Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ulga na ekspansję – nowa ulga wspierająca rozwój firm

Ulga na ekspansję to nowa kosztowa ulga podatkowa, która ma zachęcić podatników do zdobywania kolejnych rynków zbytu. Ulga jest skierowana zarówno do podatników PIT jak i CIT.
Autor:
Ewa Janas
Junior TAX Consultant

Ulga na ekspansję (zwana również ulgą na zwiększenie sprzedaży produktów) jest idealnym dopełnieniem do funkcjonującej od 2016 roku ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R), ponieważ obejmuje ona poniesione koszty przeznaczone na komercjalizację wytworzonego produktu. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie jest jednak konieczne do skorzystania z ulgi na ekspansję - ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy ponoszą wydatki związane z promowaniem swoich produktów.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Podatnik CIT:

Zgodnie z art. 18eb ust. 1 ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Limit odliczenia wynosi 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ważne: Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Podatnik PIT:

Podatnik PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (tożsama regulacja znalazła się w art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT).

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika to odpłatne zbycie tych produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.  

Ważne: Przepisy wykluczają możliwość skorzystania z ulgi przez podatników, którzy nie wytwarzają własnych produktów - podatnicy, którzy dokonują np. sprzedaży dystrybucyjnej nie będą uprawnieni do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Jakie koszty można odliczyć?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego;
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników;
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym: zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenia, podobnie jak w przypadku innych ulg na innowację, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, analogicznie jak w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej, podlegają odliczeniu, wyłącznie jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga na ekspansję - wątpliwości

Niewątpliwie ulga na ekspansję wymaga jednak dopracowania. Wątpliwości budzi przede wszystkim warunek zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch lat następujących po poniesieniu kosztów zwiększających sprzedaż.

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. 

art. 18eb ust. 4 ustawy o CIT

Powyższa regulacja stawia podatników w niekorzystnej sytuacji, ponieważ bardzo trudno będzie przewidzieć, czy koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży poniesione w danym roku faktycznie doprowadzą do zwiększenia przychodu w następujących kolejno po sobie dwóch latach.

Ważne: Jeżeli do zwiększenia przychodu nie dojdzie, podatnik będzie musiał zmierzyć się z negatywnymi konsekwencjami – ulgę będzie musiał zwrócić.

Dowiedz się więcej o ulgach na innowacje!

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right