Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rok 2023 w cenach transferowych - co się zmieniło?

Nowy rok kalendarzowy oznacza dla podatników kolejne zmiany w przepisach. Zmiany nie ominęły obszaru cen transferowych. Co się zmienia? Jakie są istotne terminy? O czym należy pamiętać?
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Nowe terminy dokumentacyjne i sprawozdawcze

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych – do końca
10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Termin na przygotowanie i złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) – do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji TP przez podatnika na żądanie organu podatkowego – 14 dni.

Ważne terminy w 2023 r. - dla Spółek z rokiem obrotowym pokrywającym się z kalendarzowym

31.03.2023 r.Termin przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) za 2021 rok; Złożenie deklaracji CIT-8 (informacja o korekcie cen transferowych); Złożenie ORD-U (należy pamiętać o możliwym zwolnieniu); Złożenie CBC-P (za 2022 rok).
31.10.2023 r.Termin przygotowania dokumentacji lokalnej (Local File) oraz analizy porównawczej/analizy zgodności.
31.11.2023 r.Termin złożenia formularza TPR (z klauzulą rynkowości cen – nie trzeba składać oświadczenia jak to miało miejsce w latach poprzednich).
31.12.2023 r.Termin przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) oraz na złożenie formularza CBC-R za 2022 rok.

Oświadczenie

Wprowadzono likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen jako odrębnego dokumentu i przeniesiono zmodyfikowaną treść oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P). Nowe formularze (zawierające oświadczenie) nie zostały jeszcze udostępnione.

Podatnik w składanym oświadczeniu będzie oświadczał, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

TPR - informacja o cenach transferowych

Podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza TPR do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jak to było dotychczas.

Deklarację TPR z klauzulą rynkowości cen podpisuje kierownik jednostki, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu – przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

TP-R składany jest na podstawie danych zawartych w dokumentacji lokalnej, jeżeli podatnik miał obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie TP-R?

 • osoba fizyczna - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;
 • osoba upoważniona przez zagranicznego przedsiębiorcę do reprezentowania go w oddziale;
 • kierownika jednostki, a w przypadku zarządu wieloosobowego przez jedną lub więcej osób uprawnionych do reprezentacji;
 • pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Ważne

ORD-U

Brak obowiązku składania informacji o zawartych umowach z nierezydentami dla podatników, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”.

Od 1 stycznia 2023 rokuusunięte zostało odesłanie do transakcji pośrednich (w związku z ich całkowitym wyeliminowaniem). Jednocześnie dodano nowy wyjątek, w odniesieniu do art. 11k Ustawy o CIT.

Treść przepisu: Przepisu (złożenie ORDU) nie stosuje się do podmiotów, obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych, z wyłączeniem podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych, które realizują w danym roku podatkowym transakcje kontrolowane, o których mowa wart. 23 w ust. 2a Ustawy o PIT lub art. 11k ust. 2a Ustawy o CIT.

Obowiązek złożenia ORD-U powstaje w przypadku transakcji kontrolowanych (o wartości przekraczającej odpowiednio 2.500.000,00 PLN –transakcje finansowe i 500.000,00 PLN – transakcje inne niż transakcje finansowe) zawieranych z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych (bezpośrednie transakcje rajowe).

W przypadku podmiotu, którego podmiot powiązany ma swoją siedzibę w raju podatkowym, a który dokonuje z nim wzajemnych transakcji kontrolowanych, podmiot ten nie może skorzystać ze zwolnienia i będzie zobowiązany złożyć zarówno TPR, jak
i ORD-U.

Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla określonej grupy podmiotów

Nowelizacja zakłada możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej/zgodności dla:

 • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro lub małym przedsiębiorcą;
 • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawieranych z tzw. „rajami podatkowymi” objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Mikro przedsiębiorca:

 • średniorocznie zatrudnienie mniej niż 10 pracowników oraz
 • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu nieprzekraczające równowartości
  w złotych 2 milionów euro
  .

Mały przedsiębiorca:

 • średniorocznie zatrudnienie mniej niż 50 pracowników oraz
 • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu nieprzekraczające równowartości
  w złotych 10 milionów euro
  .

Wielkości te przelicza się na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Zmiana progów dokumentacyjnych – transakcje rajowe

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

 • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej lub
 • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Rozszerzono katalog wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych między innymi dla:

 • transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem inwestycyjnym oraz porozumieniem podatkowym;
 • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania
  (w przypadku spełnienia określonych warunków);
 • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej - w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11f;
 • transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji - w przypadku spełnienia warunków określonych
  w art. 11g.

Zwolnienie dotyczyć będzie refaktur, o ile przy ich dokonywaniu:

 • nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku;
 • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji;
 • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną;
 • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego;
 • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Organ podatkowy ma prawo badania rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi niezależnie od kwestii powstania obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych.

Ważne

Wartość transakcji

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wartość transakcji stanowi:

 • w przypadku pożyczki, kredytu lub depozytu - wartość kapitału;
 • w przypadku umowy ubezpieczenia lub reasekuracji – suma ubezpieczenia;
 • w przypadku umowy spółki niemającej osobowości prawnej – łączna wartość wniesionych wkładów.

W wartości transakcji nie powinien być uwzględniany podatek VAT w przypadku, w którym jest on dla podatnika neutralny.

W przypadku braku neutralności tego podatku wartość transakcji powinna go uwzględniać.

Zgodnie z powyższym, w przypadku podatników niemających pełnego prawa do odliczenia podatku VAT progi ulegną obniżeniu.

Nieodpłatne świadczenia

Warunek rynkowości będzie spełniony w przypadku nieodpłatnych/częściowo odpłatnych świadczeń, gdy rozpozna się rynkowy przychód z tego tytułu.

Korekta cen transferowych

Nastąpiło uchylenie obowiązku potwierdzania dokonania korekty cen transferowych
w zeznaniu podatkowym.

Umożliwiono posługiwanie się również dowodem księgowym (a nie tylko oświadczeniem) na potwierdzenie, że korekta została dokonana przez drugi podmiot.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right