skip to Main Content

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r.

Już 9 czerwca podczas debaty dotyczącej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, organizowanej przez Dziennik Gazeta Prawna przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej i KR Group, podejmą się analizy wyzwań i ryzyk proponowanych rozwiązań.

Struktury JPK „na żądanie”

Przesunięcia terminu do prowadzenia ewidencji JPK_VAT, która podlega obowiązkowemu comiesięcznemu przekazaniu do urzędu skarbowego, nie powinien przysłaniać przedsiębiorcom innych obowiązków sprawozdawczych. W ramach prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno–skarbowej lub postepowania podatkowego, organ podatkowy może zażądać od nich przekazania innych struktur JPK wymaganych ustawą podatkową oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

  • JPK_FA — faktury VAT,
  • JPK_KR — księgi rachunkowe,
  • JPK_FA_RR – faktury VAT rolnicy ryczałtowi,
  • JPK_EWP — ewidencja przychodów,
  • JPK_WB — wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG — magazyn,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Termin na przekazanie JPK „na żądanie”

Organ podatkowy może zażądać przekazania jednej albo kilku z wymienionych struktur - w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie niezbędnych informacji (z możliwością wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach związanych np. z dużą ilością danych bądź nieobecnością osoby odpowiedzialnej). Istotnym jest, że struktury te traktowane są na równi z ewidencjami i dowodami księgowymi określonymi w Ordynacji podatkowej, zatem przedsiębiorcy mają bezwzględny obowiązek ich przedłożenia. To zaś oznacza, że każdy podatnik powinien być w stałej gotowości do przedłożenia organom podatkowym plików w wyżej wymienionych, ściśle określonych strukturach.

Niemniej jednak pomimo zgody organu na przedłużenie terminu - co potwierdzają liczne przypadki we współpracy z Klientami - w momencie otrzymania wezwania, podatnicy nie są w stanie dotrzymać wyznaczonych, a nawet zaproponowanych przez siebie wydłużonych terminów. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że przygotowanie dodatkowych struktur częstokroć wiąże się nie tylko z pośpiesznym nabyciem dodatkowych narzędzi systemowych/nakładek na programy księgowe, lecz również wymusza szereg dodatkowych czynności związanych z ich zaimplementowaniem.

Wyzwania w prawidłowym raportowaniu

Poprzez zaimplementowanie rozumieć należy dostosowanie istniejących (historycznie) zapisów księgowych/magazynowych do bazy struktur JPK. Nie wszystkie systemy księgowe są w stanie wygenerować dane gotowe do bezpośredniego przetworzenia ich w plik JPK. Przykładowo w obowiązującej od 1 listopada strukturze JPK_FA — faktury VAT, podatnik ma obowiązek raportowania w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, a dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych.

Problemem dla podatników może okazać się sporządzenie pliku w strukturze JPK_MAG — magazyn, z uwagi na ewidencjonowanie ruchów magazynowych, które mogą nie być klasyfikowane w systemach księgowych jako magazynowe. Dodatkowo podatnik może tkwić w mylnym przekonaniu, że skoro nie posiada magazynu jako miejsca wydzielonego z przestrzeni, budynku lub pomieszczenia do składowania rzeczy, to nie jest zobowiązany do raportowania. Tymczasem raportowaniu podatkowemu podlegają ruchy na ewidencji aktywów obrotowych w trybie ustawy o rachunkowości, zaś dowodami podlagającymi raportowaniu są: przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ), ruchy międzymagazynowe (MM) i rozchód wewnętrzny (RW).

Wskazane tylko przykładowe trudności prawidłowego zaimplementowania danych z prowadzonych ksiąg i ewidencji mogą wiązać się ze znacznym poniesieniem nakładu pracy w związku z koniecznością ponownego przeglądu dowodów księgowych i uzupełnienia ich o dane, które nie były wcześniej raportowane.

Powyższe potwierdza fakt, że resort finansów zmierza do maksymalnej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, mających na celu błyskawiczny dostęp do kompleksowych informacji o podatniku.

O tym jakie wiążą się z tym wyzwania i ryzyka będzie można posłuchać już we wtorek, 9 czerwca podczas II edycji kongresu ‘’Cyfryzacji Polskiej Gospodarki’’

Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Back To Top