Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pakiet SLIM VAT 3

Już 1 lipca wejdą w życie kolejne, długo wyczekiwane zmiany w podatku od towarów i usług. Mowa tutaj o tzw. pakiecie SLIM VAT3.
Autor:
Agnieszka Niedzielska
Tax Compliance Manager, Tax Advisor

5 czerwca 2023 r. opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Czy są to zmiany rewolucyjne? Raczej nie, niemniej jednak ich wprowadzenie należy ocenić jako bardzo korzystne. Niektóre zmiany są wymuszone przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, np. w zakresie sankcji VAT czy rozliczenia WNT, inne natomiast już funkcjonują w praktyce.

Uproszczenia zawarte w pakiecie SLIM VAT3 dotyczą następujących obszarów:

Poprawy płynności finansowej firm

Podwyższono limit wartości sprzedaży małego podatnika z obecnych 1,2 do 2 mln euro, dzięki czemu większa liczba podmiotów będzie mogła skorzystać z kwartalnych rozliczeń w podatku VAT oraz ze stosowania metody kasowej.

Rozszerzono możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT poprzez możliwość opłacenia nimi np. podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. podatku cukrowego, tzw. podatku od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatku tonażowego.

Wprowadzono system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym

Zrezygnowano z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzono przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Zmniejszenia liczby przygotowywanych korekt i wprowadzenia przyjaznego rozliczania w zakresie VAT

Doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej oraz możliwość zastosowania kursu z dnia poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej.

Wprowadzono możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną, a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zlikwidowano obowiązek uzgadniania w formie protokołu z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzono natomiast konieczność zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł.

Uregulowano kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie – wprowadzono możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Prostszego fakturowania i mniejszej liczby obowiązków

Wprowadzono uproszczenie w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzono nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Prostszego i przejrzystszego dostępu do wiedzy podatkowej

Konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP, którym będzie Dyrektor KIS.

Ujednolicono przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Zlikwidowano opłatę za wniosek o wydanie WIS.

Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023, niektóre z nich już obowiązują, jak np. przepisy w zakresie sankcji VAT.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right