Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w korygowaniu faktur VAT po wejściu obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), przedsiębiorców czeka kilka istotnych zmian w zakresie procesu korygowania i rozliczania faktur korygujących.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), przedsiębiorców czeka kilka istotnych zmian w zakresie procesu korygowania i rozliczania faktur korygujących.

Warto wspomnieć o kilku istotnych zmianach w zakresie samego sposobu ich korygowania.

  • Co do zasady wszystkie faktury, które objęte są obligatoryjnym KSeF, będą korygowane fakturami korygującymi w postaci ustrukturyzowanej. Dotyczy to również faktur, które zostały wystawione przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF.
  • Faktury, dla których nie będzie obowiązku wystawienia w KSeF będą korygowane w dotychczasowej formie.
  • Zniknie możliwość korygowania danych na fakturze, poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej (zarówno dla faktur wystawionych w KSeF jak i poza tym systemem).
  • Dopuszczone zostanie głównie ze względów technicznych korygowanie faktur do zera i ponowne wystawienie faktury, sytuacja ta będzie miała miejsce np. w przypadku zastosowania błędnego NIP na fakturze kontrahenta.

Pamiętamy jak nie tak dawno Ministerstwo Finansów wprowadziło tzw. pakiet SLIM VAT który wg. ustawodawcy miał przynieść ulgę podatnikom w zakresie rozliczania faktur korygujących. Zamiast ulgi podatnicy doświadczyli jednak nie lada zamieszania i skomplikowania systemu rozliczeń faktur korygujących. Po wejściu w życie obowiązkowego KSeF do lamusa pójdą wprowadzone tzw. „uproszczenia” w postaci uzgodnień i spełnienia warunków korekty jako czynników określających sposób rozliczenia faktur korygujących in minus. Wrócimy więc w przypadku faktur udostępnianych nabywcom w innej formie niż faktura ustrukturyzowana do starego dobrego – potwierdzenia otrzymania faktury korygującej!

Dla przypomnienia:

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym ją w tym systemie.

Faktury korygujące - podatek należny

W chwili obecnej, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT korekta podatku należnego ma miejsce w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, określone w fakturze korygującej, oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Po wejściu obowiązkowego KSeF nastąpią istotne zmiany, które w naszej ocenie uproszczą znacznie system - zdarzenia, które będą decydowały o momencie rozliczenia faktur korygujących będą dużo bardziej dookreślone, niż obecnie obowiązujące. Jednak, aby prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą w odpowiednim okresie niezbędne jest ustalenie, z którą z poniższych kategorii mamy do czynienia.

Faktury korygujące – ustrukturyzowane

W sytuacji wystawienia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania (in minus), w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia tego dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Inne niż ustrukturyzowane faktury korygujące

W sytuacji wystawienia faktury korygującej in minus w innej niż ustrukturyzowana formie, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Faktura korygująca przekazywana poza systemem KSeF

Jeżeli faktura korygująca została przekazana poza systemem KSeF z uwagi np. na to że wystawiona została na rzecz zagranicznego podatnika niemającego obowiązku stosowania tego systemu np. z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską lub gdy to stałe miejsce znajduje się w Polsce ale nie bierze udziału w transakcjach dokumentowanych tymi fakturami (FE) obniżenia podstawy opodatkowania, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez tego nabywcę

Korekty wystawione w okresie awarii/niedostępności KSeF.

Rozliczenia in minus faktur korygujących wystawionych w okresie awarii / niedostępności KSeF dokonuje się w okresie zdarzenia, które miało miejsce jako pierwsze tzn. przesłania po ustąpieniu trudności technicznych faktury do KSeF lub potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

Uwaga!

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Faktury korygujące bez podatku VAT

Warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, nie stosuje się w przypadku:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy;
  • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej.

W przypadku importu usług oraz dostawy towarów w mechanizmie odwrotnego obciążenia, a także wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, korekty in minus dokonujemy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

UWAGA! 

W pozostałych przypadkach korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego pozostają bez zmian!

W przypadku korygowania faktur in plus nadal decydować będzie  data zaistnienia przyczyny korekty.

Faktury korygujące podatek naliczony

Faktury korygujące – ustrukturyzowane

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Faktury korygujące ustrukturyzowane udostępnione podatnikom zagranicznym poza KSeF

W przypadku korekty in minus, jeżeli podatnik wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej na rzecz zagranicznego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedzib ani FE) oraz udostępnił temu nabywcy tę fakturę w sposób inny niż przy użyciu KSeF, nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej. W przypadku gdyby podatnik wystawił fakturę inną niż ustrukturyzowana oraz udostępnił nabywcy będącym ww. podmiotem zagranicznym w sposób inny niż przy użyciu KSeF, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą.

Inne niż ustrukturyzowane faktury korygujące

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik wystawił fakturę inną niż faktura ustrukturyzowana, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą.

Korekty wystawione poza KSeF, które w dalszej kolejności zostały przesłane do KSeF (np. w okresie awarii/niedostępności KSeF).

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik wystawił fakturę inną niż faktura ustrukturyzowana, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, przy czym gdy data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę przydzielenia tego numeru.

Komentarz autora

Projekt zmian w zakresie rozliczania faktur korygujących, w naszej opinii jest krokiem w dobrą stroną. Skoro Fiskus  w rzeczywistym czasie będzie mógł monitorować rozliczenia podatników , nie ma powodu stosowania niejasnego i budzącego duże kontrowersje systemu opartego o uzgodnienie i spełnienie warunków korekty.

System będzie jednak wymagać nieco większego zaangażowania również ze strony podatników, przynajmniej na początku. Trzeba pamiętać o różnicach w pojęciu wystawienia a otrzymania faktury ustrukturyzowanej, nie zawsze będzie to ta sama data, a może decydować o okresie w którym należy rozliczyć fakturę korygującą. Ponadto, sama data wystawienia może się różnić z uwagi na sposób jej wystawienia, np. co do zasady wystawienie faktury w KSeF oznacza jej przesłania do systemu (pod warunkiem, że system jej nie odrzuci), jednak gdyby faktura ustrukturyzowana został wystawiona w okresie np. awarii systemu, datą jej wystawienia będzie data nadana przez podatnika, a nie data przesłania jej do KSeF, choć w takiej sytuacji, wówczas data przesłania może decydować o okresie w którym należy ją rozliczyć.

Warto już teraz przeanalizować, które z opisanych sytuacji mogą nas dotyczyć oraz w jaki sposób możemy zebrać informacje, na temat zdarzeń determinujących okres rozliczenia korekt.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right