Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Podatek CIT od przerzucanych dochodów

Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także dodatkowe, nieistniejące dotąd obciążenia fiskalne, które w zamyśle mają prowadzić do dalszego uszczelniania istniejącego w Polsce systemu podatkowego. Takim nowym obciążeniem ma być podatek od przerzuconych dochodów uregulowany w art. 24aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Autor:
Rafał Zuchowicz
Senior TAX Specialist

Rozwiązanie to ma zastąpić dotychczasowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, jakie wynika z obowiązującego art. 15e ustawy. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że po wejściu w życie zmian wynikających z Polskiego Ładu art. 15e zniknie, aczkolwiek nie do końca – zostanie on bowiem włączony w odpowiedni sposób do przepisów definiujących alternatywny minimalny podatek dochodowy, stając się jednym z elementów podstawy opodatkowania tym podatkiem (art. 24ca).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmian wprowadzane rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów z wartości niematerialnych i prawnych do jurysdykcji podatkowej o niskiej efektywnej stawce opodatkowania. Taki transfer uznawany jest za względnie prosty, a ustalenie wartości dochodów bywa problematyczne ze względu na ich innowacyjny, a zarazem unikatowy charakter.

Stawka podatku

Stawka podatku od przerzuconych dochodów została określona na takim samym poziomie jak podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych i wynosi 19%.

Podstawa opodatkowania

O ile wspomniany wyżej obecnie obowiązujący art. 15e regulował ograniczenie kosztów usług od podmiotów powiązanych, o tyle nowy podatek zakłada opodatkowanie tego rodzaju kosztów. Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego dotyczące:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej i know-how,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

4) kosztów finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Za powyższe koszty uważa się również koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty przypisane w związku z udziałem w spółce niebędącej osobą prawną, z wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

Warunki opodatkowania

Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego z podatnikiem jeżeli stanowią one należność tego podmiotu oraz:

1) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego rezydencji jest niższy o co najmniej 25% od kwoty podatku dochodowego, która byłby od niego należna, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku 19%,

2) koszty te stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W celu uniknięcia negatywnych skutków podwójnego opodatkowania w znaczeniu ekonomicznym wprowadzono zapis, zgodnie z którym w przypadku kiedy dochody (przychody) oraz koszty są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jedne inny podmiot lub co najmniej jedną inną osobę fizyczną, dla celów pkt 1 powyżej uwzględnia się podatek dochodowy faktycznie zapłacony przez te inne podmioty lub osoby fizyczne.

Opodatkowanie przerzucanych dochodów następuje pod warunkiem przekroczenia przez sumę  kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych, progu 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kosztów finansowania dłużnego.

Przepisów o opodatkowaniu przerzucanych dochodów nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty stanowiące przedmiot opodatkowania zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z kraju położonego w UE i EOG, prowadzącego w tym kraju podlegającą opodatkowaniu rzeczywistą działalność gospodarczą.

Podmiot opodatkowania i wysokość podatku

Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika, a podatnikiem tego podatku jest spółka przerzucająca dochody. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej podatnikiem jest każda ze spółek tworzących tę grupę.

Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o:

1) kwotę zryczałtowanego podatku u źródła, pobranego przez podatnika tego podatku,

2) wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów finansowania dłużnego wyłączonych w spółce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów oraz stawki podatku obowiązującej podatnika w roku podatkowym.

Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczać ten podatek za rok podatkowy w zeznaniu rocznym i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia tego zeznania.

Przepisy dotyczące opodatkowania przerzucanych dochodów stosuje się także do podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right