skip to Main Content
Slide 1
Realizuj swoje zobowiązania prawne

dzięki zapewnieniu pełnej zgodności podatkowej

Otoczenie podatkowe w Polsce wymaga wysokich kompetencji i odpowiednich rozwiązań technologicznych

Usługi TAX Compliance

W dobie rosnącej fiskalizacji zapewnienie zgodności podatkowej, tzw. tax compliance, nie jest już luksusem, lecz codzienną koniecznością prowadzenia biznesu. Duża rotacja na stanowiskach finansowo-księgowych w firmach, połączona z potrzebą ciągłego dostosowywania się do nowych zasad, zwiększa tylko ryzyko wystąpienia podatkowych turbulencji.

Decydując się na współpracę z KR Group, zyskujesz pewność, że będziesz mógł skupić się wyłącznie na działalności operacyjnej. Nasi eksperci zadbają o ryzyko podatkowe, odciążając organizację od odpowiedzialności i presji skarbowej.

Zapoznaj się z naszą ofertą i bądź spokojny o swoje rozliczenia podatkowe.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście w oparciu o najnowocześniejsze technologie przetwarzania danych

Autorskie narzędzie weryfikacji pól ryzyka oparte na metodach audytorskich

Bogate doświadczenie w pracy z liderami rynku z różnych branż

Wachlarz rozwiązań integracyjnych dedykowany dla większości systemów księgowych dostępnych na rynku

Infolinia oferująca doraźne wsparcie w pilnych sprawach

‘’Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością, dlatego tak istotne jest podejmowanie działań minimalizujących ryzyko i utrzymujących efektywność podatkowo-procesową. Zarządzanie procedurami tax compliance w wielu krajach z jednego miejsca ma swoje uzasadnienie biznesowe, jednak nasze doświadczenia pokazują, że JPK-VAT, tabela amortyzacji czy księgowanie transakcji podlegających VAT stanowi duże wyzwanie i przekłada się na znaczny odsetek błędów. A to przekłada się na skwantyfikowane ryzyko podatkowe, które możemy złagodzić.’’

Tadeusz Robinski, założyciel KR Group

taxcomp_box

Analiza retrospektywna rozliczeń VAT i CIT

Analiza retrospektywna polega na badaniu wskazanego przez klienta okresu (np. poprzedzającego roku, półrocza czy konkretnych kilku miesięcy), w których odnotowano dodatkowe transakcje bądź wzrost transakcji nie występujących dotychczas w rozliczeniach firmy. Sporządzony w rezultacie raport wskazuje transakcje mogące mieć najpoważniejszy wpływ na ponoszone ryzyko podatkowe.

Możliwe warianty analizy:

Pełna weryfikacja rozliczeń VAT i CIT

Weryfikacja próby dokumentów przy pomocy narzędzia statystycznego

Czym jest narzędzie statystyczne?

Metoda, która dzięki średniej ważonej oraz odchyleniu standardowemu, wybiera spośród wskazanych w sposób sumaryczny transakcji te zdarzenia przeszłe, które w najistotniejszy sposób wpływają na wysokość rozliczeń podatkowych. W ten sposób jesteśmy przy mniejszych kosztach opłaty za usługę, zredukować znacznie ponoszone ryzyko podatkowe.

Ponadto przy każdej weryfikacji badamy również transakcje, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów podatkowych są obecnie najbardziej ryzykowne lub budzą najwięcej wątpliwości.

taxcomp_box

Weryfikacja rozliczeń miesięcznych VAT i CIT

Analiza miesięcznych bądź kwartalnych rozliczeń VAT i CIT wraz ze sprawdzeniem kompletności i integralności pliku JPK. Przed złożeniem każdego zeznania podatkowego sporządzany jest raport wskazujący błędy i transakcje, które mogą budzić wątpliwości organów podatkowych.

Możliwe warianty analizy:

Pełna weryfikacja - comiesięczna weryfikacja wszystkich transakcji wskazanych w pliku JPK albo wpływających na wysokość zaliczki CIT. Sporządzenie miesięcznych plików zwierających analizę wydatków pod kątem prawidłowości udokumentowania dla celów CIT i VAT.

Weryfikacja przy pomocy narzędzia statystycznego - comiesięczna weryfikacje rozliczeń podatkowych przy pomocy narzędzia statystycznego. Wielkość próby ustalana jest indywidualnie z klientem w oparciu o przeprowadzoną wcześniej pogłębioną analizę wstępną.

W przypadku bieżącej weryfikacji oferujemy również możliwość prowadzenia korespondencji z administracją skarbową w ramach weryfikowanych okresów oraz przygotowanych deklaracji.

NARZĘDZIE "PROCEDURY VAT"

KR Group korzysta z autorskiego narzędzia weryfikacji procedur VAT, służącego do identyfikacji pól ryzyka w zakresie rozliczeń VAT. Powstało ono na wzór narzędzi audytorskich. Zapewnia jednak znacznie bardziej szczegółowe spojrzenie na wewnętrzne procedury.

Narzędzie to polecamy szczególnie:

 • podmiotom, dla których tradycyjny przegląd rozliczeń jest niemożliwy z uwagi na ilość rekordów,
 • podmiotom, które chciałyby zweryfikować przyjęte wewnętrznie procedury, a nie jedynie rozliczenie poszczególnych transakcji
 • osobom, które przejmują nadzór nad rozliczeniami VAT i w szybki sposób chciałyby ocenić ich bezpieczeństwo dla spółki i samych siebie
 • osobom, którym zależy na wyeliminowaniu lub maksymalnym ograniczeniu ich osobistej odpowiedzialność wynikającej z przepisów karno-skarbowych.

Dodatkowo, narzędzie może zostać wykorzystane do zweryfikowania poziomu usług VAT Compliance nabywanych przez spółkę od innych podmiotów.
W oparciu o narzędzie i wieloletnie doświadczenie naszych doradców podatkowych zajmujących się praktyczną stroną podatku VAT jesteśmy w stanie zbadać, czy przyjęte w spółce zasady rozliczeń są bezpieczne.

Dzięki temu bez czasochłonnej analizy poszczególnych zapisów księgowych i dokumentów źródłowych możemy zidentyfikować obszary, które w danej firmie związane są z ryzykiem podatkowym. Identyfikacja uwzględnienia wagę danego zagadnienia i konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości. Co przekłada się na świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Obecnie, w dobie bardzo intensywnego uszczelniania systemu rozliczeń VAT, zastosowanie narzędzia do weryfikacji procedur VAT KR Group jest szczególnie istotne z uwagi na:

 • osobistą odpowiedzialność karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia VAT
 • coraz bardziej istotną dla podatników efektywność w zakresie rozliczeń podatkowych
 • nowe formy raportowania, pozwalające organom podatkowym na szybką analizę danych i identyfikację nieprawidłowości.
taxcomp_box

Audyty podatkowe

Audyt podatkowy ma zazwyczaj charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich podatków. Na życzenie klienta zakres audytu podatkowego może ulec zawężeniu.

Kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatków (przegląd dokumentacji księgowej pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi).

Zidentyfikowanie pól ryzyka podatkowego.

Zidentyfikowanie oszczędności podatkowych.

Wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej.

Sprawdź nasze pozostałe usługi:

Procedury wewnętrzne dotyczące rozliczeń podatkowych

Przygotowujemy procedury wewnętrzne, dotyczące rozliczeń podatkowych. Przygotowanie takich procedur ma na celu:

 • zapewnienie prawidłowości formalnej dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych;
 • opracowanie stałego schematu dokonywania rozliczeń;
 • ograniczenie ryzyka w zakresie występowania nieprawidłowości systemowych przy rozliczaniu podatków.

Szkolenia u klienta

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa podatkowego umożliwiające lepszą identyfikację, zarządzanie i minimalizowanie ryzykiem podatkowym. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in-company”, dostosowując szkolenie do specyfiki działalności poszczególnych klientów. Szkolenia kierowane są głównie do pracowników działów księgowości oraz innych osób uczestniczących w procesie rozliczania podatków.

Badanie poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych

Prawidłowo prowadzona ewidencja majątku trwałego wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Weryfikujemy prowadzone ewidencje środków trwałych pod kątem:

 • właściwej kwalifikacji środka trwałego,
 • prawidłowości obliczenia wartości początkowej środka trwałego,
 • kompletności danych w prowadzonej ewidencji,
 • poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wartość środków trwałych, np. ulepszenie.

Przejęcie obowiązków sprawozdawczości statystycznej (raportowanie NBP i GUS)

Zapewniamy wsparcie z zakresu:

 • sporządzania wszystkich wymaganych raportów do GUS i NBP;
 • przestrzegania terminowości składania wymaganych raportów statystycznych;
 • prowadzenia korespondencji z GUS i NBP;
 • reprezentacji przed urzędami GUS i NBP.

Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz dodatkowymi notami

W ramach naszych usług oferujemy:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • przygotowanie wzoru sprawozdania w zależności od specyfiki działalności spółki;
 • przygotowanie sprawozdania w wersji polsko-angielskiej;
 • konwersję do formatu e-sprawozdań finansowych (przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie .XML);
 • pomoc w procesie audytu finansowego;
 • przygotowywanie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe;
 • pomoc w uzyskaniu podpisu elektronicznego i złożeniu sprawozdań finansowych.

Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy podatkowe, oferujemy wsparcie w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pisemną indywidualną interpretację podatkową.

Interpretacja indywidualna może dotyczyć zarówno:

 • planowanych zdarzeń,
 • zdarzeń, które już nastąpiły (np. w przypadku przeszłej transakcji, co do której nie ma pewności czy została poprawnie ujęta w rozliczeniach podatkowych).

Przygotowanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzeń przeszłych, umożliwia sprawne skorygowanie rozliczeń podatkowych oraz minimalizuje ryzyko poniesienia znaczących dopłat podatku wraz z odsetkami.

Wsparcie podczas kontroli podatkowej

Uczestniczymy w każdym etapie postępowania kontrolnego, zapewniając klientom pełne wsparcie merytoryczne. Naszym celem jest rozwiązanie kwestii spornych jeszcze przed sporządzeniem protokołu z kontroli.

Procedury wewnętrzne dotyczące rozliczeń podatkowych

Przygotowujemy procedury wewnętrzne, dotyczące rozliczeń podatkowych. Przygotowanie takich procedur ma na celu:

 • zapewnienie prawidłowości formalnej dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych;
 • opracowanie stałego schematu dokonywania rozliczeń;
 • ograniczenie ryzyka w zakresie występowania nieprawidłowości systemowych przy rozliczaniu podatków.

Szkolenia u klienta

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa podatkowego umożliwiające lepszą identyfikację, zarządzanie i minimalizowanie ryzykiem podatkowym. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in-company”, dostosowując szkolenie do specyfiki działalności poszczególnych klientów. Szkolenia kierowane są głównie do pracowników działów księgowości oraz innych osób uczestniczących w procesie rozliczania podatków.

Badanie poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych

Prawidłowo prowadzona ewidencja majątku trwałego wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Weryfikujemy prowadzone ewidencje środków trwałych pod kątem:

 • właściwej kwalifikacji środka trwałego,
 • prawidłowości obliczenia wartości początkowej środka trwałego,
 • kompletności danych w prowadzonej ewidencji,
 • poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wartość środków trwałych, np. ulepszenie.

Przejęcie obowiązków sprawozdawczości statystycznej (raportowanie NBP i GUS)

Zapewniamy wsparcie z zakresu:

 • sporządzania wszystkich wymaganych raportów do GUS i NBP;
 • przestrzegania terminowości składania wymaganych raportów statystycznych;
 • prowadzenia korespondencji z GUS i NBP;
 • reprezentacji przed urzędami GUS i NBP.

Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz dodatkowymi notami

W ramach naszych usług oferujemy:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • przygotowanie wzoru sprawozdania w zależności od specyfiki działalności spółki;
 • przygotowanie sprawozdania w wersji polsko-angielskiej;
 • konwersję do formatu e-sprawozdań finansowych (przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie .XML);
 • pomoc w procesie audytu finansowego;
 • przygotowywanie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe;
 • pomoc w uzyskaniu podpisu elektronicznego i złożeniu sprawozdań finansowych.

Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy podatkowe, oferujemy wsparcie w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pisemną indywidualną interpretację podatkową.

Interpretacja indywidualna może dotyczyć zarówno:

 • planowanych zdarzeń,
 • zdarzeń, które już nastąpiły (np. w przypadku przeszłej transakcji, co do której nie ma pewności czy została poprawnie ujęta w rozliczeniach podatkowych).

Przygotowanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzeń przeszłych, umożliwia sprawne skorygowanie rozliczeń podatkowych oraz minimalizuje ryzyko poniesienia znaczących dopłat podatku wraz z odsetkami.

Wsparcie podczas kontroli podatkowej

Uczestniczymy w każdym etapie postępowania kontrolnego, zapewniając klientom pełne wsparcie merytoryczne. Naszym celem jest rozwiązanie kwestii spornych jeszcze przed sporządzeniem protokołu z kontroli.

Procedury wewnętrzne dotyczące rozliczeń podatkowych

Przygotowujemy procedury wewnętrzne, dotyczące rozliczeń podatkowych. Przygotowanie takich procedur ma na celu:

 • zapewnienie prawidłowości formalnej dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych;
 • opracowanie stałego schematu dokonywania rozliczeń;
 • ograniczenie ryzyka w zakresie występowania nieprawidłowości systemowych przy rozliczaniu podatków.

Szkolenia u klienta

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa podatkowego umożliwiające lepszą identyfikację, zarządzanie i minimalizowanie ryzykiem podatkowym. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in-company”, dostosowując szkolenie do specyfiki działalności poszczególnych klientów. Szkolenia kierowane są głównie do pracowników działów księgowości oraz innych osób uczestniczących w procesie rozliczania podatków.

Badanie poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych

Prawidłowo prowadzona ewidencja majątku trwałego wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Weryfikujemy prowadzone ewidencje środków trwałych pod kątem:

 • właściwej kwalifikacji środka trwałego,
 • prawidłowości obliczenia wartości początkowej środka trwałego,
 • kompletności danych w prowadzonej ewidencji,
 • poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wartość środków trwałych, np. ulepszenie.

Przejęcie obowiązków sprawozdawczości statystycznej (raportowanie NBP i GUS)

Zapewniamy wsparcie z zakresu:

 • sporządzania wszystkich wymaganych raportów do GUS i NBP;
 • przestrzegania terminowości składania wymaganych raportów statystycznych;
 • prowadzenia korespondencji z GUS i NBP;
 • reprezentacji przed urzędami GUS i NBP.

Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz dodatkowymi notami

W ramach naszych usług oferujemy:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • przygotowanie wzoru sprawozdania w zależności od specyfiki działalności spółki;
 • przygotowanie sprawozdania w wersji polsko-angielskiej;
 • konwersję do formatu e-sprawozdań finansowych (przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie .XML);
 • pomoc w procesie audytu finansowego;
 • przygotowywanie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe;
 • pomoc w uzyskaniu podpisu elektronicznego i złożeniu sprawozdań finansowych.

Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy podatkowe, oferujemy wsparcie w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pisemną indywidualną interpretację podatkową.

Interpretacja indywidualna może dotyczyć zarówno:

 • planowanych zdarzeń,
 • zdarzeń, które już nastąpiły (np. w przypadku przeszłej transakcji, co do której nie ma pewności czy została poprawnie ujęta w rozliczeniach podatkowych).

Przygotowanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzeń przeszłych, umożliwia sprawne skorygowanie rozliczeń podatkowych oraz minimalizuje ryzyko poniesienia znaczących dopłat podatku wraz z odsetkami.

Wsparcie podczas kontroli podatkowej

Uczestniczymy w każdym etapie postępowania kontrolnego, zapewniając klientom pełne wsparcie merytoryczne. Naszym celem jest rozwiązanie kwestii spornych jeszcze przed sporządzeniem protokołu z kontroli.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my błyskawicznie sporządzimy wstępną ofertę.

 • - Wybierz państwo -
 • Polska
 • Czechy
 • Węgry
 • Rumunia
- Wybierz państwo -
Pole wymagane
Pole wymagane
Firma / Instytucja
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię
Pole wymagane
Pole wymagane
Nazwisko
Pole wymagane
Pole wymagane
Telefon (z numerem kierunkowym)
Pole wymagane
Pole wymagane
Adres email
Pole wymagane
Pole wymagane
Wpisz treść wiadomości...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Back To Top