Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Wyłączenie spółek nieruchomościowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

15.12.2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2317) opublikowana została ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Autor:
Rafał Zuchowicz
Senior TAX Specialist

Art. 3 tej ustawy wprowadza zmiany do art. 13a ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 424). Zmiany te polegają na zastąpieniu w ust. 1, 3 i 4 odwołania do art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odwołaniem do art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 16.12.2021 r.

Powyższa zmiana powoduje ten skutek, że z obowiązku przekazania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zostają w ogóle wyłączone podmioty wymienione w art. 27b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Spółka nieruchomościowa może więc być zobowiązana do złożenie wyżej wspomnianego sprawozdania tylko na zasadach przewidzianych dla pozostałych podmiotów, a więc jeśli jej przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczą równowartość 50 mln EUR.

Chcielibyśmy również poinformować, że znane są nam informacje o toczących się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracach nad dodatkowymi zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, których celem jest przesunięcie z 31 stycznia na 30 kwietnia terminu składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla wszystkich podmiotów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jednak informacji na jakim etapie są prace i kiedy się zakończą.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right