skip to Main Content

Zmiany w cenach transferowych: Analiza porównawcza/zgodności, Korekty cen, Safe harbour finansowy, Zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cz.2 [Polski Ład]

W drugiej części naszej serii, opisujemy kolejne zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego.

Analizy porównawcze/zgodności

Zgodnie z projektem zmian lokalna dokumentacja cen transferowych będzie mogła być pozbawiona obligatoryjnej analizy porównawczej bądź analizy zgodności w sytuacji gdy dokumentowana transakcja:

 • spełnia kryteria mechanizmu safe harbour dla transakcji kontrolowanych, które stanowią usługi o niskiej wartości,
 • jest zawierana przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu na gruncie definicji zawartych w Ustawie Prawo przedsiębiorców,
 • stanowi transakcję z kontrahentem z raju podatkowego, ale niebędącym podmiotem  powiązanym,
 • stanowi transakcję z podmiotem niepowiązanym gdy rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem raju podatkowego.

Dodatkowo w przypadku umowy: spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub innej tego typu umowy, analiza cen transferowych ma obejmować głównie ustalone reguły dotyczące: praw wspólników, stron umowy do partycypacji w zysku/stracie.

Korekty cen transferowych

Projekt zmian w przepisach zakłada potencjalną możliwość zastosowania przez podatnika korekty in minus w przypadku, gdy podmiot otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który jest dowodem na dokonanie korekty cen transferowych.

Ponadto w projekcie zrezygnowano z obligowania podatnika do ujmowaniu informacji o  korekcie cen transferowych w rocznej deklaracji podatkowej.

Safe harbour finansowy

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami okres za który badana jest możliwość skorzystania z safe harbour finansowego ma być dany rok podatkowy. Obecnie badanie stosuje się do roku obrotowego. Momentem, w którym dana umowa finansowania powinna być zgodna z warunkami ustalonymi przez Ministra Finansów w ramach mechanizmu safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania powinien być każdy moment zmiany umowy pożyczki. Dotychczas przepisy obligują do analizy spełnienia warunków safe harbour finansowego w momencie zawarcia umowy finansowania.

Zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

W ramach projektu zmian zaproponowano szereg zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych. Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmuje następujące sytuacje gdy dana transakcja:

 • objęta jest mechanizmem safe harbour finansowym,
 • odbywa się pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, dla których jednostki macierzyste są podmiotami powiązanymi,
 • jest pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem oraz powiązanym z nim podmiotem mającym rezydencję podatkową w Polsce,
 • objęta jest porozumieniem podatkowym,
 • objęta jest porozumieniem inwestycyjnym,
 • stanowi tylko i wyłącznie transakcję refakturowania.

Jednak w przypadku transakcji refakturowania będzie trzeba spełnić następujące kryteria:

 • brak wartości dodanej wynikającej z transakcji
 • rozliczenie transakcji bez uwzględniania marży lub narzutu,
 • rozliczenie bez stosowania klucza alokacji,
 • rozliczenie nie jest połączone z realizacją innej transakcji kontrolowanej,
 • rozliczenie nastąpiło od razu po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu trzeciego,
 • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium w raju podatkowym.

Piotr Skłodowski
Młodszy Specjalista ds Cen Transferowych

Back To Top