Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Terminy płatności VAT w obliczu pandemii

Terminy płatności VAT
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Przyjęte przepisy prawa ws. działań związanych z ochroną przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19
nie przesuwają i nie zawieszają terminów płatności podatku VAT w Polsce.

Tak jak dotychczas termin płatności vat przypada do 25 dnia miesiąca lub kwartału(w przypadku podatników którzy stosują tą metodę rozliczania) następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Brak zapłaty podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki za zwłokę do czasu zapłaty podatku.

Co możemy zrobić gdy mamy problem z zapłatą podatku VAT?

Jedyną możliwością przesunięcia terminu płatności podatku jest złożenie wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenia go na raty.

Poza ww. możliwością w przepisach prawa znajdują się inne możliwości udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi mogą być udzielane w zakresie:

1) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;

2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jakie są przesłanki złożenia wniosku o udzielenie ulgi.

Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie tylko:

 • w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego do którego podatnik składa deklaracje VAT.

W przypadku gdy podatnik wnioskuje o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenia zapłaty na raty, wniosek należy złożyć przed upływem terminu zapłaty podatku.

W sytuacji gdy wniosek dotyczy podatku niezapłaconego w terminie(zaległości podatkowej), wniosek złożyć można najwcześniej w pierwszym dniu po upływie terminu płatności podatku.

Co powinien zawierać wniosek:

 1. podatnik musi w uzasadnieniu przekonać organ, iż w przypadku podatnika zachodzi ważny interes podatnika lub, interes publicznym;
 2. przedstawienie sytuacji majątkowo finansowej;
 3. w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty – podatnik powinien podać realny termin lub ilość i wysokość rat, w którym mógłby wywiązać się ze zobowiązania;
 4. powinien określić we wniosku charakter udzielonej pomocy (nie stanowi pomocy publicznej/stanowi pomoc publiczną/ stanowi pomoc de minimis).

Co do wniosku należy załączyć:

 • Obligatoryjnie
 1. informacje w tym zaświadczenia i formularze sporządzone wg. obowiązujących wzorów w zakresie otrzymania lub nie pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 2. w przypadku pomocy de minimis i pomocy publicznej - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Fakultatywnie:
 1. oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 2. oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek cywilnych);
 3. oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek cywilnych;
 4. oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających obecną sytuację finansową(w tym dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki).

Wzory wniosków:

 1. Wzór o umorzenie zaległości w całości lub w części:
 2. Wzór wniosku o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej:
 3. Wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej:

Co będzie badane podczas rozpatrywania wniosku:

 1. Czy zaszedł ważny interes podatnika lub, interes publiczny – jest to podstawa udzielenia ulgi;
 2. Sytuacja finansowa podatnika;
 3. Sytuacja majątkowa podatnika;
 4. Czy udzielenie ulgi będzie stanowiło pomoc publiczną;
 5. Czy wnioskodawca otrzymał pomoc publiczną lub de minimis i w jakiej wysokości.

Jakie uproszczenie wprowadzono w związku z pandemią Covid-19.

Ministerstwo Finansów przekazało Dyrektorom Izb Skarbowych specjalne wytyczne, które mają ułatwić ubieganie się o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości podatkowej przedsiębiorcom, którzy w związku z koronawirusem mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych.

Najistotniejsze uproszczenia dotyczą zaległości podatkowych, których termin płatności przypada na okres po 1 marca 2020, w przypadku VAT będą to zobowiązania wynikające z deklaracji VAT-7 złożonej za luty 2020, których termin płatności to 25 marca 2020. Takie same uproszczenia dotyczą sytuacji, gdy podatnik zwraca się o udzielenie ulgi, dotyczących zarówno zaległości, z terminem płatności przypadającym na okres po 1 marca jak i wcześniejszych. Jednakże, w tym przypadku wartość zaległości marcowych musi stanowić ponad 50% wszystkich zaległości, o które wnioskuje podmiot. Wówczas, pod warunkiem nie posiadania innych długów i w przypadku, gdy przedsiębiorca nie korzystał z pomocy publicznej, wniosek przyjmuje bardzo uproszczoną formę, która nie wymaga badania sytuacji finansowej wnioskodawcy, a występowanie pomocy publicznej ocenia się na podstawie oświadczenia.

Jeżeli natomiast korzystał z pomocy publicznej, w tym zakresie procedura przebiega standardowa. To samo dotyczy podatników z zagrożonych w związku z covid-19 branż (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness tp.),których zaległości w więcej niż 50% powstały przed 1 marca.

Wytyczne Ministerstwa Finansów są na tyle ogólne, że trudno na ich podstawie rzeczywiście ustalić co będą badały organy. Dopiero praktyka pokaże, na ile wytyczne te uproszczą tę procedurę.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right