Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w cenach transferowych: Analiza porównawcza/zgodności, Korekty cen, Safe harbour finansowy, Zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cz.2

W drugiej części naszej serii, opisujemy kolejne zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

Analizy porównawcze/zgodności

Zgodnie z projektem zmian lokalna dokumentacja cen transferowych będzie mogła być pozbawiona obligatoryjnej analizy porównawczej bądź analizy zgodności w sytuacji gdy dokumentowana transakcja:

 • spełnia kryteria mechanizmu safe harbour dla transakcji kontrolowanych, które stanowią usługi o niskiej wartości,
 • jest zawierana przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu na gruncie definicji zawartych w Ustawie Prawo przedsiębiorców,
 • stanowi transakcję z kontrahentem z raju podatkowego, ale niebędącym podmiotem  powiązanym,
 • stanowi transakcję z podmiotem niepowiązanym gdy rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem raju podatkowego.

Dodatkowo w przypadku umowy: spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub innej tego typu umowy, analiza cen transferowych ma obejmować głównie ustalone reguły dotyczące: praw wspólników, stron umowy do partycypacji w zysku/stracie.

Korekty cen transferowych

Projekt zmian w przepisach zakłada potencjalną możliwość zastosowania przez podatnika korekty in minus w przypadku, gdy podmiot otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który jest dowodem na dokonanie korekty cen transferowych.

Ponadto w projekcie zrezygnowano z obligowania podatnika do ujmowaniu informacji o  korekcie cen transferowych w rocznej deklaracji podatkowej.

Safe harbour finansowy

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami okres za który badana jest możliwość skorzystania z safe harbour finansowego ma być dany rok podatkowy. Obecnie badanie stosuje się do roku obrotowego. Momentem, w którym dana umowa finansowania powinna być zgodna z warunkami ustalonymi przez Ministra Finansów w ramach mechanizmu safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania powinien być każdy moment zmiany umowy pożyczki. Dotychczas przepisy obligują do analizy spełnienia warunków safe harbour finansowego w momencie zawarcia umowy finansowania.

Zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

W ramach projektu zmian zaproponowano szereg zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych. Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmuje następujące sytuacje gdy dana transakcja:

 • objęta jest mechanizmem safe harbour finansowym,
 • odbywa się pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, dla których jednostki macierzyste są podmiotami powiązanymi,
 • jest pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem oraz powiązanym z nim podmiotem mającym rezydencję podatkową w Polsce,
 • objęta jest porozumieniem podatkowym,
 • objęta jest porozumieniem inwestycyjnym,
 • stanowi tylko i wyłącznie transakcję refakturowania.

Jednak w przypadku transakcji refakturowania będzie trzeba spełnić następujące kryteria:

 • brak wartości dodanej wynikającej z transakcji
 • rozliczenie transakcji bez uwzględniania marży lub narzutu,
 • rozliczenie bez stosowania klucza alokacji,
 • rozliczenie nie jest połączone z realizacją innej transakcji kontrolowanej,
 • rozliczenie nastąpiło od razu po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu trzeciego,
 • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium w raju podatkowym.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right