Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Trwają prace nad Dyrektywą w sprawie podatku u źródła

Komisja Europejska pracuje nad Dyrektywą w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła (tzw. Dyrektywa Faster).
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Dyrektywa Faster

Dyrektywa Faster, nad którą obecnie pracuje Komisja Europejska, obejmuje przepisy w zakresie procedury mającej na celu zapewnienie ulgi w nadmiernym podatku u źródła, który może zostać pobrany przez państwo członkowskie od dywidend z akcji w obrocie publicznym oraz, w stosownych przypadkach, od odsetek od obligacji w obrocie publicznym wypłacanych zarejestrowanym właścicielom, którzy mają rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim.

Nadmierny podatek u źródła

W projekcie Dyrektywy wskazano, że „nadmierny podatek u źródła” należy rozumieć jako różnicę między kwotą podatku u źródła pobieranego przez państwo członkowskie od wypłat dywidend lub odsetek z papierów wartościowych na rzecz właścicieli niebędących rezydentami przy zastosowaniu ogólnej stawki krajowej a niższą kwotą podatku u źródła stosowaną zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania lub szczególnymi przepisami krajowymi (stawką obniżoną lub zwolnieniem przewidzianym przez przepisy o CIT lub umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).  

Ważne: Wydaje się zatem, że przepisy Dyrektywy będą mieć ograniczony zakres i będą miały znaczenie przede wszystkim dla inwestorów inwestujących w spółki notowane na giełdzie oraz papiery wartościowe.

Wybrane zmiany dla wszystkich: certyfikaty rezydencji

Niektóre zmiany, które wprowadzone mają być przez Dyrektywę, mogą dotyczyć wszystkich podatników, a nie tylko uczestników obrotu regulowanego. Opublikowany projekt wniosku zakłada ustanowienie wspólnego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej. Cyfrowe certyfikaty rezydencji podatkowej mają zawierać wspólną treść, niezależnie od wydającego państwa członkowskiego, tj. państwa członkowskiego rezydencji podatkowej.

W projekcie wskazano, że Rozdział II Dyrektywy (dotyczący cyfrowych certyfikatów) ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do wszystkich osób, które do celów podatkowych są rezydentami w ich jurysdykcji. Jak najbardziej zasadne wydaje się oczekiwanie ustanowienia wspólnego cyfrowego certyfikatu rezydencji jako mechanizmu generalnego, który miałby zastosowanie również m.in. do wypłat z tytułu należności licencyjnych czy należności wypłacanych poza obrotem publicznym.

Wydanie certyfikatu rezydencji

Projektowane przepisy zakładają, że państwa członkowskie będą zobowiązane do wydania cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej w ciągu jednego dnia, o ile otrzymają określony zestaw informacji i pod warunkiem, że nie wystąpią żadne wyjątkowe okoliczności uzasadniające opóźnienie.

Z uwagi na znaczące różnice w formie i treści występujące w certyfikatach rezydencji wydawanych przez różne państwa członkowskie UE, idę ujednolicenia formy, treści i zasad wystawiania certyfikatów rezydencji na poziomie unijnym oraz skrócenia okresu ich uzyskiwania przez zainteresowane podmioty należy ocenić pozytywnie.

Rynek finansowy bardziej uregulowany

Wniosek zakłada także utworzenie krajowego rejestru certyfikowanych pośredników finansowych. Aby skorzystać z procedur w zakresie ulg w podatku u źródła, które stanowią podstawę dyrektywy, inwestorzy będą musieli mieć możliwość współpracy z pośrednikami finansowymi certyfikowanymi do świadczenia tych usług. Dyrektywa określa również warunki rejestracji, procedury rejestracji i skreślenia z rejestru certyfikowanych pośredników finansowych (CFI).

Na certyfikowanych pośredników finansowych zostaną nałożone określone obowiązki sprawozdawcze. We wniosku o wydanie Dyrektywy wskazano, że informacje przekazywane administracji podatkowej mają umożliwiać ustalenie tożsamości inwestora końcowego i jego potencjalnego uprawnienia do obniżonej stawki podatku u źródła.

Okiem eksperta KR Group

Łukasz Kempa, Tax Director

W naszej opinii istnieje ryzyko, że dodanie kolejnego podmiotu do obsługi podatku u źródła oraz konieczność spełnienia określonych wymogów do uznania za certyfikowanego pośrednika finansowego może utrudnić, przedłużyć i zwiększyć koszt całego procesu (zwłaszcza uwzględniając ponadnormatywne wymagania odnośnie kryterium „rzeczywistego właściciela” oraz prowadzenia „rzeczywistej działalności gospodarczej” prezentowane przez polską administrację podatkową i przedstawione m.in. w projekcie objaśnień Ministerstwa Finansów z 25 września 2023 r. dotyczących poboru podatku u źródła).

Podatek u źródła – systemy ulg

We wniosku przewidziano dwa systemy ulg związane z podatkiem u źródła, tj. system ulg u źródła oraz system szybkiego zwrotu.

W ramach systemu ulg u źródła prawidłową kwotę podatku ma naliczać podmiot pobierający podatek u źródła w chwili wypłaty dywidendy/odsetek. Obniżona stawka podatku lub zwolnienie z podatku ma być więc stosowana bezpośrednio w chwili wypłaty.

W ramach systemu szybkiego zwrotu podatek ma być potrącany według wyższej stawki stosowanej w państwie źródła, ale nadwyżkę podatku zwraca się następnie w ustalonych ramach czasowych wynoszących maksymalnie 25 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Powinno to nastąpić w terminie 50 dni kalendarzowych od daty płatności.

Tomasz Śliwiński, Senior Tax Specialist

Zarówno w systemie ulg u źródła oraz systemie szybkiego zwrotu odpowiednimi podmiotami w procedurach byłyby CFI działające w imieniu swoich inwestorów. Pomysł 25-dniowego terminu zwrotu można uznać za bardzo korzystny, niemniej jednak naszym zdaniem w warunkach polskich, bez stworzenia wyczerpującej listy wymagań do uznania przez organy podatkowe, że dochowane należytej staranności płatnika i warunki do stosowania preferencji są spełnione, jest on mało realny.

Projekt zakłada, że Państwa członkowskie będą zobowiązane stosować przepisy Dyrektywy od 1 stycznia 2027 r. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right