Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach. Co nowego w cenach transferowych?

28 listopada 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. nowelizację przepisów w obszarze cen transferowych.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Najistotniejsze zmiany zostały opisane poniżej.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji już nie będzie musiało być podpisane przez wszystkich członków zarządu

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składane za rok podatkowy (obrotowy) lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może podpisać:

1) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

2) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych (np. spółek kapitałowych) – przy czym w dalszym ciągu nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Dotychczas, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 roku oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych miał podpisać kierownik jednostki, przy czym w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki lub niemożliwe jest jego określenie, oświadczenie powinna złożyć każda z osób uprawnionych do reprezentacji spółki. W rozumieniu ustawy o rachunkowości kierownik jednostki to członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zobowiązani byli wszyscy członkowie zarządu.

Nowe przepisy zakładają możliwość podpisania oświadczenia przez „osobę upoważnioną do reprezentacji”. Zgodnie z art. 205 ust.1 KSH dotyczącego sposobu reprezentacji „Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.” W praktyce oznacza to ułatwienie dla podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 rok, z końcem grudnia upływa bowiem przedłużony termin na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji nie będą musieli podpisać (jeszcze w tym roku) wszyscy członkowie zarządu, a osoba określona w umowie spółki (jeżeli umowa ją określa)/ dwóch członków zarządu/ członek zarządu wraz z prokurentem.

Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy tj. 29 listopada 2019 roku.

Rozszerzenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie dotyczył także transakcji innej niż kontrolowana, realizowanej z „rajem podatkowym”, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy przekroczy 100 000 zł. Lokalna dokumentacja będzie musiała zawierać dodatkowe elementy, w tym. m.in. test korzyści oraz uzasadnienie gospodarcze.

Dotyczy to odpowiednio podatników i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujące transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Co więcej przyjmuje się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w sytuacji gdy kontrahent podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym. Ustalenia tych okoliczności podatnik lub spółka niebędącą osobą prawną powinny zostać dokonane z zachowaniem zasad należytej staranności.

W przypadku transakcji z rajami podatkowymi, lokalna dokumentacja cen transferowych będzie musiała obowiązkowo zawierać również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Informacje te powinny umożliwić ocenę czy tzw. podmiot rajowy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Ważnym elementem tego uzasadnienia jest również test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Korzyść ekonomiczna może przejawiać się w poprawie konkurencyjności, pozyskaniu nowej technologii itp. Należy zatem ocenić w szczególności czy podmiot powiązany, działając racjonalnie ekonomicznie, zdecydowałby się nabyć świadczenie od podmiotu rajowego.

Zmiana przepisów spowoduje, iż dodatkowo transakcje, w wyniku których polski podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną otrzymuje zapłatę od podmiotu z kraju lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, będą objęte obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowo rozszerzono obowiązki dokumentacyjne na transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel w rozumieniu przepisów ustawy ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym oraz dodano obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do tzw. transakcji rajowych dokonywanych przez spółki niebędące osobami prawnymi.

Ustawodawca zrezygnował z niezdefiniowanego pojęcia dokonywania „bezpośrednio lub pośrednio” zapłaty należności na rzecz tzw. podmiotu rajowego, które budziło wątpliwości interpretacyjne. Użycie pojęcia „rzeczywisty właściciel” (beneficial owner) zdefiniowanego ustawowo oraz mającego oparcie w bogatym dorobku doktryny jest, jego zdaniem rozwiązaniem mniej wątpliwym interpretacyjnie.

Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Dodatkowe zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych

Podmioty, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych, nawet jeżeli wykazały stratę podatkową (dotychczas zgodnie z art. 11n  pkt.1 lit.c ustawy o CIT podatnik nie mógł ponieść straty podatkowej aby skorzystać ze zwolnienia).

Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy tj. 29 listopada 2019 roku.

Obowiązek sporządzenia strategii podatkowej w ramach zwiększenia transparentności

Nowy obowiązek  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy ma  dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej będzie obejmowało m.in. informacje o:

  • transakcjach z podmiotami powiązanymi których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów;
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;
  • liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki.

Podatnik będzie zobowiązany do zamieszczenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania rocznego.

Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Źródło:

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right