Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pełnomocnictwo szczególne - zasady składania

Dla zapewnienia należytej reprezentacji, jeżeli nie zostało wcześniej złożone pełnomocnictwo ogólne (PPO) niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS) do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

PPS złożony w jednej sprawie nie wywoła automatycznie skutków procesowych w toku innej sprawy, dlatego dla zapewnienia należytej reprezentacji należy ponownie złożyć PPS.

Jak wynika z art. 138e §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021.1540 t.j) – dalej OP, pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Ponadto, godnie z § 3 ww. przepisu PPS składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 OP, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis.

Do skutecznego przystąpienia pełnomocnika do sprawy podatkowej wymagane jest aby łącznie spełnione były następujące warunki:

  1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Pełnomocnictwo w swojej treści musi wskazywać sprawę podatkową, której dotyczy.
  3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, musi być sporządzone na właściwym formularzu[1] i podpisane przez osobę/y uprawnioną do udzielenia pełnomocnictwa.
  4. Jeżeli strona postępowania działa poprzez organ, np. zarząd wymagane jest aby razem z PPS złożone zostały dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby udzielającej pełnomocnictwa do dokonani a takiej czynności, najczęściej jest to wyciąg z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji takiej osoby prawnej. Dodatkowo, jeżeli dokumenty te są sporządzone w języku innym niż polski, powinny zostać przetłumaczone.

Od każdego złożonego pełnomocnictwa, należy zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej, wnieść do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu opłatę skarbową która obecnie wynosi 17 zł.

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2022 r. sygnatura II FPS 1/22, pełnomocnictwo szczególne może swoim zakresem obejmować więcej niż jedną sprawę podatkową, natomiast istotne jest to, iż do każdej odrębnej sprawy musi zostać złożone oddzielnie.

Pełnomocnictwo może zostać złożone na piśmie, w formie papierowej jak i elektronicznej lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Pełnomocnictwo można odwołać (wypowiedzieć) w każdym momencie. Jednak jest ono skuteczne dopiero, kiedy otrzyma go organ podatkowy. Odwołanie pełnomocnictwa szczególnego należy dokonać na odpowiednim formularzu określonym w tych samych przepisach co wzór dotyczący ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego.


[1] wzór pełnomocnictwa szczególnego określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U.2018.974 t.j.).

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right