Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ulga na nabycie terminala płatniczego lub wydatki z tytułu opłat za korzystanie z takiego terminala

Nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT) to kolejny instrument mający na celu walkę z szarą strefą, w ramach której obrót odbywa się co do zasady gotówkowo. Ministerstwo Finansów uważa sukcesywne zwiększanie ilości transakcji bezgotówkowych za element zwiększający transparentność działań przedsiębiorców, a tym samym wpływający na uczciwsze zasady na rynku.
Autor:
Rafał Zuchowicz
Senior TAX Specialist

Efektem zastosowania ulgi - oprócz zaliczenia wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego do kosztów uzyskania przychodów – będzie ponowne odliczenie kwoty wydatków od dochodu w ramach określonych limitów.

Należy również zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów zamierza zaproponować także ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych w kwocie 20 tys. zł, po przekroczeniu którego konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności.

Odliczenie od podstawy opodatkowania

  • Duzi i średni podatnicy

Duzi i średni podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęli przyjmowanie płatności przy użyciu tego terminala, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

  • Mali podatnicy 

Odrębne zasady przewidziano dla małych podatników uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, którym przysługuje (na podstawie ustawy o VAT) prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym w przyśpieszonym terminie 15 dni (są to również nowe regulacje wprowadzane w VAT przez Polski Ład dedykowane tzw. podatnikom bezgotówkowym, rozliczającym w ten sposób większość swojego obrotu) nie krócej niż przez siedem miesięcy (w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie) lub dwa kwartały (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie). Będą oni mogli odliczyć kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki. Prawo do odliczenia przysługuje w tym przypadku, zarówno gdy prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w przyśpieszonym terminie przysługuje podatnikowi, jak i gdy przysługuje ono spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem. Mali podatnicy mogą jednak zrezygnować z przewidzianego dla nich sposobu rozliczania ulgi i wybrać sposób przewidziany dla podatników dużych i średnich.

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi 

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

  • Podatnicy korzystający już z programów finansujących 

Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych (chodzi tu głównie o program Polska Bezgotówkowa w ramach którego uzyskuje się zwrot kosztów w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania) będzie natomiast uprawniony do odliczenia wydatków w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z takich programów i w roku następującym po tym roku. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do ulgi przewidzianej dla małych podatników.

  • Podatnicy przyjmujący płatność przy użyciu terminala płatniczego 

Prawa do ulgi nie mają ponadto podatnicy, którzy przyjmowali płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczęli przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Przykładowo jeśli podatnik zakończyłby prowadzenie działalności z dniem 31 grudnia 2022 r., po czym rozpocząłby prowadzenie innej działalności dnia 1 marca 2023 r., ponownie zapewniając przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala, to w rozliczeniu za rok 2023 nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi, ponieważ zapewniał przyjmowanie płatności przy użyciu terminala w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Również ta zasada nie ma jednak zastosowania do ulgi przewidzianej dla małych podatników.

Jak definiowane są wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych?

Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty interchange, opłatę akceptanta i opłatę systemową oraz opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Natomiast przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Kwotę wydatku podlegającą odliczeniu stanowi kwota wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (jeśli został odliczony kwotę wydatku stanowi kwota bez odliczonego podatku VAT). 

Tak jak w przypadku innych ulg wskazane wyżej koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Termin odliczenia 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, a jeśli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

Skorzystanie z odliczenia nie jest traktowane jako zmniejszenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na skutek odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, mające wpływ na wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (nie stosuje się w tym przypadku przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT). Zatem podatnicy dokonujący odliczenia nie muszą się obawiać, że wpłynie ono na wysokość kosztów z tego tytułu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right