Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, przewiduje powstanie nowej ulgi mającej na celu stworzenie korzystnych podatkowo warunków działalności sponsoringowej, ułatwiającej społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.
Autor:
Rafał Zuchowicz
Senior TAX Specialist

Biorąc pod uwagę dotychczasowe duże zainteresowanie firm, wspierających wyżej wymienione aktywności ocenia się, że nowe odliczenie zyska na dużej popularności wśród podatników i wpłynie na zwiększenie zakresu oferowanego przez firmy wsparcia. Wejście w życie ulgi planowane jest na 1 stycznia 2022.

Jakie koszty podlegają odliczeniu?

Podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową w formie kosztów poniesionych na finansowanie: klubu sportowego w zakresie realizacji celów jego działalności wskazanych w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (m.in. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego), stypendium sportowego (rozumianego jako jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego albo umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej) lub finansowanie imprezy sportowej, niebędącej jednak masową imprezą sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (zasadniczo rozumianą jako tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury), w formie kosztów poniesionych na finansowanie: instytucji kultury wpisanych do rejestru oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w formie kosztów poniesionych na finansowanie:

a) stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendiów naukowych dla doktorantów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,
c) wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
d) studiów dualnych, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk,
e) wynagrodzenia wypłacanego w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem tej uczelni, zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Warunki uprawniające do odliczenia

Odliczenie kosztów wskazanych w pkt 3, lit. c)-e) przysługuje pod warunkiem, że koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowym instytutem naukowym, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub instytutem badawczym.

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje jednak podatnikowi, który jest założycielem uczelni niepublicznej.

Dodatkowo należy pamiętać, że kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty uzyskanego dochodu. Tak jak w przypadku innych ulg wskazane wyżej koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zasady i terminy odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, a podatnik korzystający z odliczenia będzie zobowiązany wykazać w zeznaniu poniesione koszty podlegające odliczeniu.

Skorzystanie z odliczenia nie jest traktowane jako zmniejszenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na skutek odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, mające wpływ na wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (nie stosuje się w tym przypadku przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT). Zatem podatnicy dokonujący odliczenia nie muszą się obawiać, że wpłynie ono na wysokość kosztów z tytułu amortyzacji.

Rafał Zuchowicz
Starszy specjalista ds. podatków

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right