Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Opodatkowanie spółek holdingowych

W ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony nowy reżim opodatkowania spółek holdingowych.
Autor:
Ewa Janas
Junior TAX Consultant

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, podstawowym celem projektu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków zakładania i kontroli grup holdingowych (akumulacja rodzimego kapitału) oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Planowane zmiany

Projektowe przepisy wprowadzają definicję spółki holdingowej oraz spółki zależnej.

 • Spółka holdingowa

Zgodnie z założeniami, spółką holdingową jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 2. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 3. nie korzysta ze zwolnień podatkowych wynikających z prowadzenia działalności w SSE lub ustawowych zwolnień dla odsetek lub dywidend,
 4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,
 5. udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju:
 6. stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów),
 7. wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
 8. z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.
 • Spółka zależna

Spółka zależną jest spółka, w odniesieniu do której łącznie spełnione są poniższe warunki:

 1. co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,
 2. nie posiada ona więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 3. nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 4. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

nie korzysta ze zwolnień podatkowych wynikających z prowadzenia działalności w SSE.

Projekt ustawy przedstawia dwa korzystne dla podatników rozwiązania:

 • zwolnienie od opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy wskazanej w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy CIT, w części odpowiadającej 95% kwoty tej dywidendy,
 • wprowadzenie preferencji w postaci zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej.

Zwolnienie dla dywidend

Nowe zwolnienie dywidendowe, zwalnia od podatku dochodowego przychody z dywidend, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.

Pozostała część dywidendy, nieobjęta projektowanym zwolnieniem - 5% kwoty dywidendy, będzie podlegała opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych dla opodatkowania dywidend, według stawki podatku 19%.

Pozytywnym aspektem wprowadzenia nowego zwolnienia dywidendowego jest możliwość zastosowania nowego zwolnienia do dywidend otrzymanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszary Gospodarczego (aktualne zwolnienie dywidendowe obejmuje jedynie podmioty z UE i EOG).  

Zwolnienie dla zysków kapitałowych

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie preferencji w postaci całkowitego zwolnienia z  opodatkowania CIT dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeżeli:

 • spółka holdingowa złoży oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 30 dni przed dniem zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej,
 • nabywcą udziałów lub akcji jest podmiot niepowiązany,
 • spółka zależna nie jest spółką nieruchomościową.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right