Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Prawidłowa identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego przy rozliczaniu podatku u źródła 

Poprawne zidentyfikowanie beneficjenta rzeczywistego ma zasadnicze znaczenie w rozliczaniu podatku u źródła (WHT). Tylko pod tym warunkiem możliwe jest zastosowanie preferencyjnego opodatkowania lub zwolnienia z WHT.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist
Monika Kanczkowska
Tax Supervisor, Tax Advisor

Największą niedogodnością w udowodnieniu statusu beneficjenta rzeczywistego jest weryfikacja, czy działalność gospodarcza jest faktycznie prowadzona w kraju zamieszkania i czy otrzymywane płatności są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga nie tylko udokumentowania posiadania biura, pracowników, wymaganego sprzętu, ale także udowodnienia prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie z wykorzystaniem własnych zasobów, dokumentacji źródłowej (wypisy z rejestru przedsiębiorców, sprawozdania finansowe) itp.

Należy podkreślić, że polskie prawo wyszczególnia dwie definicje beneficjenta rzeczywistego, z których każda wyjaśnia zupełnie inny przypadek. Aby uniknąć nieporozumień, należy dokonać rozróżnienia między tymi definicjami.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Beneficjent rzeczywisty - osoba fizyczna (osoby fizyczne) sprawująca (sprawujące) bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie wpływu na czynności / działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną (osoby fizyczne), w imieniu której (których) są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Beneficjentem rzeczywistym jest:

  • osoba fizyczna będąca akcjonariuszem posiadającym ponad 25% ogółu akcji spółki, a w przypadku braku takiej osoby osoba posiadająca ponad 25% ogółu głosów w organie stanowiącym spółkę, w tym jako zastawnik lub użytkownik, lub na podstawie ustaleń z innymi uprawnionymi do głosowania; lub w przypadku braku takiej osoby;
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną (osobami prawnymi), które łącznie posiadają ponad 25% wszystkich akcji spółki lub ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, w tym jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu; lub w przypadku braku takiej osoby;
  • osoba fizyczną sprawującą kontrolę poprzez posiadanie uprawnień wobec spółki jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości; lub
  • w przypadku udokumentowanej niemożności ustalenia takiej osoby fizycznej (osób fizycznych) lub wątpliwości co do jej tożsamości - osoba zajmującą stanowisko kierownicze wyższego szczebla.

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane. Tym samym ustawa ta nie określa praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego, a jej definicja nie ma zastosowania w kontekście podatku u źródła (WHT).

Podatek od osób prawnych (CIT)

Ustawa ta reguluje opodatkowanie dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w trakcie tworzenia. W rozumieniu tej ustawy beneficjentem rzeczywistym jest podmiot:

  • otrzymujący płatności na własną korzyść, do wykorzystania według własnego uznania, przy jednoczesnym ponoszeniu ryzyka ekonomicznego utraty tych płatności;
  • niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem ani żadnym innym podmiotem prawnie zobowiązanym do przekazania otrzymanych płatności innemu podmiotowi;
  • prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością otrzymuje płatności.

Tylko tę definicję beneficjenta rzeczywistego należy rozpatrywać w kontekście podatku u źródła.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z tym tematem - zapraszamy do kontaktu!

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right