Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT)

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu odkładana kilkukrotnie nowelizacja podatku u źródła, wejdzie w życie w od stycznia 2022r w zmienionym kształcie.
Autor:
Monika Kanczkowska
Tax Supervisor, Tax Advisor

Jak czytamy w przepisach, zmienią się unormowania dotyczące m.in.:

  • należytej staranności,
  • definicji „beneficial owner”,
  • mechanizmu „pay and refund”,
  • opinii o stosowaniu zwolnienia,
  • oświadczenia płatnika na potrzeby stosowania „relief at source”,

Należyta staranność

Przypomnijmy, że podatek u źródła (dalej zwany: WHT) jest podatkiem, który płatnik ma obowiązek pobrać w sytuacji, gdy dokonuje wypłat należności z określonych tytułów np. z odsetek, usług doradczych, usług prawnych, zarządzania i kontroli, z dywidend na rzecz nierezydenta.

Płatnik może zastosować obniżoną stawkę WHT albo nie pobrać tego podatku jeżeli taka możliwość wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo z przepisów szczególnych. W takiej sytuacji wymagane jest jednak posiadanie przez niego certyfikatu rezydencji podatnika oraz dochowanie należytej staranności.

Dotychczas  przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględniało się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Jeżeli przepisy dotyczące Nowego Ładu wejdą w życie należyta staranność oceniania będzie również przez pryzmat powiazań płatnika i podatnika, co oznacza że  w przypadku wypłat należności pomiędzy podmiotami powiązanymi oczekiwany będzie wyższy standard należytej staranności gdyż podmioty w grupach kapitałowych mają większą dostępność do określonych informacji dotyczących pozostałych podmiotów z grupy.

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

Dla dochowania należytej staranności w WHT istotne jest także wykazanie rzeczywistego właściciela należności (tzw. „beneficial owner”).Wg. planowanych zmian definicja „beneficial owner” ulegnie zmianie, a za rzeczywistego właściciela  nie będzie mógł zostać uznany m.in. podmiot, który jest pośrednikiem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. Obecna wersja jest węższa, gdyż wskazuje, że zobowiązanie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi ma mieć charakter prawny lub faktyczny.

Mechanizm „pay and refund”

Mechanizm „pay and refund” nie będzie stosowany do wszystkich przychodów osiąganych przez nierezydentów w Polsce opodatkowanych podatkiem u źródła [dalej: WHT]. Katalog został zawężony do przychodów:

  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo mechanizm „pay and refund” będzie dotyczył powyższych przychodów tylko wtedy, gdy należności z w/w tytułów będą wypłacane na rzecz podmiotu powiązanego.

Zwracamy również uwagę na dodany art. 26 ust. 2ec ustawy o CIT, zgodnie z którym mechanizm „pay and refund” będzie stosowany również do należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności objęte tym mechanizmem.

Mechanizm „pay and refund”

Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z powyższych tytułów przekroczy w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika płatnik będzie obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty WHT wg stawki podatku wynikającej z ustawy o CIT od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł.

Opinia o stosowaniu zwolnienia = Opinia o stosowaniu preferencji

Opinia o stosowaniu zwolnienia zostanie zastąpiona opinią o stosowaniu preferencji, ze względu na rozszerzony zakres przedmiotowy opinii. O opinię będzie mógł wystąpić zarówno płatnik jak i podatnik.  

Mimo objęcie należności mechanizmem „pay and refund”, na podstawie opinii o stosowaniu preferencji będzie można:

  • zrezygnować z pobrania podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • zastosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • zastosować zwolnienia wynikające z ustawy o CIT (art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

Oświadczenie płatnika na potrzeby stosowania „relief at source”

W świetle planowanych zmian mechanizm „pay and refund” nie będzie mieć zastosowania, jeżeli płatnik złoży oświadczenie, że:

1) posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Powyższe oświadczenie ma składać kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Jak czytamy w przepisach jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy to oświadczenie składa jedna lub więcej osób uprawnionych do reprezentacji.  Pełnomocnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia.

Projekt ustawy dotyczący Polskiego Ładu jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, które potrwają do 30 sierpnia 2021 r. Przepisy mogą jeszcze ulec zmianie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right