotnego opodatkowania dochodu spółki komandytowej jedynie na etapie dystrybucji zysku jest głównym celem ustawy zmieniającej. Ustawodawca argumentuje, że spółki komandytowe, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo często wykorzystywane są jako narzędzie optymalizacji podatkowej, której celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania. W związku z tym zmiany polegające na objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT, mają zdaniem ustawodawcy służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

Nie jest to pierwszy przypadek kontrowersji wokół spółek komandytowych. W 2014 roku, gdy podatkiem CIT objęte zostały spółki komandytowo-akcyjne, pierwotne założenia przewidywały włączenie do katalogu podatników także spółek komandytowych. Wówczas jednak zrezygnowano z tego zamiaru w wyniku licznych sprzeciwów ze strony polskich przedsiębiorstw.

Przychody komandytariusza

Proponowane przez resort zmiany przewidują częściowe zwolnienie z podatku przychodów komandytariusza. Zwolnionych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma zostać 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, jednak tylko do wysokości 60 000 zł tych przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym z każdej spółki komandytowej odrębnie. Przy czym możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia wyłączać będzie istnienie jednego z następujących powiązań:

  1. Komandytariusz posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub;
  2. Komandytariusz jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem lub spółki, która posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem lub;
  3. Komandytariusz z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki będącej komplementariuszem lub spółki, która posiada pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5% udziałów lub akcji w spółce będącej komplementariuszem, są podmiotami powiązanymi rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Sytuacja komplementariusza

Z projektu wynika, że komplementariusz będzie mógł korzystać z odliczenia, do którego dzisiaj mają prawo komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych. Mianowicie, podatek należny od dywidendy komplementariusz spółki komandytowej będzie mógł pomniejszyć o kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez tę spółkę, która proporcjonalnie przypada na wysokość jego udziału w zysku tej spółki.

Wejście w życie nowych przepisów

Z opublikowanego projektu wynika, że przepisy w nowym brzmieniu mają być stosowane począwszy od pierwszego dnia roku podatkowego spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r. Natomiast jeśli przyjęty przez spółkę przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, spółka jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r. Przepisy przejściowe przewidują także, że do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez te spółki przed dniem, w którym stały się one podatnikami CIT, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2021 r.

Wg stanu na dzień 16 października br. projekt znajduje się na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych i może ulegać zmianom. Z ostatnich informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że rozważane jest włączenie spółek komandytowych do grona podatnika CIT dopiero od maja 2021 r. Zaproponowana zmiana jest skutkiem konsultacji projektu ustawy z biznesem oraz trudnościami z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy w związku z COVID-19.

Źródło:
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw; http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=642

Monika Bugiel
Specjalista Ds. Podatków

Back To Top